Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.68.415

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o taryfach towarowych, obowiązujących na kolejach polskich w komunikacji z państwami, powstałemi na obszarze dawnych Austro-Węgier. *

Na mocy dekretu z dnia 7-go lutego r. b. i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
1) W komunikacji międzynarodowej między stacjami b. zaboru austrjackiego, a stacjami Czechosłowacji i Austrji niemieckiej obowiązuje tymczasowo z wyjątkiem §§ 67 (3) i 69 (1-5) b. austrj. Regulaminu Ruchu oraz postanowień dodatkowych I-IV do § 69 tegoż Regulaminu dotychczasowa austrjacko-węgierska i bośniacko-hercegowińska kolejowa taryfa towarowa część I, rozdziały A i B.
2) W zależności od powyższego we wskazanej komunikacji winien nadawca opłacić zgóry wszystkie należytości przewozowe i uboczne za przesyłki towarowe tak pośpieszne, jak i zwykłe, aż do stacji przejściowych (tymczasowo Bogumin, Cieszyn, Zwardoń, Suchahora, Orłów i Mezolaborcz).

Należytości uboczne, powstałe w stacjach pośrednich lub przejściowych winien nadawca opłacić na żądanie stacji nadawczej dodatkowo.

3) Nadawanie przesyłek pośpiesznych i zwyczajnych na stacjach b. zaboru austrjackiego bezpośrednio do stacji państw nie wymienionych w punkcie 1 nie jest dozwolone
4) Nadawanie przesyłek pośpiesznych i zwykłych na stacjach b. zaboru rosyjskiego bezpośrednio do stacji zagranicznych - z wyjątkiem stacji przejściowych (punkt 2) nie jest dozwolone.
5) W poszczególnych wypadkach mogą być dopuszczone wyjątki od przepisów zawartych w art. 1-4.

Warszawa, dnia 31 lipca 1919 r.

* Z dniem 1 listopada 1919 r. nin. rozporządzenie traci moc w stosunku do bezpośredniej komunikacji towarowej z Czecho-Słowacją, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 15 października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czesko-słowackich (Dz.U.19.83.455).

Z dniem 1 listopada 1919 r. nin. rozporządzenie traci moc w stosunku do bezpośredniej komunikacji towarowej z Austrją, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 15 października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich (Dz.U.19.83.456).