§ 6. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. - Dz.U.1989.72.427 - OpenLEX

§ 6. - Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.72.427

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  6.
1.
Składkę za ubezpieczenie pojazdu obniża się w danym roku:
1)
o 20%, po upływie dwóch lat kalendarzowych ubezpieczenia pojazdu,
2)
o 30%, po upływie czterech lat kalendarzowych ubezpieczenia pojazdu,
3)
o 40% po upływie pięciu lat kalendarzowych ubezpieczenia pojazdu,

jeżeli w tych okresach (pkt 1-3) nie wypłacono odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub z ubezpieczenia AC z potrąceniem udziału własnego albo nie wypłacono świadczenia z ubezpieczenia NW posiadaczowi pojazdu.

2. 4
Składkę obniżoną o 50% opłacają:
1)
posiadacze niezarobkowych pojazdów z okresem używania ponad 25 lat,
2)
kombatanci-inwalidzi oraz inwalidzi wojenni i wojskowi,
3) 5
inwalidzi I i II grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn dolnych.
2a. 6
Obniżki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, dotyczą składki za ubezpieczenie tylko jednego pojazdu używanego w celach niezarobkowych.
3.
Posiadacz pojazdu zachowuje uprawnienia do obniżki składki, o której mowa w ust. 1, jeżeli przerwa w posiadaniu ubezpieczonego pojazdu nie jest dłuższa niż 12 miesięcy; okres przerwy liczy się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zbyty lub wyrejestrowany.
4.
Posiadaczowi pojazdu, który nabył uprawnienie do obniżki składki, o której mowa w ust. 1, obniżka przysługuje w opłacie składki za ubezpieczenie wszystkich posiadanych pojazdów; zasadę tę stosuje się odpowiednio przy utracie uprawnień do obniżki.
5.
Obniżki przysługujące z różnych tytułów oblicza się kolejno, a ich łączna kwota nie może przekraczać 70% składki taryfowej.
6.
Składkę zaokrągla się do 100 zł w ten sposób, że końcówki do 50 zł pomija się, a końcówki przekraczające 50 zł zaokrągla się w górę do pełnych 100 zł.
4 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
5 § 6 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.39.224) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 1990 r.
6 § 6 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.