§ 4. - Taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne w ruchu zagranicznym pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne zwyczajne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.24.104

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1988 r.
§  4.
1.
Przy wyjeździe za granicę na terytoria państw europejskich nie będących członkami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz na terytoria Iranu, Maroka i Tunezji składka jest opłacana w złotych przed wyjazdem z PRL za okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
2.
Za okres dłuższy niż trzy miesiące pozostawania pojazdu na terytoriach państw, o których mowa w ust. 1, składka jest opłacana w walucie obcej uznawanej przez Narodowy Bank Polski za wymienialną.
3.
Wysokość składki w walucie obcej, o której mowa w ust. 2, ustala się według taryfy składek stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, przeliczając właściwą składkę na walutę obcą według kursu walut obcych w złotych, ustalonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu opłacania składki.
4.
W uzasadnionych wypadkach losowych TUiR "WARTA" może wyrazić zgodę na opłacenie składki w złotych za okres pozostawania pojazdu mechanicznego na terytoriach państw, o których mowa w ust. 1, przekraczający trzy miesiące, nie więcej jednak niż za okres dalszych trzech miesięcy.
5.
Przepis ust. 2 nie dotyczy:
1)
posiadaczy pojazdów mechanicznych będących jednostkami gospodarki uspołecznionej,
2)
właścicieli pojazdów mechanicznych pobierających stypendia za granicą, delegowanych na przeszkolenia i praktyki zawodowe, studia i praktyki studenckie, którzy opłacają składkę w złotych za okres ustalony w kontrakcie lub umowie międzynarodowej.