Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.24.147

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 11 marca 1920 r.
w sprawie taryfy ulgowej na przewóz tłucznia (szabru, szutru) polskiemi kolejami państwowemi.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 roku (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem zarządzam, co następuje:
Z dniem 1 kwietnia 1920 r. przewoźne za wagonowe przesyłki tłucznia (szabru, szutru) pomiędzy stacjami polskich kolei państwowych lub w zarządzie państwowym pozostających, pod warunkiem przedstawienia przy wysłaniu zaświadczeń właściwych urzędów wzgl. instytucji społecznych o przeznaczeniu rzeczonych przesyłek na budowę albo konserwację dróg publicznych, oblicza się za rzeczywistą wagę przesyłki, najmniej za ładowność użytego wagonu według stawek normalnych wewnętrznych taryf towarowych, nie stosując jednak podwyżek taryf kolejowych, wprowadzonych z dniem 1 marca r. b. w stosunku 30% na kolejach Małopolski i Śląska Cieszyńskiego, oraz w stosunku 50% na kolejach b. dzielnicy pruskiej i b. zaboru rosyjskiego.

Formę i treść powyższych świadectw, które stacje zatrzymują, ustalą odnośne Dyrekcje.