Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.17.220

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie tekstu kodeksu karnego.

Art.  1.

Minister Sprawiedliwości wyda na podstawie kodeksu karnego rosyjskiego z roku 1903, wprowadzonego na obszarze byłego Królestwa Polskiego rozporządzeniem ustawodawczem Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego z dnia 7 sierpnia 1917 roku (Dziennik Urzędowy Departamentu Sprawiedliwości T. R. S. K. P. z 19 sierpnia 1917 roku) oraz przepisów przechodnich do kodeksu karnego, zawartych w powyższem rozporządzeniu i późniejszych ustaw, autentyczny tekst polski kodeksu karnego.

Celem wydania autentycznego tekstu polskiego władny jest Minister Sprawiedliwości przeprowadzić odpowiednie redakcyjne zmiany.

Art.  2.

Autentyczny tekst polski kodeksu karnego winien być ogłoszony w Dzienniku Praw i otrzymuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Dan w Warszawie, dnia 8 lutego 1919 r.