Taryfy telefoniczne obowiązujące na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.49.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 17 czerwca 1930 r.
w sprawie taryf telefonicznych obowiązujących na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.

Na mocy art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. W sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 26) zarządzam co następuje:
Taryfy telefoniczne dla sieci eksploatowanych, przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną w Warszawie, we Lwowie, Lublinie i Białymstoku oraz w Łodzi z podmiejskiemi centralami, w Borysławiu z zagłębiem naftowem, tudzież w Sosnowcu z zagłębiem węglowem ustalam w brzmieniu według załącznika do niniejszego rozporządzenia.
Taryfy te będą stosowane również we wszystkich miejscowościach na terenie działalności Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, w których zostanie zaprowadzona komunikacja telefoniczna.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów: z dnia 15 czerwca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 487) i z dnia 18 stycznia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 116).

ZAŁĄCZNIK 

TARYFA TELEFONICZNA

dla sieci telefonicznych eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.

A.

Opłaty jednorazowe za przyłączenie i przeniesienie aparatów.

§  1. 1
Opłata wstępna za przyłączenie do centrali i oddanie do użytku aparatu głównego:
a)
zainstalowanego w obrębie 8-u klm, licząc tę odległość w kierunku prostym (w linji powietrznej), od stacji centralnej w Warszawie przy ul. Zielnej wynosi jednorazowo 175 zł
b)
zainstalowanego w obrębie 3-ch klm, licząc tę odległość w kierunku prostym (w linji powietrznej), od stacyj centralnych we Lwowie i Łodzi oraz od innych central Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej położonych w okręgach koncesyjnych wymienionych sieci wynosi jednorazowo 150 zł
c)
zainstalowanego w obrębie 2-ch klm, licząc tę odległość w kierunku prostym (w linji powietrznej), od stacyj centralnych w Lublinie, Białymstoku, Sosnowcu i Borysławiu oraz od innych central Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej położonych w okręgach koncesyjnych wymienionych sieci wynosi jednorazowo 100 zł
d)
zainstalowanego poza obrębem 3-ch kim na sieciach we Lwowie i Łodzi oraz 2-ch kim na sieciach w Lublinie, Białymstoku, Sosnowcu i Borysławiu dodatkowo za każde rozpoczęte 100 mtr linji ponad 3 względnie 2 klm po 28 zł
e)
przekazanego przez abonenta wraz z lokalem osobie innej wynosi jednorazowo 25 zł
§  2.
Opłata uzupełniająca za dodatkowy aparat, dzwonek i gniazdko wtyczkowe zainstalowane:
a)
w tym samym pokoju co aparat główny wynosi 30 zł
b)
w innym pokoju tego samego lokalu 40 zł
c)
w innym lokalu, lecz w tym samym budynku 60 zł
d)
w innym budynku na tejże posesji 60 zł

oraz w tym ostatnim wypadku za każde rozpoczęte 100 mtr linji łączącej aparat główny z dodatkowym 28 zł

Opłaty powyższe mają zastosowanie w wypadku instalowania łącznic ręcznych. Przy instalowaniu łącznic systemu automatycznego pobiera się, z wyjątkiem opłaty za odległość, opłaty uzupełniające o 50 % wyższe.

Za aparaty dodatkowe do rozmów zwrotnych opłata wstępna liczy, się, jak za dwa aparaty.

Przy żądaniu specjalnych urządzeń lub specjalnego układu połączeń opłaty wstępne będą ustalane w każdym poszczególnym wypadku na zasadzie oddzielnych kosztorysów, jak również w tych wypadkach, gdy budowa linji poza strefą 3-kilometrową względnie 2-kilometrową wymaga specjalnych urządzeń.

§  3.
Opłaty wskazane w § 1 i 2 przewidują zainstalowania aparatów ściennych, o ile abonent żąda zainstalowania aparatu biurkowego dopłaca 24 zł
§  4.
Opłata, za przeniesienie aparatów lub przyrządów dodatkowych:
a)
w tym samym pokoju tego samego lokalu wynosi 20 zł
b)
do innego pokoju tego samego lokalu 28 zł
c)
do innego lokalu w tym samym budynku 35 zł
d)
do innego budynku na tej samej posesji 35 zł

oraz w tym ostatnim wypadku za każde rozpoczęte 100 mtr nowozałożonej linji 28 zł

e)
do innego budynku na innej posesji 75 zł

O ile przy przeniesieniu odległość od stacji centralnej na sieciach we Lwowie i Łodzi przekroczy 3 klm, na sieciach zaś w Sosnowcu, Borysławiu, Lublinie i Białymstoku-2 klm, opłata za każde rozpoczęte 100 mtr linji ponad 3 względnie 2 klm po 28 zł

B.

Opłaty abonamentowe.

§  5.
Wysokość opłaty abonamentowej uzależnia się od kategorji abonamentu, do której telefon zostaje zaliczony, a mianowicie:
a)
Kategorja I - abonament prywatny.

Do tej kategorji zalicza się aparaty założone w mieszkaniach prywatnych i przeznaczone wyłącznie do użytku abonenta i jego rodziny. Aparaty w mieszkaniach osób zawodów wyzwolonych mogą być zaliczone do tej kategorji tylko wtedy, gdy powyższe osoby nie zatrudniają w swych mieszkaniach pomocników lub innych pracowników i gdy odwiedzająca ich klijentela nie ma dostępu do telefonu.

b)
Kategorja II - abonament zbiorowy.

Do tej kategorji zalicza się aparaty założone w instytucjach państwowych, społecznych, handlowych lub przemysłowych i przeznaczone do użytku abonenta i osób u niego pracujących.

c)
Kategorja III - abonament publiczny.

Do tej kategorji zalicza się aparaty dostępne dla publiczności, jako to: w hotelach, restauracjach, kawiarniach, cukierniach, teatrach, giełdach, klubach, salach ogólnych domów bankowych, dla lokatorów jednego domu i t. p. a także w sklepach, gdzie aparat założony jest w miejscu, dostępnem do użytku publiczności.

§  6.
Opłata abonamentowa w zależności od kategorji wynosi w Warszawie i Łodzi:
KategorjaKwartalnieOpłata za rozmowy ponad przewidziany kontyngent po ponad przewidziany kontyngent poPonadto do wymienionych kontyngentów rozmów dodaje się za każdy aparat dodatkowy, uprawniony do rozmów miejskich, po 200 rozmów kontyngentowych kwartalnie.
stawka zasadnicza w złotychilość rozmów kontyngentowych
I

abonament

prywatny

666008 groszy
II

abonament

zbiorowy

961.2006 groszy
III

abonament

publiczny

1261.80015 groszy

Od liczby rozmów wykazanych przez licznik udziela się 10 % rabatu.

§  7. 2
Opłata abonamentowa w zależności od kategorji wynosi:
a)
we Lwowie i w Sosnowcu z zagłębiem węglowem (Będzin, Dąbrowa, Czeladź, Grodziec, Kazimierz - Niemce, Sławków, Strzemieszyce i Ząbkowice):
KategorjaStawka taryfowa kwartalnie w złotych
I
abonament prywatny60 zł
II
abonament zbiorowy84 zł
III
abonament publiczny108 zł
b)
w Lublinie, Białymstoku, w Borysławiu z zagłębiem naftowem (Drohobycz, Truskawiec i Schodnica) w Pabjanicach i Zgierzu pod Łodzią:
KategoriaStawka taryfowa kwartalnie w złotych
I
abonament prywatny48 zł
II
abonament zbiorowy69 zł
III
abonament publiczny90 zł
c)
na podmiejskich centralach pod Łodzią: Konstantynów, Lutomiersk, Aleksandrów, Stryków, Tuszyn, i Ruda Pabianicka:
KategoriaStawka taryfowa kwartalnie w złotych
I
abonament prywatny39 zł
II
abonament zbiorowy54 zł
III
abonament publiczny69 zł
§  8.
Za korzystanie z połączenia telefonicznego miedzy dwoma punktami miejskiemi bez pośrednictwa centrali kwartalnie:
a)
w Warszawie i w Łodzi 66 zł
b)
we Lwowie, Lublinie, Białymstoku, w Borysławiu z zagłębiem naftowem, w Sosnowcu zagłębiem węglowem oraz w podmiejskich centralach pod Łodzią 45,45 zł.
§  9. 3
Jeżeli odległość pomiędzy centralą, do której abonent jest przyłączony, a lokalem, w którym jest zainstalowany aparat, licząc tę odległość w kierunku prostym (w linji powietrznej), przewyższa w Warszawie, Łodzi i Lwowie - 3 klm, a w pozostałych miejscowościach - 2 klm, wówczas prócz opłat wskazanych w §§ 6, 7 i 8 pobiera się dodatkową opłatę abonamentową za każde rozpoczęte 100 mtr linji ponad 3 względnie 2 klm kwartalnie 1,05 zł
§  10.
Za dostarczone do abonowanych aparatów dodatkowe aparaty i przyrządy pobiera się następujące opłaty na wszystkich sieciach kwartalnie:
a)
za aparat dodatkowy, umieszczony w tym samym domu 28,86 zł
b)
za aparat dodatkowy umieszczony w innym, domu znajdującym się w obrębie tejże posesji, abonent dopłaca do podanej w punkcie a) opłaty - za każde rozpoczęte 100 mtr linji łączącej aparat dodatkowy z aparatem głównym lub komutatorem kwartalnie 1,05 zł
c)
za aparat dodatkowy włączony równolegle 20,61 zł
d)
za gniazdko wtyczkowe 6,15 zł
e)
za dzwonek magnetyczny dodatkowy duży 6,15 zł
f)
za dzwonek magnetyczny dodatkowy mały 4,11 zł
g)
za dodatkową słuchawkę 4,11 zł

Wymienione w punkcie c, d, e, f aparaty i przyrządy mogą być urządzone tylko w tym samym lokalu co aparat główny.

h)
za aparaty dodatkowe systemu automatycznego przyłączone do centralek automatycznych, zamiast opłat przewidzianych w p. a) niniejszego paragrafu pobiera się następujące opłaty kwartalnie:

1) za aparat dodatkowy uprawniony do rozmów miejskich 42 zł

2) za takiż aparat lecz przystosowany do rozmów zwrotnych 57 zł

3) za aparat dodatkowy przeznaczony wyłącznie do rozmów wewnętrznych bez prawa do rozmów miejskich 12 zł.

Wszystkie wymienione wyżej instalacje łącznie z centralkami automatycznemi urządza, i konserwuje Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna.

i)
władze wciskowe, które posiadają własne centralki z aparatami dodatkowemi, urządzone i utrzymywane własnym kosztem, opłacają za każdy własny aparat dodatkowy abonament kwartalnie 12,36 zł

Uwaga: Wymienione w punkcie h) opłaty abonamentowe nie dotyczą takich centralek wraz z aparatami dodatkowemi systemu automatycznego, które zostały przyłączone do sieci Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej przed 1 maja 1930 r.; opłaty abonamentowe za te instalacje będą pobierane według dotychczas stosowanych zasad.

§  11. 4
Opłaty abonamentowe winny być wnoszone zgóry do kasy miejscowego Zarządu Telefonów bez specjalnego przypomnienia; pierwsza należytość abonamentowa za czas od dnia otwarcia komunikacji telefonicznej u abonenta do końca kwartału kalendarzowego, późniejsze zaś za każdy następny okres płatniczy.

Opłaty abonamentowe winny być uiszczane przez abonenta najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia otwarcia komunikacji telefonicznej, a przy następnych-okresach w ciągu 14 dni.

Opłaty za rozmowy ponadkontyngentowe obliczane będą po upływie kwartału kalendarzowego i należytość za nie winna być uiszczana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rachunku.

§  12.
W razie nieuregulowania należności w terminach wskazanych w § 11 następuje wyłączenie aparatu z centrali, a po upływie dalszych 3 dni - usunięcie z lokalu abonenta.

W ciągu dni 30 od dnia, do którego abonament był opłacony, abonent może żądać ponownego zainstalowania aparatu, przyczem uiszcza tylko rzeczywiste koszta zdjęcia i ponownego założenia aparatu oraz opłatą abonamentową od dnia, od którego należytość ta nie była uregulowaną.

Wznowienie abonamentu po wskazanym terminie traktowane będzie jako nowe przyłączenie, wobec czego abonent obowiązany jest uiścić wszelkie opłaty jak za wykonanie nowego połączenia.

C.

Opłaty za pojedyńcze rozmowy.

§  13. 5
a) Za rozmowy miejscowe z rozmównic publicznych lub automatów, przyłączonych do central ręcznych, za każdą 3-minutową rozmowę 0,15 zł
b)
za rozmowy miejscowe z automatów, przyłączonych do central automatycznych, za każdą 3-minutową rozmowę 0,20 zł
§  14.
Za rozmowy zamiejscowe z rozmównic publicznych, znajdujących się w różnych osiedlach na terenach koncesyjnych sieci telefonicznych w Łodzi, Sosnowcu i Borysławiu oraz ze stacyj abonentowych sieci telefonicznych w Łodzi i Borysławiu pomiędzy osiedlami danego terenu koncesyjnego pobiera się opłatą za każdą 3-minutową rozmowę po 0,40 zł.
1 Załącznik § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1931 r. (Dz.U.31.51.426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 1931 r.
2 Załącznik § 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1931 r. (Dz.U.31.103.796) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1932 r.
3 Załącznik § 9:

- zmieniony przez obwieszczenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 22 sierpnia 1930 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.30.65.520).

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1931 r. (Dz.U.31.51.426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 1931 r.

4 Załącznik § 11 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1931 r. (Dz.U.31.51.426) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 1931 r.
5 Załącznik § 13 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1931 r. (Dz.U.31.109.853) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 1931 r.