§ 7. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. - Dz.U.1989.72.427 - OpenLEX

§ 7. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.72.427

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  7.
1.
Termin opłaty składki za każdy kwartał upływa odpowiednio z końcem lutego, kwietnia, lipca, października danego roku.
2.
Terminy płatności składek (ust. 1) oraz zasady określone w § 6 ust. 1-5 nie dotyczą jednostek organizacyjnych wymienionych w § 4.
3.
Jednostka organizacyjna, o której mowa w § 4, w terminie do 31 stycznia opłaca składkę roczną obliczoną według stawek obowiązujących w dniu 1 stycznia; nowo utworzona jednostka opłaca składkę za każdy pojazd w ciągu miesiąca od daty jego nabycia.
4.
W razie jednorazowej opłaty składki za okres dłuższy niż kwartał, gdy w ciągu roku kalendarzowego nastąpiła zmiana stawek taryfowych, posiadacz pojazdu dokonuje dopłaty składki lub PZU zwraca składkę nadpłaconą, przy uwzględnieniu zakresu i okresu ubezpieczenia.
5.
Za ubezpieczenie pojazdu mechanicznego nie należącego do jednostki organizacyjnej wymienionej w § 4, rejestrowanego w ciągu roku, składka płatna jest najpóźniej w terminie trzech dni od daty rejestracji pojazdu.
6.
W razie nieopłacenia składki w wyznaczonym terminie pobiera się od należnej składki odsetki za zwłokę według zasad i w wysokości określonych w przepisach o zobowiązaniach podatkowych.