Taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.41.227

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 czerwca 1989 r.
w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) zarządza się, co następuje:
Składka za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej (RP), zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne - przy wyjeździe za granicę na terytoria państw, w których uznawane są polskie dowody ubezpieczenia - ustalana jest w zależności od państwa, do którego pojazd mechaniczny wyjeżdża lub przez którego terytorium zamierza przejeżdżać, grupy taryfowej, do której został zaliczony pojazd mechaniczny, oraz okresu ubezpieczenia.
Składka za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne jest opłacana Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" Spółka Akcyjna, zwanemu dalej "TUiR "Warta", przed wyjazdem za granicę za cały okres ubezpieczenia, z zastrzeżeniem przepisów § 4, 6 i 7.
Ustala się taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne przy wyjeździe na terytoria:
1) 2
państw europejskich, z wyjątkiem Ludowej Republiki Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rumunii, Republiki Węgierskiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz na terytoria Iraku, Iranu, Izraela, Maroka i Tunezji, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) 3
Ludowej Republiki Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rumunii, Republiki Węgierskiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
2.
Składkę za ubezpieczenia pojazdów mechanicznych nie wymienionych w taryfach ustala TUiR "Warta", przyjmując za podstawę najbardziej zbliżoną do typu i rodzaju pojazdu pozycję taryfy składek.
1.
Składka za ubezpieczenie może być jednorazowo opłacona za okres nie dłuższy niż jeden rok, licząc od pierwszego dnia ubezpieczenia.
2. 4
Przy wyjeździe za granicę na terytoria:
1)
Ludowej Republiki Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rumunii, Republiki Węgierskiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich składka opłacana jest w złotych,
2)
pozostałych państw europejskich oraz terytoria Iraku, Iranu, Izraela, Maroka i Tunezji składka jest opłacana w złotych za ustawowe ubezpieczenie autocasco (AC), a za ustawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w walucie obcej uznawanej przez Narodowy Bank Polski (NBP) za wymienialną.
3. 5
Składka za ustawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), o której mowa w ust. 2 pkt 2, może być opłacana również w złotych; przeliczenie składki wyrażonej w dolarach USA na walutę polską następuje według średniego kursu walut obcych, ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu opłacania składki.
4-6. 6
(skreślone).
1.
Inwalidzi, którzy są właścicielami pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, używanych do celów niezarobkowych, opłacają składkę obniżoną o 50%.
2.
Za uprawnionych do uzyskania obniżki składek, o której mowa w ust. 1, uważa się inwalidów wojennych i wojskowych oraz inwalidów kombatantów, niezależnie do źródeł nabycia przez nich pojazdu mechanicznego.
3. 7
Właściciele pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne, używanych do celów niezarobkowych, przy wyjazdach na terytorium Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej lub Niemieckiej Republiki Demokratycznej opłacają składkę obniżoną o 50%, jeżeli:
1)
użytkują grunty rolne, łąki i lasy w pasie przygranicznym tych państw,
2)
są zatrudnieni zawodowo w pasie przygranicznym tych państw i dojeżdżają swoimi pojazdami mechanicznymi do pracy i nie są czasowo zameldowani za granicą.
4.
W razie zbiegu uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 3, właściciel pojazdu mechanicznego może skorzystać tylko z jednego uprawnienia do składki obniżonej o 50%.
Jeżeli składka została opłacona za okres krótszy niż pozostawanie pojazdu mechanicznego za granicą, opłata składki uzupełniającej za faktyczny okres pozostawania pojazdu za granicą następuje z zachowaniem przepisów § 4 i 7.
1.
Jeżeli składka została opłacona TUiR "Warta" za okres krótszy niż pozostawanie pojazdu mechanicznego za granicą, a posiadacz pojazdu za przedłużony okres pozostawania pojazdu za granicą opłaci składkę za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej (OC) w zagranicznym towarzystwie (zakładzie) ubezpieczeń, posiadacz pojazdu jest zwolniony od opłacenia za ten sam okres składki TUiR "Warta" za ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne OC.
2. 8
Posiadacz pojazdu mechanicznego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do opłacenia TUiR "Warta" składki za ubezpieczenie ustawowe auto-casco (AC) za przedłużony okres pozostawania pojazdu za granicą.
3. 9
Składka, o której mowa w ust. 2, płatna jest w złotych.
1.
Zwrot składki za całkowicie nie wykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje wówczas, gdy dowód ubezpieczenia zostanie zwrócony przed terminem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
2.
Zwrot składki za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych, o których mowa w ust. 4, w kwocie proporcjonalnej do nie wykorzystanego okresu ubezpieczenia.
3.
Podstawę zwrotu składki, o którym mowa w ust. 2, stanowi dowód ubezpieczenia, ostemplowany przy powrocie do kraju przez graniczny urząd celny.
4. 10
Zwrot składki, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje w walucie opłacenia składki po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości:
1)
10% składki przypadającej do zwrotu, jeżeli nie wykorzystany okres ubezpieczenia jest dłuższy niż 7 dni,
2)
15% składki przypadającej do zwrotu, jeżeli nie wykorzystany okres ubezpieczenia wynosi 7 dni lub jest krótszy.
Składka za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, jeżeli ubezpieczonemu lub poszkodowanemu przysługuje świadczenie lub odszkodowanie z tego ubezpieczenia.
Jeżeli pojazd mechaniczny pozostaje za granicą po upływie okresu ubezpieczenia na skutek wypadku objętego ubezpieczeniem i zostanie przetransportowany do kraju, posiadacz pojazdu mechanicznego nie jest obowiązany do opłacenia dodatkowej składki za ten okres.
Składkę za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne, opłaconą do dnia 30 czerwca 1989 r. w wysokości określonej w przepisach obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, traktuje się jak składkę opłaconą zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 maja 1985 r. w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne (Dz. U. Nr 24, poz. 104, z 1987 r. Nr 18, poz. 111 i z 1988 r. Nr 21, poz. 150),
2)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1986 r. w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych należących do jednostek gospodarki uspołecznionej, posiadających zezwolenie na wykonywanie przewozów międzynarodowych (Dz. U. Nr 10, poz. 56 i z 1988 r. Nr 12, poz. 96).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  11 TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA USTAWOWE KOMUNIKACYJNE PRZY WYJEŹDZIE NA TERYTORIA PAŃSTW EUROPEJSKICH, Z WYJĄTKIEM LUDOWEJ REPUBLIKI BUŁGARII, CZESKIEJ I SŁOWACKIEJ REPUBLIKI FEDERACYJNEJ, RUMUNII, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ I ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH, ORAZ NA TERYTORIA IRAKU, IRANU, IZRAELA, MAROKA I TUNEZJI

Tabela A. Dotyczy pojazdów mechanicznych oraz przyczep produkowanych w Ludowej Republice Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republice Federacyjnej, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republice Węgierskiej i w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

Pozycja taryfyGrupa pojazdów według rodzajów pojazdów i pojemności skokowej silnika w cm3Składka ubezpieczeniowaSkładki w zależności od okresu ubezpieczenia
OC/ACwalutado 3 dnido 7 dnido 15 dnido 1 miesiącakażdy następny miesiąc1 rok
12345678910
1Samochody osobowe do 900 cm3 oraz osobowe o napędzie elektrycznymOCUSD10,015,020,026,020,0246,0
AC6.00012.00018.00024.00018.000222.000
2Samochody osobowe powyżej 900 do 1250 cm3OCUSD11,017,021,028,021,0259,0
AC7.00013.00019.00026.00019.000235.000
3Samochody osobowe powyżej 1250 do 1500 cm3OCUSD12,018,024,032,024,0296,0
AC8.00014.00021.00029.00021.000260.000
4Samochody osobowe powyżej 1500 cm3*)OCUSD15,023,034,040,034,0414,0
AC9.00018.00027.00036.00027.000333.000
5Przyczepy kempingoweOCUSD5,09,014,019,014,0173,0
AC3.0006.0009.00012.0009.000111.000
6Motorowery, motocykle do 200 cm3, przyczepy o ładowności do 400 kgOCUSD2,04,07,09,07,086,0
AC1.5003.0004.0006.0004.00050.000
7Motocykle powyżej 200 cm3, motocykle z wózkami, trójkołowe pojazdy samochodoweOCUSD4,07,011,015,011,0136,0
AC2.0005.0007.00010.0007.00087.000
8Autobusy do 20 miejsc i przyczepy autobusoweOCUSD17,033,050,067,050,0617,0
AC11.00022.00032.00044.00032.000396.000
9Autobusy ponad 20 miejscOCUSD23,045,068,090,068,0838,0
AC15.00029.00044.00059.00044.000543.000
10Samochody ciężarowe o ładowności do 2,0 tOCUSD13,025,039,051,039,0480,0
AC8.00017.00025.00033.00025.000308.000
11Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,0 t, ciągniki siodłowe, balastowe i pozostałeOCUSD16,032,048,064,048,0592,0
AC10.00021.00031.00042.00031.000383.000
12Samochody specjalne, chłodnie i cysternyOCUSD31,062,094,0125,094,01159,0
AC20.00041.00061.00081.00061.000752.000
13Przyczepy pozostałe oraz naczepy ciężaroweOCUSD7,015,023,029,023,0282,0
AC5.00010.00015.00019.00015.000184.000
*) Z wyjątkiem samochodów marki "Warszawa", a także z silnikiem o pojemności skokowej do 1600 cm3 FSO 125p i "Polonez", dla których składkę ustala się według 3 pozycji taryfy.

Objaśnienia:

1. Składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) wyrażona jest w dolarach USA (USD), natomiast składka za ubezpieczenie autocasco (AC) wyrażona jest w złotych.

2. Za samochody, o których mowa w poz. 1-4, uważa się również samochody ciężarowo­osobowe; w odniesieniu do samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.

3. Do samochodów i przyczep produkowanych w Ludowej Republice Bułgarii, Czeskiej i Słowackiej Republice Federacyjnej, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republice Węgierskiej i w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zalicza się również samochody i przyczepy marek zagranicznych montowane w Polsce.

Tabela B. Dotyczy pojazdów mechanicznych oraz przyczep produkowanych w pozostałych państwach

Pozycja taryfyGrupy pojazdów według rodzajów pojazdów i pojemności skokowej silnika w cm3Składka ubezpieczeniowaSkładka w zależności od okresu ubezpieczenia
OC/ACwalutado 3 dnido 7 dnido 15 dnido 1 miesiącakażdy następny miesiąc1 rok
12345678910
1Samochody osobowe do 900 cm3 oraz osobowe o napędzie elektrycznymOCUSD10,015,020,026,020,0246,0
AC10.00021.00032.00042.00032.000394.000
2Samochody osobowe powyżej 900 do 1250 cm3OCUSD11,017,021,028,021,0259,0
AC11.00022.00033.00045.00033.000408.000
3Samochody osobowe powyżej 1250 do 1500 cm3OCUSD12,018,024,032,024,0296,0
AC13.00027.00041.00051.00041.000502.000
4Samochody osobowe powyżej 1500 cm3OCUSD15,023,034,040,034,0414,0
AC17.00033.00050.00067.00050.000617.000
5Przyczepy kempingoweOCUSD5,09,014,019,014,0173,0
AC6.00011.00017.00022.00017.000209.000
6Motorowery, motocykle do 200 cm3, przyczepy o ładowności do 400 kgOCUSD2,04,07,09,07,086,0
AC2.0003.0005.0007.0005.00062.000
7Motocykle powyżej 200 cm3, motocykle z wózkami, trójkołowe pojazdy samochodoweOCUSD4,07,011,015,011,0136,0
AC3.0005.0008.00011.0008.00099.000
8Autobusy do 20 miejsc i przyczepy autobusoweOCUSD17,033,050,067,050,0617,0
AC18.00037.00056.00074.00056.000690.000
9Autobusy ponad 20 miejscOCUSD23,045,068,090,068,0838,0
AC25.00050.000100.000150.000100.0001.250.000
10Samochody ciężarowe o ładowności do 2,0 tOCUSD13,025,039,051,039,0480,0
AC14.00029.00043.00057.00043.000530.000
11Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,0 t, ciągniki siodłowe, balastowe i pozostałeOCUSD16,032,048,064,048,0592,0
AC18.00036.00054.00072.00054.000666.000
12Samochody specjalne, chłodnie i cysternyOCUSD31,062,094,0125,094,01.159,0
AC35.00070.000104.000139.000104.0001.283.000
13Przyczepy pozostałe oraz naczepy ciężaroweOCUSD7,015,023,029,023,0282,0
AC8.00017.00025.00033.00025.000308.000

Objaśnienia:

1. Składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) wyrażona jest w dolarach USA (USD), natomiast składka za ubezpieczenie autocasco (AC) wyrażona jest w złotych.

2. Za samochody, o których mowa w poz. 1-4, uważa się również samochody ciężarowo­osobowe; w odniesieniu do samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  12 TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE USTAWOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH PRZY WYJEŹDZIE NA TERYTORIA LUDOWEJ REPUBLIKI BUŁGARII, CZESKIEJ I SŁOWACKIEJ REPUBLIKI FEDERACYJNEJ, RUMUNII, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ I ZWIĄZKU SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH

Pozycja taryfyGrupa pojazdów według rodzaju pojazdów i pojemności skokowej silnika w cm3Składka w złotych w zależności od okresu ubezpieczenia
1 dzieńdo 3 dnido 7 dnido 15 dnido 1 miesiącaza każdy następny miesiąc
12345678
1Samochody osobowe do 900 cm3 oraz osobowe o napędzie elektrycznymA2.2506.80012.75018.70024.65018.700
B3.4009.35023.80035.70047.60035.700
2Samochody osobowe powyżej 900 cm3 do 1250 cm3A2.2506.80013.60020.40027.20020.400
B3.4009.35025.50037.40050.15037.400
3Samochody osobowe powyżej 1250 cm3 do 1500 cm3A2.2506.80014.45021.25028.90021.250
B3.4009.35029.75045.05059.50045.050
4Samochody osobowe powyżej 1500 cm3*)A2.2506.80020.40030.60040.80030.600
B3.4009.35039.95059.50079.90059.500
5Przyczepy kempingoweA1.7003.4005.9509.35011.9009.350
B2.2505.20011.05017.00022.95017.000
6Motorowery, motocykle do 200 cm3, przyczepy o ładowności do 400 kgA8502.2503.4005.1005.9505.100
B1.7003.4004.2505.1006.8005.100
7Motocykle powyżej 200 cm3, motocykle z wózkami, trójkołowe pojazdy samochodoweA1.7003.4005.1007.65010.2007.650
B2.2504.2505.9509.35011.0509.350
8Autobusy do 20 miejsc siedzących i przyczepy autobusoweA10.20026.35031.45056.10073.95056.100
B17.00044.20062.90095.200125.80095.200
9Autobusy ponad 20 miejsc siedzącychA14.45035.70050.15075.650101.15075.650
B23.80059.50085.000127.500170.000127.500
10Samochody ciężarowe o ładowności do 2,0 tA8.50020.40028.05041.65056.10041.650
B13.60034.00049.30074.80098.60074.800
11Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,0 t, ciągniki siodłowe, balastowe i pozostałeA10.20025.50035.70053.55071.40053.550
B17.00042.50061.20091.800122.40091.800
12Samochody specjalne, chłodnie, cysternyA19.65047.60068.000102.850136.850102.850
B34.00083.300119.000178.500238.000178.500
13Przyczepy i naczepy ciężaroweA4.25011.90016.15023.80032.30023.800
B8.50020.40028.90044.20057.80044.200
*) Z wyjątkiem samochodów marki Warszawa, a także z silnikiem o pojemności skokowej do 1600 cm3 FSO, 125 p i Polonez, dla których składkę ustala się według 3 pozycji taryfy.

Objaśnienie:

Za samochody, o których mowa w poz. 1 - 4, uważa się również samochody ciężarowo-osobowe; w odniesieniu do samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność mnożoną przez dwa.

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 1990 r. (Dz.U.90.53.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 1990 r.
2 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 27 lipca 1990 r. (Dz.U.90.53.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 1990 r.
3 § 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 27 lipca 1990 r. (Dz.U.90.53.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 1990 r.
4 § 4 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.5.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 lipca 1990 r. (Dz.U.90.53.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 1990 r.

5 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.5.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1990 r.
6 § 4 ust. 4-6 skreślone przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.5.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1990 r.
7 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 27 lipca 1990 r. (Dz.U.90.53.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 1990 r.
8 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.5.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1990 r.
9 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.5.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1990 r.
10 § 8 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 27 lipca 1990 r. (Dz.U.90.53.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 1990 r.
11 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.5.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 lipca 1990 r. (Dz.U.90.53.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 1990 r.

12 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.5.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 27 lipca 1990 r. (Dz.U.90.53.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.5.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 1990 r.