Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.13.69

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 13 stycznia 1920 r.
w sprawie taryf i przepisów przewozowych, obowiązujących na kolejach państwowych okręgu Wileńskiego.

Ma mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dn. 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dn. 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, aby na kolejach państwowych okręgu Wileńskiego pozostały nadal w mocy, aż do odwołania, przepisy przewozowe, wydane przez Centralny Zarząd Kolei Wojskowych we wrześniu 1919 r., Taryfa Tymczasowa na przewóz osób, psów i bagażu na kolejach wojskowych, wydana w czerwcu 1919 r., oraz Tymczasowa Taryfa Towarowa na przewóz towarów, zwierząt żywych i zwłok kolejami państwowemi, obowiązująca od 1 listopada 1919 r. na kolejach okręgu Warszawskiego i Radomskiego.