§ 6. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie... - Dz.U.1988.44.349 - OpenLEX

§ 6. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.44.349

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1988 r.
§  6.
1.
Składkę za ubezpieczenie pojazdu obniża się w danym roku:
1)
o 20%, po upływie dwóch lat kalendarzowych ubezpieczenia pojazdu, jeżeli w tym okresie nie wypłacono odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub z ubezpieczenia AC z potrąceniem udziału własnego albo nie wypłacono świadczenia z ubezpieczenia NW posiadaczowi pojazdu,
2)
o 30%, po upływie czterech lat kalendarzowych ubezpieczenia pojazdu, jeżeli w tym okresie nie wypłacono odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub z ubezpieczenia AC z potrąceniem udziału własnego albo nie wypłacono świadczenia z ubezpieczenia NW posiadaczowi pojazdu,
3)
o 40%, po upływie pięciu lat kalendarzowych ubezpieczenia pojazdu, jeżeli w tym okresie nie wypłacono odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub z ubezpieczenia AC z potrąceniem udziału własnego albo nie wypłacono świadczenia z ubezpieczenia NW posiadaczowi pojazdu.
2.
Posiadacz pojazdu zachowuje uprawnienie do obniżki składki, o której mowa w ust. 1, jeżeli przerwa w posiadaniu ubezpieczonego pojazdu nie jest dłuższa niż 12 miesięcy; okres przerwy liczy się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zbyty lub wyrejestrowany.
3.
Posiadaczowi pojazdu, który nabył uprawnienia do obniżki składki, obniżka ta przysługuje w opłacie składki za ubezpieczenie wszystkich posiadanych pojazdów.
4.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie utraty uprawnień do obniżki składki.