Taryfa składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych... - Dz.U.1985.10.39 - OpenLEX

Taryfa składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.10.39

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 lutego 1985 r.
w sprawie taryfy składek za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) zarządza się, co następuje:
1. 1
Składkę za ubezpieczenie ustawowe środków trwałych przedsiębiorstw państwowych od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych oblicza się od sumy odpowiadającej wartości brutto środków trwałych objętych ewidencją księgową na dzień 1 stycznia roku ubezpieczenia - według właściwej dla tego przedsiębiorstwa stawki podanej w tabeli stawek taryfowych, zwanej dalej tabelą, stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
2. 2
Wartość brutto środków trwałych objętych ewidencją księgową przedsiębiorstwo podaje Państwowemu Zakładowi Ubezpieczeń, zwanemu dalej "PZU", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca roku ubezpieczenia.
3.
Dla przedsiębiorstw nowo powstałych podstawę obliczenia składki za pierwszy okres ubezpieczenia stanowi ewidencyjna wartość początkowa (brutto) środków trwałych, wykazana na dzień rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa; wartość tę przedsiębiorstwo podaje PZU w ciągu trzech miesięcy od daty rozpoczęcia swojej działalności.
1. 3
Przynależność przedsiębiorstwa do gałęzi bądź branży, stosownie do podziału taryfowego uwzględnionego w tabeli, wyznacza nadany mu przez Główny Urząd Statystyczny symbol gałęzi bądź branży według Klasyfikacji gospodarki narodowej (KGN).
2.
Składkę za ubezpieczenie środków trwałych przedsiębiorstw przemysłowych nie wymienionych w tabeli ustala PZU przyjmując za podstawę stawkę za ubezpieczenie określoną w tabeli dla przedsiębiorstw o najbardziej zbliżonym profilu produkcji.
1.
Stawki określone w tabeli stosuje się do:
1)
budynków i budowli murowanych, krytych materiałami niepalnymi, i do znajdującego się wewnątrz mienia zaliczonego do środków trwałych,
2)
mienia zaliczonego do środków trwałych, znajdującego się poza obrębem budynków i budowli (na wolnym powietrzu).
2.
W ubezpieczeniu budynków i budowli o innej konstrukcji niż wymienione w ust. 1 pkt 1 oraz znajdującego się wewnątrz mienia stosuje się stawki tabeli zwiększone o 30%.
3.
Za budynki i budowle murowane, kryte materiałami niepalnymi, uważa się budynki i budowle o ścianach zewnętrznych zbudowanych z cegły, prefabrykatów, kamienia, pustaków i innych materiałów niepalnych oraz mające pokrycie dachowe z materiałów niepalnych lub trudno palnych, jak blacha, dachówka, eternit, łupki, papa itp.
1.
Za stosowanie środków bezpieczeństwa pożarowego przysługują następujące zniżki składki:
1)
za czynne urządzenia tryskaczowe 30%,
2)
za czynne elektroniczne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, mające na celu:
a)
sygnalizowanie w miejscu odległym od chronionego obiektu (wartownia, portiernia, jednostka straży pożarnej itp.) powstania pożaru 30%,
b)
wywołanie alarmu w miejscu chronionego obiektu 15%,
3) 4
za posiadanie własnej straży pożarnej 10%.
2.
Zniżki składki, o których mowa w ust. 1, przysługują na jeden okres ubezpieczenia.
3.
Zniżka składki za urządzenia określone w ust. 1 pkt 1 i 2 przysługuje tylko od składki należnej za budynki i budowle wraz ze znajdującym się wewnątrz mieniem zaliczanym do środków trwałych, w których zainstalowane są urządzenia tryskaczowe lub sygnalizacyjno-alarmowe.
4.
W celu uzyskania zniżki składki w następnych okresach ubezpieczenia przedsiębiorstwo przesyła PZU do końca pierwszego kwartału rocznego okresu ubezpieczenia odpowiednie świadectwo o dalszej pełnej sprawności urządzeń tryskaczowych i sygnalizacyjno-alarmowych, wystawione przez uprawnioną jednostkę organizacyjną.
1.
Składkę pobiera się za roczne okresy ubezpieczenia - od dnia 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku (składka roczna).
2.
Od przedsiębiorstw powstałych lub zlikwidowanych w ciągu roku kalendarzowego pobiera się odpowiednią część składki rocznej, proporcjonalnie do czasu trwania ubezpieczenia.
3. 5
Składka jest płatna w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania z PZU wezwania płatniczego. Na wniosek przedsiębiorstwa PZU może rozłożyć składkę na dwie równe raty, przy czym druga rata składki powinna być opłacona w terminie do dnia 30 września.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  6

TABELA STAWEK TARYFOWYCH

Poz.Symbol gałęzi (branży) według Klasyfikacji gospodarki narodowejNazwa gałęzi bądź branży według Klasyfikacji gospodarki narodowejStawka taryfowa w promilach (‰)
1234
1011Przemysł węgla kamiennego2,4
2014-019Przemysł węgla brunatnego i jednostki pomocnicze przemysłu węglowego0,9
302Przemysł paliw (z wyjątkiem węglowego)1,1
403Przemysł energetyczny0,7
504

05

Przemysł hutnictwa żelaza

Przemysł metali nieżelaznych

0,1
606Przemysł metalowy0,8
707-08Przemysł maszynowy0,8
809Przemysł precyzyjny0,5
910Przemysł środków transportu0,8
1011Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny0,9
11121-123, 138Przemysł kopalnictwa surowców chemicznych, przemysł nieorganiczny, przemysł nawozów sztucznych, przemysł kopalnictwa siarki0,6
12124-137, 139Przemysł chemiczny (poza poz. 11)2,3
1314Przemysł materiałów budowlanych0,7
1415

16

Przemysł szklarski

Przemysł ceramiki szlachetnej

0,9
1517Przemysł drzewny2,4
1618Przemysł papierniczy1,2
1719-20Przemysł włókienniczy1,7
1821Przemysł odzieżowy0,7
1922Przemysł skórzany1,0
2023-25Przemysł spożywczy (poza poz. 21)1,2
21241Przemysł młynarski i makaronowy3,4
2226Przemysł paszowy i utylizacyjny2,6
2327Przemysł poligraficzny1,3
2428

29

Pozostałe branże przemysłu

Jednostki utrzymywane z narzutów na koszt i z zysku przedsiębiorstw przemysłu

1,0
2531

32

Budownictwo ogólne

Budownictwo produkcyjno-usługowe

1,6
2634Budownictwo specjalistyczne1,6
2735Jednostki geologiczne1,5
2836-39Inne jednostki budownictwa0,8
2940-44Rolnictwo1,9
3045-49Leśnictwo1,3
3150-58Transport0,8
3259Łączność0,9
3361-65Handel2,3
3466-69Jednostki wydawnicze, filmowe, informatyczne i pozostałe branże produkcji materialnej1,3
3570-73Gospodarka komunalna0,6
3674-76Gospodarka mieszkaniowa1,0
3777-89Nauka, technika, oświata, wychowanie, kultura, sztuka, ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura fizyczna, wypoczynek i pozostałe branże usług niematerialnych1,0
3891-97Inne1,0
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1990 r.
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1990 r.
3 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1990 r.
4 § 4 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 1989 r. (Dz.U.89.16.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1989 r.
5 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1990 r.
6 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 1989 r. (Dz.U.89.16.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1990 r. (Dz.U.90.5.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 1990 r.