§ 7. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie... - Dz.U.1987.40.236 - OpenLEX

§ 7. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.40.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1987 r.
§  7.
1.
Składkę za ubezpieczenie w pełnym zakresie samochodu osobowego obniża się w danym roku:
1)
o 20% - po upływie 2 lat kalendarzowych ubezpieczenia samochodu osobowego w pełnym zakresie, jeżeli w tym okresie nie wypłacono odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza tego pojazdu lub z ubezpieczenia AC z potrąceniem udziału własnego,
2)
o 30% - po upływie 4 lat kalendarzowych ubezpieczenia samochodu osobowego w pełnym zakresie, jeżeli w tym okresie nie wypłacono odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza tego pojazdu lub z ubezpieczenia AC z potrąceniem udziału własnego.
2.
Obniżki składki nie stosuje się w ubezpieczeniu ustawowym samochodów osobowych objętych ograniczonym zakresem ubezpieczenia (OC, NW).
3.
Posiadacz samochodu osobowego zachowuje uprawnienie do obniżki składki, o której mowa w ust. 1, jeżeli przerwa w posiadaniu samochodu osobowego ubezpieczonego w pełnym zakresie nie jest dłuższa niż 12 miesięcy; okres przerwy liczy się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zbyty lub wyrejestrowany.
4.
Posiadaczowi samochodu osobowego, który nabył uprawnienie do obniżki składki, obniżka ta przysługuje w opłacie składki za ubezpieczenie wszystkich posiadanych samochodów osobowych, ubezpieczonych w pełnym zakresie.
5.
Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio przy utracie uprawnień do obniżki składki w razie wypłacenia odszkodowania z ubezpieczenia OC lub AC z potrąceniem udziału własnego.
6.
W razie rezygnacji z ubezpieczenia ustawowego autocasco, posiadacz samochodu osobowego nabywa ponownie uprawnienie do obniżki składki po upływie kolejnych dwóch (czterech) lat kalendarzowych ubezpieczenia tego samochodu w pełnym zakresie (OC, NW, AC), jeżeli w tym okresie nie wypłacono odszkodowania z ubezpieczenia OC lub AC z potrąceniem udziału własnego.