Taryfa składek za ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.60.310

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 1984 r.
w sprawie taryfy składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242) zarządza się, co następuje:
Składka roczna za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne, prowadzone przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń, dotycząca pojazdów mechanicznych będących w posiadaniu osób fizycznych i jednostek gospodarki nie uspołecznionej, zwanych dalej "posiadaczami", zależna jest od zakresu ubezpieczenia oraz rodzaju pojazdu.
1.
Pełny zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i ubezpieczenie auto-casco (AC).
2.
Ograniczony zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW).
1.
Składka roczna za ubezpieczenia samochodów osobowych wynosi w złotych:
Pozycja taryfyPojemność skokowa silnika w cm3*)Zakres ubezpieczenia
pełny (OC, NW, AC)ograniczony

(OC, NW)

IIIIIIIV
1do 900 oraz osobowe o napędzie elektrycznym 6.000 7.000 3.000 3.500
2901–1250 9.000 10.000 4.500 5.000
31251–1500**) 11.000 12.000 5.500 6.000
4powyżej 1500 17.000 18.000 8.500 9.000

*) W odniesieniu do samochodów z silnikiem typu rotacyjnego przyjmuje się faktyczną pojemność pomnożoną przez dwa.

**) W tym również samochód marki Warszawa.

2.
Składki określone w kolumnach I i III tabeli zamieszczonej w ust. 1 dotyczą samochodów produkowanych w państwach członkowskich RWPG i Jugosławii, a składki określone w kolumnach II i IV dotyczą samochodów produkowanych w innych państwach.
3.
Składka roczna za ubezpieczenia innych pojazdów niż samochody osobowe wynosi w złotych:
Pozycja taryfyGrupa pojazdu według typu, ładowności i przeznaczeniaZakres ubezpieczenia
pełny

(OC, NW i AC)

ograniczony

(OC, NW)

5autobusy i przyczepy autobusowe 30.000 15.000
6samochody ciężarowe o ładowności do 2 ton, samochody ciężarowo-osobowe oraz mikrobusy***) 8.000 4.000
7samochody ciężarowe o ładowności ponad 2 tony oraz ciągniki samochodowe siodłowe i balastowe 12.000 6.000
8samochody specjalne (pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do innego celu niż przewóz osób lub ładunków) oraz samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym 3.000 1.500
9przyczepy specjalne (w tym kempingowe) oraz przyczepy o ładowności do 2 ton 2.000 1.000
10przyczepy ciężarowe o ładowności ponad 2 tony oraz naczepy 3.000 1.500
11ciągniki (z wyjątkiem ciągników wymienionych w poz. 7) oraz przyczepy typu rolniczego 2.000 1.000
12motocykle dwukołowe i trzykołoweograniczony zakres ubezpieczenia (OC, NW)
1.000
13motorowery 600

***) Za mikrobus uważa się autobus o liczbie miejsc siedzących od 10 do 15.

4.
Składka za ubezpieczenie pojazdu mechanicznego w okresie krótszym od roku stanowi 1/12 składki określonej w ust. 1 i 3 za każdy miesiąc do końca roku kalendarzowego, z tym że miesiąc rozpoczęty liczy się za pełny.
5.
Zwrot opłaconej składki przysługuje za częściowo nie wykorzystany okres ubezpieczenia, jeżeli pojazd znajdował się za granicą dłużej niż jeden miesiąc lub został wycofany z ruchu (wyrejestrowany). Przy ustalaniu kwoty składki podlegającej zwrotowi stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4. Posiadaczowi pojazdu nie przysługuje z tytułu ubezpieczenia za dany rok zwrot składki, jeżeli wypłacono świadczenie z ubezpieczenia OC, NW lub AC tego pojazdu.
Składkę za ubezpieczenie pojazdu nie wymienionego w § 3 ustala PZU, przyjmując za podstawę składkę należną za ubezpieczenie pojazdu mechanicznego o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.
1.
Inwalidzi, którzy są posiadaczami pojazdów mechanicznych używanych do celów niezarobkowych oraz posiadacze samochodów osobowych, wyprodukowanych przed 25 laty używanych do celów niezarobkowych, opłacają składkę obniżoną o 50%.
2.
Za uprawnionych do uzyskania obniżki uważa się:
1)
inwalidów I i II grupy,
2)
inwalidów III grupy ze schorzeniami (uszkodzeniami) kończyn, którzy zgodnie z orzeczeniem zakładu społecznego służby zdrowia, upoważnionego do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców, mogą kierować pojazdem mechanicznym,
3)
inwalidów, którym zostały przydzielone pojazdy mechaniczne przez właściwy organ administracji państwowej,
4)
inwalidów wojennych i wojskowych, inwalidów członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz kombatantów inwalidów – niezależnie od źródeł nabycia przez nich pojazdu mechanicznego.
1.
Posiadaczowi samochodu osobowego, który w okresie co najmniej ostatnich dwóch kolejnych lat posiadania zarejestrowanego samochodu osobowego, ubezpieczonego w pełnym zakresie, nie spowodował wypadku objętego ubezpieczeniem OC lub AC, przysługuje za następny rok kalendarzowy obniżka w wysokości 20% składki za ubezpieczenie w pełnym zakresie.
2.
Posiadaczowi samochodu osobowego, który w okresie co najmniej ostatnich czterech kolejnych lat posiadania zarejestrowanego samochodu osobowego, ubezpieczonego w pełnym zakresie, nie spowodował wypadku objętego ubezpieczeniem OC lub AC, przysługuje za następny rok kalendarzowy obniżka w wysokości 30% składki za ubezpieczenie w pełnym zakresie
3.
Obniżki składki, o której mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się w ubezpieczeniu ustawowym samochodów osobowych, objętych ograniczonym zakresem ubezpieczenia (OC i NW).
4.
W razie zrezygnowania z ubezpieczenia ustawowego AC obniżka składki, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje posiadaczowi samochodu osobowego po upływie kolejnych dwóch lub czterech lat ubezpieczenia samochodu w pełnym zakresie (OC, NW, AC), jeżeli nie spowodował wypadku objętego ubezpieczeniem OC lub AC w tym okresie.
5.
Jeżeli posiadaczowi pojazdu przysługują obniżki z różnych tytułów, obniżki te oblicza się kolejno.
6.
Składkę zaokrągla się do 10 zł w ten sposób, że końcówki do 5 zł odlicza się, a końcówki przekraczające 5 zł zaokrągla się w górę do pełnych 10 zł.
1.
Posiadacz pojazdu opłaca składkę za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31 marca. W razie rezygnacji z ubezpieczenia ustawowego AC, posiadacz pojazdu opłaca składkę za ograniczony zakres ubezpieczenia (OC, NW) w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
2.
Posiadacz pojazdu objętego ubezpieczeniem w pełnym zakresie może dokonać opłaty składki w dwóch równych ratach, płatnych w terminie do dnia 31 marca i 30 września danego roku.
3.
Jeżeli posiadacz rejestruje pojazd mechaniczny po upływie terminów określonych w ust. 1, jest obowiązany opłacić składkę nie później niż w chwili rejestracji pojazdu.
4.
W razie nieopłacenia składki w wyznaczonym terminie, pobiera się od należnej składki odsetki za zwłokę według zasad i w wysokości określonych w przepisach o zobowiązaniach podatkowych.
5.
O zbyciu lub wycofaniu pojazdu z ruchu jego posiadacz jest obowiązany zawiadomić właściwą dla miejsca zamieszkania jednostkę organizacyjną zakładu ubezpieczeń.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1981 r. w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne (Monitor Polski Nr 31, poz. 283 i z 1982 r. Nr 29, poz. 255).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1985 r.