Taryfa składek za ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie... - Dz.U.1986.44.219 - OpenLEX

Taryfa składek za ubezpieczenie ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.44.219

Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 11 grudnia 1986 r.
w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) zarządza się, co następuje:
Składka roczna za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne, prowadzone przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń, dotyczące pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej, zwanych dalej "posiadaczami", zależna jest od zakresu ubezpieczenia oraz rodzaju pojazdu.
1.
Pełny zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i ubezpieczenie autocasco (AC).
2.
Ograniczony zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
1.
Składka roczna za ubezpieczenia samochodów osobowych wynosi w złotych:
Pozycja taryfy Pojemność skokowa silnika w cm3*)Zakres ubezpieczenia
pełny (OC, NW, AC)ograniczony (OC, NW)
IIIIIIV
1do 900 oraz osobowe o napędzie elektrycznym8.00010.0004.0005.000
2901-1.25012.00014.0006.0007.000
31.251-1.500**)15.00017.0007.5008.500
4powyżej 1.50022.00025.00011.00012.500

*) W odniesieniu do samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.

**) W tym również samochód marki Warszawa oraz samochody osobowe FSO 125p i Polonez o pojemności skokowej silnika do 1.600 cm3.

2.
Składki określone w kolumnach I i III tabeli zamieszczonej w ust. 1 dotyczą samochodów produkowanych w państwach członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Jugosławii, a składki określone w kolumnach II i IV dotyczą samochodów produkowanych w innych państwach.
3.
Składka roczna za ubezpieczenia innych pojazdów niż samochody osobowe wynosi w złotych:
Pozycja Grupa pojazdów według Zakres ubezpieczenia
taryfyładowności i przeznaczeniapełny (OC, NW, AC)ograniczony (OC, NW)
5autobusy i przyczepy autobusowe40.00020.000
6samochody ciężarowe o ładowności do 2 t, samochody ciężarowo-osobowe oraz mikrobusy***)9.0004.500
7samochody ciężarowe o ładowności ponad 2 t oraz ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe16.0008.000
8samochody specjalne (pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do innego celu niż przewóz osób i ładunków) oraz samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym6.0003.000
9przyczepy ciężarowe o ładowności do 400 kg, przyczepy jednoosiowe przeznaczone do przewozu zwierząt gospodarskich oraz wozy konne przystosowane do ciągnięcia przez ciągniki1.000500
10przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 t, z wyjątkiem przyczep wymienionych w pozycji 92.0001.000
11przyczepy ciężarowe o ładowności ponad 2 t oraz naczepy2.5001.200
12ciągniki (z wyjątkiem ciągników wymienionych w poz. 7)2.5001.200
13motocykle dwukołowe i trzykołowe, wózki inwalidzkieograniczony zakres ubezpieczenia

(OC, NW)

1.200
14motorowery600

***) Za mikrobus uważa się autobus o liczbie miejsc siedzących od 10 do 15.

4.
Składka za ubezpieczenie pojazdu mechanicznego w okresie krótszym od roku stanowi 1/12 składki rocznej za każdy miesiąc, z tym że miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny.
5.
Zwrot opłaconej składki przysługuje za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia, jeżeli w sposób ciągły pojazd znajdował się za granicą dłużej niż jeden miesiąc lub został wycofany z ruchu (wyrejestrowany). Przy ustalaniu kwoty składki podlegającej zwrotowi stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli wypłacono świadczenie z ubezpieczenia OC, NW lub AC tego pojazdu.
Składkę za ubezpieczenie pojazdu nie wymienionego w § 3 ustala Państwowy Zakład Ubezpieczeń, przyjmując za podstawę składkę należną za ubezpieczenie pojazdu mechanicznego o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.
1.
Inwalidzi, którzy są posiadaczami pojazdów mechanicznych używanych do celów niezarobkowych, opłacają składkę obniżoną o 50%, z tym że obniżka ta dotyczy składki za ubezpieczenie tylko jednego pojazdu.
2.
Za inwalidów, o których mowa w ust. 1, uważa się:
1)
inwalidów I i II grupy,
2)
inwalidów III grupy:
a)
którzy zgodnie z orzeczeniem zakładu społecznego służby zdrowia, upoważnionego do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, mogą kierować pojazdem mechanicznym, a inwalidztwo orzeczono w związku z uszkodzeniem kończyn dolnych,
b)
którym zostały przydzielone pojazdy mechaniczne przez właściwy organ administracji państwowej,
c)
którzy są inwalidami wojennymi i wojskowymi, inwalidami - członkami Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz inwalidami kombatantami - niezależnie od źródeł nabycia przez nich pojazdu mechanicznego.
Składkę obniżoną o 50% opłacają posiadacze samochodów osobowych mających ponad 25 lat, używanych do celów niezarobkowych.
1.
Składkę za ubezpieczenie w pełnym zakresie samochodu osobowego obniża się w danym roku:
1)
o 20%, jeżeli tak ubezpieczonym samochodem osobowym jego posiadacz lub upoważniony kierowca w ciągu ostatnich dwóch kolejnych lat kalendarzowych nie spowodował wypadku, w związku z którym wypłacono odszkodowanie z ubezpieczenia OC lub AC,
2)
o 30%, jeżeli tak ubezpieczonym samochodem osobowym jego posiadacz lub upoważniony kierowca w ciągu ostatnich czterech kolejnych lat kalendarzowych nie spowodował wypadku, w związku z którym wypłacono odszkodowanie z ubezpieczenia OC lub AC.
2.
Obniżki składki nie stosuje się w ubezpieczeniu ustawowym samochodów osobowych objętych ograniczonym zakresem ubezpieczenia (OC, NW).
3.
Posiadacz samochodu osobowego zachowuje uprawnienie do obniżenia składki, o której mowa w ust. 1, jeżeli przerwa w posiadaniu samochodu osobowego ubezpieczonego w pełnym zakresie nie jest dłuższa niż 12 miesięcy; okres przerwy liczy się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zbyty lub wyrejestrowany.
4.
Posiadaczowi samochodu osobowego, który nabył uprawnienie do obniżki składki, obniżka ta przysługuje w opłacie składki za ubezpieczenie wszystkich posiadanych samochodów osobowych ubezpieczonych w pełnym zakresie.
5.
Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio przy utracie uprawnień do obniżki składki w razie spowodowania wypadku, w związku z którym wypłacono odszkodowanie z ubezpieczenia OC lub AC.
6.
W razie rezygnacji z ubezpieczenia ustawowego autocasco, posiadacz samochodu osobowego nabywa ponownie uprawnienie do obniżki składki po upływie kolejnych dwóch (czterech) lat kalendarzowych ubezpieczenia tego samochodu w pełnym zakresie (OC, NW, AC), jeżeli w tym okresie nie spowodował wypadku, w związku z którym wypłacono odszkodowanie z ubezpieczenia OC lub AC.
1.
Jeżeli posiadaczowi pojazdu przysługują obniżki z różnych tytułów, obniżki te oblicza się kolejno, a ich łączna kwota nie może przekraczać 70% składki taryfowej.
2.
Składkę zaokrągla się do 10 zł w ten sposób, że końcówki do 5 zł pomija się, a końcówki przekraczające 5 zł zaokrągla się w górę do pełnych 10 zł.
1.
Posiadacz pojazdu opłaca składkę za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca. W razie rezygnacji z ubezpieczenia ustawowego AC, posiadacz pojazdu opłaca składkę za ograniczony zakres ubezpieczenia (OC, NW) w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
2.
Posiadacz pojazdu objętego ubezpieczeniem w pełnym zakresie może dokonać opłaty składki w dwóch równych ratach, płatnych w terminie do 31 marca i 30 września danego roku.
3.
Jeżeli posiadacz rejestruje pojazd mechaniczny po upływie terminów określonych w ust. 1, jest obowiązany opłacić składkę nie później niż w chwili rejestracji pojazdu.
4.
W razie nieopłacenia składki w wyznaczonym terminie, pobiera się od należnej składki odsetki za zwłokę według zasad i w wysokości określonych w przepisach o zobowiązaniach podatkowych.
5.
O zbyciu lub wycofaniu pojazdu z ruchu jego posiadacz jest obowiązany zawiadomić właściwą dla miejsca zamieszkania jednostkę organizacyjną zakładu ubezpieczeń.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1984 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 60, poz. 310).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1987 r.