§ 7. - Taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.24.104

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  7.
1.
Jeżeli składka została opłacona TUiR "WARTA" za okres krótszy niż pozostawanie pojazdu mechanicznego za granicą, a posiadacz pojazdu za przedłużony okres pozostawania pojazdu za granicą opłaci składkę za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej (OC) w zagranicznym towarzystwie (zakładzie) ubezpieczeń, posiadacz pojazdu jest zwolniony od opłacenia za ten sam okres składki TUiR "WARTA" za ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne OC.
2.
Posiadacz pojazdu mechanicznego, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do opłacenia TUiR "WARTA" składki za ubezpieczenie ustawowe następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) oraz ubezpieczenie ustawowe autocasco (AC) za przedłużony okres pozostawania pojazdu za granicą.
3.
Wysokość składki, o której mowa w ust. 2, wynosi 60% wysokości składki, jaką posiadacz pojazdu byłby obowiązany opłacić TUiR "WARTA" za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne (OC, NW, AC) za przedłużony okres pozostawania pojazdu za granicą, za który opłacił składkę za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC w zagranicznym towarzystwie (zakładzie) ubezpieczeń, z zachowaniem przepisów § 4.