§ 5. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie... - Dz.U.1987.40.236 - OpenLEX

§ 5. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.40.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1987 r.
§  5.
1.
Inwalidzi, którzy są posiadaczami pojazdów mechanicznych używanych do celów niezarobkowych, opłacają składkę obniżoną o 50%, z tym że obniżka ta dotyczy składki za ubezpieczenie tylko jednego pojazdu.
2.
Za inwalidów, o których mowa w ust. 1, uważa się:
1)
inwalidów I i II grupy,
2)
inwalidów III grupy:
a)
którzy zgodnie z orzeczeniem zakładu społecznego służby zdrowia, upoważnionego do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, mogą kierować pojazdem mechanicznym, a inwalidztwo orzeczono w związku z uszkodzeniem kończyn dolnych,
b)
którym zostały przydzielone pojazdy mechaniczne przez właściwy organ administracji państwowej,
c)
którzy są inwalidami wojennymi i wojskowymi, inwalidami – członkami Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz inwalidami kombatantami – niezależnie od źródeł nabycia przez nich pojazdu mechanicznego.