Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.40.236

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 24 grudnia 1987 r.
w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) zarządza się, co następuje:
Składka roczna za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne prowadzone przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU) dotycząca pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej, zwanych dalej "posiadaczami", zależna jest od zakresu ubezpieczenia oraz rodzaju pojazdu.
1.
Pełny zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i ubezpieczenie autocasco (AC).
2.
Ograniczony zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
1.
Składka roczna za ubezpieczenia samochodów osobowych wynosi w złotych:
Pozycja taryfyPojemność skokowa Zakres ubezpieczenia
silnika w pełny (OC, NW, AC)ograniczony (OC, NW)
cm3*)IIIIIIIV
1do 900 oraz osobowe o napędzie elektrycznym12.00016.0006.0008.000
2901–1.25018.00024.0009.00012.000
31.251–1.500**)22.00032.00011.00016.000
4powyżej 1.50034.00044.00017.00022.000

*) Dla samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.

**) W tym również samochód marki Warszawa oraz samochody osobowe FSO 125p i Polonez o pojemności silnika do 1.600 cm3.

2.
Składki określone w kolumnach I i III tabeli zamieszczonej w ust. 1 dotyczą samochodów produkowanych w państwach członkowskich RWPG i Jugosławii, a składki określone w kolumnach II i IV dotyczą samochodów produkowanych w innych państwach.
3.
Składka roczna za ubezpieczenia innych pojazdów niż samochody osobowe wynosi w złotych:
Pozycja taryfyGrupa pojazdów według ładowności i przeznaczeniaZakres ubezpieczenia
pełny (OC, NW, AC)ograniczony (OC, NW)
5Autobusy i przyczepy autobusowe60.00030.000
6Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t, samochody ciężarowo-osobowe oraz mikrobusy*)14.0007.000
7Samochody ciężarowe o ładowności ponad 2 t oraz ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe22.00011.000
8Samochody specjalne (pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do innego celu niż przewóz osób i ładunków) oraz samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym10.0005.000
9Przyczepy ciężarowe o ładowności do 400 kg i jednoosiowe oraz zarejestrowane wozy konne, przystosowane do ciągnięcia przez ciągniki1.200600
10Przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 t, z wyjątkiem przyczep wymienionych w poz. 92.5001.200
11Przyczepy ciężarowe o ładowności ponad 2 t oraz naczepy3.0001.500
12Ciągniki (z wyjątkiem ciągników wymienionych w poz. 7)3.0001.500
13Motocykle dwukołowe i trzykołowe, wózki inwalidzkie, z wyjątkiem wymienionych w poz. 141.500
14Motorowery, wózki inwalidzkie o pojemności silnika do 50 cm3800

*) Za mikrobus uważa się autobus o liczbie miejsc siedzących od 10 do 15.

4.
Składka za ubezpieczenie pojazdu mechanicznego w okresie krótszym od roku stanowi 1/12 składki rocznej za każdy miesiąc, z tym że miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny.
5.
Zwrot opłaconej składki przysługuje za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia, jeżeli w sposób ciągły pojazd znajdował się za granicą dłużej niż jeden miesiąc lub został wycofany z ruchu (wyrejestrowany). Przy ustalaniu kwoty składki podlegającej zwrotowi stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli wypłacono świadczenie z ubezpieczenia OC, NW lub AC tego pojazdu.
Składkę za ubezpieczenie pojazdu nie wymienionego w § 3 ustala PZU, przyjmując za podstawę składkę należną za ubezpieczenie pojazdu mechanicznego o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.
1.
Inwalidzi, którzy są posiadaczami pojazdów mechanicznych używanych do celów niezarobkowych, opłacają składkę obniżoną o 50%, z tym że obniżka ta dotyczy składki za ubezpieczenie tylko jednego pojazdu.
2.
Za inwalidów, o których mowa w ust. 1, uważa się:
1)
inwalidów I i II grupy,
2)
inwalidów III grupy:
a)
którzy zgodnie z orzeczeniem zakładu społecznego służby zdrowia, upoważnionego do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, mogą kierować pojazdem mechanicznym, a inwalidztwo orzeczono w związku z uszkodzeniem kończyn dolnych,
b)
którym zostały przydzielone pojazdy mechaniczne przez właściwy organ administracji państwowej,
c)
którzy są inwalidami wojennymi i wojskowymi, inwalidami – członkami Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz inwalidami kombatantami – niezależnie od źródeł nabycia przez nich pojazdu mechanicznego.
Składkę obniżoną o 50% opłacają posiadacze niezarobkowych samochodów osobowych z okresem używania ponad 25 lat.
1.
Składkę za ubezpieczenie w pełnym zakresie samochodu osobowego obniża się w danym roku:
1)
o 20% - po upływie 2 lat kalendarzowych ubezpieczenia samochodu osobowego w pełnym zakresie, jeżeli w tym okresie nie wypłacono odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza tego pojazdu lub z ubezpieczenia AC z potrąceniem udziału własnego,
2)
o 30% - po upływie 4 lat kalendarzowych ubezpieczenia samochodu osobowego w pełnym zakresie, jeżeli w tym okresie nie wypłacono odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza tego pojazdu lub z ubezpieczenia AC z potrąceniem udziału własnego.
2.
Obniżki składki nie stosuje się w ubezpieczeniu ustawowym samochodów osobowych objętych ograniczonym zakresem ubezpieczenia (OC, NW).
3.
Posiadacz samochodu osobowego zachowuje uprawnienie do obniżki składki, o której mowa w ust. 1, jeżeli przerwa w posiadaniu samochodu osobowego ubezpieczonego w pełnym zakresie nie jest dłuższa niż 12 miesięcy; okres przerwy liczy się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zbyty lub wyrejestrowany.
4.
Posiadaczowi samochodu osobowego, który nabył uprawnienie do obniżki składki, obniżka ta przysługuje w opłacie składki za ubezpieczenie wszystkich posiadanych samochodów osobowych, ubezpieczonych w pełnym zakresie.
5.
Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio przy utracie uprawnień do obniżki składki w razie wypłacenia odszkodowania z ubezpieczenia OC lub AC z potrąceniem udziału własnego.
6.
W razie rezygnacji z ubezpieczenia ustawowego autocasco, posiadacz samochodu osobowego nabywa ponownie uprawnienie do obniżki składki po upływie kolejnych dwóch (czterech) lat kalendarzowych ubezpieczenia tego samochodu w pełnym zakresie (OC, NW, AC), jeżeli w tym okresie nie wypłacono odszkodowania z ubezpieczenia OC lub AC z potrąceniem udziału własnego.
1.
Jeżeli posiadaczowi pojazdu przysługują obniżki z różnych tytułów, obniżki te oblicza się kolejno, a ich łączna kwota nie może przekraczać 70% składki taryfowej.
2.
Składkę zaokrągla się do 10 zł w ten sposób, że końcówki do 5 zł pomija się, a końcówki przekraczające 5 zł zaokrągla się w górę do pełnych 10 zł.
1.
Posiadacz pojazdu opłaca składkę za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca. W razie rezygnacji z ubezpieczenia ustawowego AC, posiadacz pojazdu opłaca składkę za ograniczony zakres ubezpieczenia (OC, NW) w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
2.
Posiadacz pojazdu objętego ubezpieczeniem w pełnym zakresie może dokonać opłaty składki w dwóch równych ratach płatnych w terminie do 31 marca i 30 września danego roku.
3.
Jeżeli posiadacz rejestruje pojazd mechaniczny po upływie terminów określonych w ust. 1, jest obowiązany opłacić składkę nie później niż w chwili rejestracji pojazdu.
4.
W razie nieopłacenia składki w wyznaczonym terminie, pobiera się od należnej składki odsetki za zwłokę według zasad i w wysokości określonych w przepisach o zobowiązaniach podatkowych.
5.
O zbyciu lub wycofaniu pojazdu z ruchu jego posiadacz jest obowiązany zawiadomić właściwą dla miejsca zamieszkania jednostkę organizacyjną zakładu ubezpieczeń.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1986 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 219).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do składek należnych za okres od dnia 1 stycznia 1988 r.