Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne. - Dz.U.1989.72.427 - OpenLEX

Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.72.427

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 grudnia 1989 r.
w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) zarządza się, co następuje:
Składka za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych, prowadzone przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń (PZU), zależna jest od zakresu ubezpieczenia oraz rodzaju pojazdu.
Składka za pojazd objęty ubezpieczeniem w okresie krótszym od roku kalendarzowego stanowi 1/3 składki kwartalnej za każdy miesiąc ubezpieczenia, z tym że miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny.
1. 1
Składka kwartalna za ubezpieczenia samochodów osobowych wynosi w złotych:
Pozycja taryfyPojemność skokowa silnika w cm3*)Wysokość składki w zł
1do 900 oraz osobowe o napędzie elektrycznym113.000
2901 - 1250177.000
31251 - 1500**)266.000
4powyżej 1500395.000

*) Dla samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.

**) W tym również samochód marki Warszawa oraz samochody osobowe FSO, 125p i Polonez o pojemności silnika do 1600 cm3.

2.
Składki określone w kolumnie I tabeli zamieszczonej w ust. 1 dotyczą samochodów produkowanych w państwach członkowskich Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Jugosławii, a składki określone w kolumnie II dotyczą samochodów produkowanych w innych państwach.
3. 2
Składka kwartalna za ubezpieczenia innych pojazdów niż samochody osobowe wynosi w złotych:
Pozycja taryfyGrupa pojazdów według ładowności i przeznaczeniaWysokość składki w zł
5Autobusy, przyczepy autobusowe oraz trolejbusy550.000
6Samochody ciężarowe o ładowności do 2 t, samochody ciężarowo-osobowe oraz mikrobusy*)148.000
7Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2 t oraz ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe228.000
8Samochody specjalne (np. samochody pogotowia, pożarnicze, pogrzebowe, polewaczki, śmieciarki, asenizacyjne) oraz samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym89.000
9Przyczepy ciężarowe o ładowności do 400 kg oraz inne pojazdy-przyczepy i jednoosiowe przyczepy ciężarowe przystosowane do ciągnięcia przez ciągniki9.800
10Przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy ciężarowe o ładowności do 2 t, z wyjątkiem przyczep wymienionych w poz. 919.600
11Przyczepy ciężarowe o ładowności powyżej 2 t oraz naczepy19.700
12Ciągniki, z wyjątkiem ciągników wymienionych w poz. 719.700
13Motocykle dwukołowe i trzykołowe, wózki inwalidzkie o pojemności silnika powyżej 50 cm317.500
14Motorowery, wózki inwalidzkie, motocykle o pojemności silnika do 50 cm37.800

*) Za mikrobus uważa się autobus o liczbie miejsc siedzących od 10 do 15.

4. 3
Za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych jednostek organizacyjnych wymienionych w § 4 pkt 2 składka kwartalna wynosi 10 zł za 1 km planowanego przebiegu tych pojazdów.
Podstawę wymiaru składki za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych należących do jednostek gospodarki uspołecznionej stanowi:
1)
liczba pojazdów mechanicznych zarejestrowanych według stanu na dzień 1 stycznia każdego roku,
2)
w odniesieniu do pojazdów należących do jednostek organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, nie będących przedsiębiorstwami państwowymi, wymiar składki dokonywany jest w zależności od liczby kilometrów planowanego przebiegu tych pojazdów; nie dotyczy to pojazdów Komendy Głównej Straży Pożarnych, szkół pożarniczych, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, w odniesieniu do których wymiar składki dokonywany jest według zasady podanej w pkt 1.
Składkę za ubezpieczenie pojazdu nie wymienionego w § 3 ustala PZU, przyjmując za podstawę składkę należną za ubezpieczenie pojazdu mechanicznego o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i eksploatacyjnych; PZU ustala również składkę za ubezpieczenie pojazdu mechanicznego, którego charakter użytkowania powoduje szczególnie zwiększone lub zmniejszone ryzyko ubezpieczeniowe.
1.
Składkę za ubezpieczenie pojazdu obniża się w danym roku:
1)
o 20%, po upływie dwóch lat kalendarzowych ubezpieczenia pojazdu,
2)
o 30%, po upływie czterech lat kalendarzowych ubezpieczenia pojazdu,
3)
o 40% po upływie pięciu lat kalendarzowych ubezpieczenia pojazdu,

jeżeli w tych okresach (pkt 1-3) nie wypłacono odszkodowania z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub z ubezpieczenia AC z potrąceniem udziału własnego albo nie wypłacono świadczenia z ubezpieczenia NW posiadaczowi pojazdu.

2. 4
Składkę obniżoną o 50% opłacają:
1)
posiadacze niezarobkowych pojazdów z okresem używania ponad 25 lat,
2)
kombatanci-inwalidzi oraz inwalidzi wojenni i wojskowi,
3) 5
inwalidzi I i II grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn dolnych.
2a. 6
Obniżki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, dotyczą składki za ubezpieczenie tylko jednego pojazdu używanego w celach niezarobkowych.
3.
Posiadacz pojazdu zachowuje uprawnienia do obniżki składki, o której mowa w ust. 1, jeżeli przerwa w posiadaniu ubezpieczonego pojazdu nie jest dłuższa niż 12 miesięcy; okres przerwy liczy się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zbyty lub wyrejestrowany.
4.
Posiadaczowi pojazdu, który nabył uprawnienie do obniżki składki, o której mowa w ust. 1, obniżka przysługuje w opłacie składki za ubezpieczenie wszystkich posiadanych pojazdów; zasadę tę stosuje się odpowiednio przy utracie uprawnień do obniżki.
5.
Obniżki przysługujące z różnych tytułów oblicza się kolejno, a ich łączna kwota nie może przekraczać 70% składki taryfowej.
6.
Składkę zaokrągla się do 100 zł w ten sposób, że końcówki do 50 zł pomija się, a końcówki przekraczające 50 zł zaokrągla się w górę do pełnych 100 zł.
1.
Termin opłaty składki za każdy kwartał upływa odpowiednio z końcem lutego, kwietnia, lipca, października danego roku.
2.
Terminy płatności składek (ust. 1) oraz zasady określone w § 6 ust. 1-5 nie dotyczą jednostek organizacyjnych wymienionych w § 4.
3.
Jednostka organizacyjna, o której mowa w § 4, w terminie do 31 stycznia opłaca składkę roczną obliczoną według stawek obowiązujących w dniu 1 stycznia; nowo utworzona jednostka opłaca składkę za każdy pojazd w ciągu miesiąca od daty jego nabycia.
4.
W razie jednorazowej opłaty składki za okres dłuższy niż kwartał, gdy w ciągu roku kalendarzowego nastąpiła zmiana stawek taryfowych, posiadacz pojazdu dokonuje dopłaty składki lub PZU zwraca składkę nadpłaconą, przy uwzględnieniu zakresu i okresu ubezpieczenia.
5.
Za ubezpieczenie pojazdu mechanicznego nie należącego do jednostki organizacyjnej wymienionej w § 4, rejestrowanego w ciągu roku, składka płatna jest najpóźniej w terminie trzech dni od daty rejestracji pojazdu.
6.
W razie nieopłacenia składki w wyznaczonym terminie pobiera się od należnej składki odsetki za zwłokę według zasad i w wysokości określonych w przepisach o zobowiązaniach podatkowych.
Jeżeli pojazd mechaniczny nie należący do jednostki organizacyjnej wymienionej w § 4 w sposób ciągły znajdował się za granicą dłużej niż jeden miesiąc lub został wycofany z ruchu (wyrejestrowany), przysługuje zwrot opłaconej składki za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia. Przy ustalaniu kwoty składki podlegającej zwrotowi stosuje się odpowiednio zasadę określoną w § 2. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli wypłacono świadczenie z ubezpieczenia OC, NW lub AC tego pojazdu.
O zbyciu lub wycofaniu z ruchu pojazdu nie należącego do jednostki organizacyjnej wymienionej w § 4 należy zawiadomić właściwą dla miejsca zamieszkania jednostkę organizacyjną zakładu ubezpieczeń.
Tracą moc rozporządzenia Ministra Finansów:
1)
z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 348),
2)
z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 349).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do składek należnych za okres od dnia 1 stycznia 1990 r.
1 § 3 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1990 r. (Dz.U.90.45.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1990 r. (Dz.U.90.45.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 1990 r.

2 § 3 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1990 r. (Dz.U.90.45.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1990 r. (Dz.U.90.45.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 1990 r.

3 § 3 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 16 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1990 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 7 lipca 1990 r. (Dz.U.90.45.263) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 1990 r.

4 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.
5 § 6 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 czerwca 1990 r. (Dz.U.90.39.224) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 1990 r.
6 § 6 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 marca 1990 r. (Dz.U.90.18.109) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1990 r.