Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.44.349

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 1988 r.
w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) zarządza się, co następuje:
Składka roczna za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne, prowadzone przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń, dotycząca pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej, zwanych dalej "posiadaczami", zależna jest od zakresu ubezpieczenia oraz rodzaju pojazdu.
1.
Pełny zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i ubezpieczenie autocasco (AC).
2.
Ograniczony zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
1.
Składka roczna za ubezpieczenia samochodów osobowych wynosi w złotych:
Pozycja Pojemność skokowa Zakres ubezpieczenia
taryfysilnika w cm3*)pełny (OC, NW, AC)ograniczony
III(OC, NW)
1do 900 oraz osobowe o napędzie elektrycznym21.00036.00016.000
2901- 1.25032.00056.00024.000
31.251-1.500**)40.00070.00030.000
4powyżej 1.50060.000100.00045.000

*) Dla samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.

**) W tym również samochód marki Warszawa oraz samochody osobowe FSO 125p i Polonez o pojemności silnika do 1.600 cm3.

2.
Składki określone w kolumnie I tabeli zamieszczonej w ust. 1 dotyczą samochodów produkowanych w państwach członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Jugosławii, a składki określone w kolumnie II dotyczą samochodów produkowanych w innych państwach.
3.
Składka roczna za ubezpieczenia innych pojazdów niż samochody osobowe wynosi w złotych:
Pozycja taryfyGrupa pojazdów według ładowności i przeznaczeniaZakres ubezpieczenia
pełny (OC, NW, AC)ograniczony (OC, NW)
5Autobusy i przyczepy autobusowe100.00060.000
6Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t, samochody ciężarowo-osobowe oraz mikrobusy*)25.00015.000
7Samochody ciężarowe o ładowności ponad 2 t oraz ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe40.00025.000
8Samochody specjalne (pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do innego celu niż przewóz osób i ładunków) oraz samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym20.00012.000
9Przyczepy ciężarowe o ładowności do 400 kg oraz zarejestrowane wozy konne i jednoosiowe przyczepy ciężarowe przystosowane do ciągnięcia przez ciągniki2.5001.500
10Przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 t, z wyjątkiem przyczep wymienionych w poz. 95.0002.500
11Przyczepy ciężarowe o ładowności ponad 2 t oraz naczepy5.0003.000
12Ciągniki, z wyjątkiem ciągników wymienionych w poz. 75.5003.000
13Motocykle dwukołowe i trzykołowe, wózki inwalidzkie, z wyjątkiem wymienionych w poz. 143.000
14Motorowery, wózki inwalidzkie o pojemności silnika do 50 cm31.200

*) Za mikrobus uważa się autobus o liczbie miejsc siedzących od 10 do 15.

4.
Składka za ubezpieczenie pojazdu mechanicznego w okresie krótszym od roku stanowi 1/12 składki rocznej za każdy miesiąc, z tym że miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny.
5.
Zwrot opłaconej składki przysługuje za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia, jeżeli w sposób ciągły pojazd znajdował się za granicą dłużej niż jeden miesiąc lub został wycofany z ruchu (wyrejestrowany). Przy ustalaniu kwoty składki podlegającej zwrotowi stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli wypłacono świadczenia z ubezpieczenia OC, NW lub AC tego pojazdu.
Składkę za ubezpieczenie pojazdu nie wymienionego w § 3 ustala PZU, przyjmując za podstawę składkę należną za ubezpieczenie pojazdu mechanicznego o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.
1.
Kombatanci-inwalidzi oraz inwalidzi wojenni i wojskowi, którzy są posiadaczami pojazdów mechanicznych używanych do celów niezarobkowych, opłacają składkę obniżoną o 50%, z tym że obniżka ta dotyczy składki za ubezpieczenie tylko jednego pojazdu.
2.
Składkę obniżoną o 50% opłacają również posiadacze niezarobkowych pojazdów z okresem używania ponad 25 lat.
1.
Składkę za ubezpieczenie pojazdu obniża się w danym roku:
1)
o 20%, po upływie dwóch lat kalendarzowych ubezpieczenia pojazdu, jeżeli w tym okresie nie wypłacono odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub z ubezpieczenia AC z potrąceniem udziału własnego albo nie wypłacono świadczenia z ubezpieczenia NW posiadaczowi pojazdu,
2)
o 30%, po upływie czterech lat kalendarzowych ubezpieczenia pojazdu, jeżeli w tym okresie nie wypłacono odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub z ubezpieczenia AC z potrąceniem udziału własnego albo nie wypłacono świadczenia z ubezpieczenia NW posiadaczowi pojazdu,
3)
o 40%, po upływie pięciu lat kalendarzowych ubezpieczenia pojazdu, jeżeli w tym okresie nie wypłacono odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub z ubezpieczenia AC z potrąceniem udziału własnego albo nie wypłacono świadczenia z ubezpieczenia NW posiadaczowi pojazdu.
2.
Posiadacz pojazdu zachowuje uprawnienie do obniżki składki, o której mowa w ust. 1, jeżeli przerwa w posiadaniu ubezpieczonego pojazdu nie jest dłuższa niż 12 miesięcy; okres przerwy liczy się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zbyty lub wyrejestrowany.
3.
Posiadaczowi pojazdu, który nabył uprawnienia do obniżki składki, obniżka ta przysługuje w opłacie składki za ubezpieczenie wszystkich posiadanych pojazdów.
4.
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie utraty uprawnień do obniżki składki.
1.
Jeżeli posiadaczowi pojazdu przysługują obniżki z różnych tytułów, obniżki te oblicza się kolejno, a ich łączna kwota nie może przekraczać 70% składki taryfowej.
2.
Składkę zaokrągla się do 10 zł w ten sposób, że końcówki do 5 zł pomija się, a końcówki przekraczające 5 zł zaokrągla się w górę do pełnych 10 zł.
1.
Posiadacz pojazdu opłaca składkę za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca. W razie rezygnacji z ubezpieczenia ustawowego AC, posiadacz pojazdu opłaca składkę za ograniczony zakres ubezpieczenia (OC, NW) w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
2.
Posiadacz pojazdu może dokonać opłaty składki w dwóch równych ratach, płatnych w terminie do 31 marca i 30 września danego roku, jeżeli wysokość należnej składki przekracza 10.000 zł.
3.
Jeżeli posiadacz rejestruje pojazd mechaniczny po upływie terminów określonych w ust. 1, jest obowiązany opłacić składkę najpóźniej w terminie trzech dni od daty rejestracji pojazdu.
4.
W razie nieopłacenia składki w wyznaczonym terminie, pobiera się od należnej składki odsetki za zwłokę według zasad i w wysokości określonych w przepisach o zobowiązaniach podatkowych.
5.
O zbyciu lub wycofaniu pojazdu z ruchu jego posiadacz jest obowiązany zawiadomić właściwą dla miejsca zamieszkania jednostkę organizacyjną zakładu ubezpieczeń.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1987 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 40, poz. 236).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do składek należnych za okres od dnia 1 stycznia 1989 r.