§ 4. - Taryfa składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i... - Dz.U.1985.10.39 - OpenLEX

§ 4. - Taryfa składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.10.39

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1990 r.
§  4.
1.
Za stosowanie środków bezpieczeństwa pożarowego przysługują następujące zniżki składki:
1)
za czynne urządzenia tryskaczowe 30%,
2)
za czynne elektroniczne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, mające na celu:
a)
sygnalizowanie w miejscu odległym od chronionego obiektu (wartownia, portiernia, jednostka straży pożarnej itp.) powstania pożaru 30%,
b)
wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu 15%,
3) 4
za posiadanie własnej straży pożarnej 10%.
2.
Zniżki składki, o których mowa w ust. 1, przysługują na jeden okres ubezpieczenia.
3.
Zniżka składki za urządzenia określone w ust. 1 pkt 1 i 2 przysługuje tylko od składki należnej za budynki i budowle wraz ze znajdującym się wewnątrz mieniem zaliczanym do środków trwałych, w których zainstalowane są urządzenia tryskaczowe lub sygnalizacyjno-alarmowe.
4.
W celu uzyskania zniżki składki w następnych okresach ubezpieczenia przedsiębiorstwo przesyła PZU do końca pierwszego kwartału rocznego okresu ubezpieczenia odpowiednie świadectwo o dalszej pełnej sprawności urządzeń tryskaczowych i sygnalizacyjno-alarmowych, wystawione przez uprawnioną jednostkę organizacyjną.
4 § 4 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 1989 r. (Dz.U.89.16.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1989 r.