Taryfy składek na ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.5.30

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 stycznia 1990 r.
w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się taryfę składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce, zaopatrzonych w:
1)
polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
zagraniczne tablice rejestracyjne, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Taryfę składek, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się również w odniesieniu do osób krajowych czasowo zatrudnionych za granicą, będących posiadaczami pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w zagraniczne tablice rejestracyjne, przy wjeździe tymi pojazdami na terytorium Polski.
3.
Składkę za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych nie wymienionych w taryfach ustala się przyjmując za podstawę najbardziej zbliżoną do typu i rodzaju pojazdu pozycję taryfy składek.
Składka za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne opłacana jest przez posiadaczy pojazdów mechanicznych w złotych. Składka może być również opłacana w walucie obcej uznawanej przez Narodowy Bank Polski (NBP) za wymienialną, z zachowaniem zasady wyrażonej w § 3.
Przeliczenie taryfy składek wyrażonej w dolarach USA na złote następuje według średniego kursu walut obcych, ustalonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w dniu opłacania składki.
1.
Składkę pobiera się za cały okres pozostawania pojazdu mechanicznego na terytorium Polski.
2.
Składka może być opłacona jednorazowo za okres nie dłuższy niż jeden rok, licząc od pierwszego dnia ubezpieczenia.
3.
Składkę za okres krótszy niż 1 rok ustala się w wysokości 1/12 składki rocznej za każdy miesiąc; miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny.
4.
Składka za poszczególne okresy ubezpieczenia opłacana jest z góry.
1.
Zwrot składki za całkowicie nie wykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje wówczas, gdy dowód ubezpieczenia zostanie zwrócony przed terminem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
2.
Zwrot składki za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w kwocie proporcjonalnej do nie wykorzystanego okresu ubezpieczenia. Rozpoczęty miesiąc ochrony ubezpieczeniowej uważa się za pełny.
3.
Zwrot składki, o której mowa w ust. 1 i 2, następuje w walucie opłacenia składki po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 30% składki przypadającej do zwrotu.
Składka za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, jeżeli ubezpieczonemu lub poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie lub świadczenie z tego ubezpieczenia.
Jeżeli składka za ubezpieczenia została opłacona przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie pobiera się składki uzupełniającej za okresy ubezpieczenia przypadające po tej dacie.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 maja 1985 r. w sprawie taryf składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne dyplomatyczne i cudzoziemskie oraz zagraniczne tablice rejestracyjne (Dz. U. Nr 24, poz. 105, z 1986 r. Nr 20, poz. 106 i z 1988 r. Nr 21, poz. 149).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA USTAWOWE KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZAOPATRZONYCH W POLSKIE TABLICE REJESTRACYJNE DYPLOMATYCZNE I CUDZOZIEMSKIE

Poz. taryfyGrupy pojazdów według pojemności skokowej silnika w cm3 oraz według rodzajów pojazdówWysokość składki za roczny okres ubezpieczenia w USD
123
1Samochody osobowe do 900 cm3 oraz o napędzie elektrycznym130,0
2Samochody osobowe od 901 do 1250 cm3140,0
3Samochody osobowe od 1251 do 1500 cm3150,0
4Samochody osobowe od 1501 cm3160,0
5Autobusy do 20 miejsc siedzących370,0
6Autobusy ponad 20 miejsc siedzących560,0
7Przyczepy autobusowe i ciężarowe o ładowności ponad 400 kg280,0
8Przyczepy o ładowności do 400 kg i przyczepy kempingowe50,0
9Samochody ciężarowe ponad 5 ton ładowności i ciągniki rolnicze320,0
10Samochody ciężarowe ponad 5 ton ładowności, samochody specjalne oraz ciągniki siodłowe, balastowe i pozostałe340,0
11Motocykle i motorowery50,0
Objaśnienia: 1. Za samochody, o których mowa w poz. 1-4, uważa się również samochody ciężarowo­osobowe; w odniesieniu do samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez 2.

2. W przypadku opłaty składki w innej obcej walucie, uznawanej przez NBP za wymienialną, przeliczenie składki wyrażonej w USD na walutę, w jakiej opłacana jest składka, następuje według kursów walut obcych ustalonych przez NBP.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TARYFA SKŁADEK ZA USTAWOWE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZAOPATRZONYCH W ZAGRANICZNE TABLICE REJESTRACYJNE

Poz. taryfyRodzaj pojazduWysokość składki w USD za okres ubezpieczenia:
do 15 dnido 30 dnikażdy następny miesiąc1 rok
1Samochody osobowe28,038,018,0236,0
2Autobusy do 20 miejsc siedzących70,092,046,0598,0
3Autobusy ponad 20 miejsc siedzących104,0140,070,0910,0
4Przyczepy autobusowe52,070,034,0444,0
5Przyczepy o ładowności do 400 kg oraz przyczepy kempingowe9,012,06,078,0
6Samochody ciężarowe o ładowności do 5 t66,080,040,0520,0
7Samochody ciężarowe o ładowności ponad 5 t i ciągniki98,0130,066,0856,0
8Przyczepy i naczepy ciągnikowe30,040,020,0260,0
9Motocykle i motorowery wszelkiego rodzaju oraz pojazdy o napędzie elektrycznym8,012,06,078,0
Objaśnienia: 1. Za samochody osobowe, o których mowa w poz. 1, uważa się również samochody ciężarowo­osobowe.

2. W przypadku opłaty składki w innej obcej walucie, uznawanej przez NBP za wymienialną, przeliczenie składki wyrażonej w USD na walutę, w jakiej opłacana jest składka, następuje według kursów walut obcych ustalonych przez NBP.