§ 8. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie... - Dz.U.1988.44.349 - OpenLEX

§ 8. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.44.349

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1988 r.
§  8.
1.
Posiadacz pojazdu opłaca składkę za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca. W razie rezygnacji z ubezpieczenia ustawowego AC, posiadacz pojazdu opłaca składkę za ograniczony zakres ubezpieczenia (OC, NW) w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
2.
Posiadacz pojazdu może dokonać opłaty składki w dwóch równych ratach, płatnych w terminie do 31 marca i 30 września danego roku, jeżeli wysokość należnej składki przekracza 10.000 zł.
3.
Jeżeli posiadacz rejestruje pojazd mechaniczny po upływie terminów określonych w ust. 1, jest obowiązany opłacić składkę najpóźniej w terminie trzech dni od daty rejestracji pojazdu.
4.
W razie nieopłacenia składki w wyznaczonym terminie, pobiera się od należnej składki odsetki za zwłokę według zasad i w wysokości określonych w przepisach o zobowiązaniach podatkowych.
5.
O zbyciu lub wycofaniu pojazdu z ruchu jego posiadacz jest obowiązany zawiadomić właściwą dla miejsca zamieszkania jednostkę organizacyjną zakładu ubezpieczeń.