Taryfa pocztowa, telegraficzna i telefoniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.19.181

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 11 marca 1929 r.
o taryfie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.

Na mocy art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 26) zarządzam co następuje:
Taryfę pocztową, telegraficzną i telefoniczną dla obrotu wewnętrznego i zagranicznego ustala się w brzmieniu według załączników I, II i III do niniejszego rozporządzenia.
W obrocie wewnętrznym pączkowym, z wyjątkiem obrotu z polskim urzędem pocztowym w Gdańsku, wprowadza się opłaty od wagi, stopniowane według odległości między urzędami pocztowemi. Dla obliczenia odległości stosuje się system pól sytuacyjnych (kwadraty o wymiarach boków 20 km.). Za podstawę wymiaru odległości pomiędzy poszczególnemi urzędami przyjmuje się odległości w linji powietrznej pomiędzy punktami środkowemi pól sytuacyjnych, w których położone są odnośne urzędy.
Odszkodowanie za zaginione przesyłki polecone wysyłane zagranicę, z wyjątkiem obszaru W. M. Gdańska, wynosi 60 złotych.

W obrocie zagranicznym odszkodowanie za zaginione paczki oraz za ubytek lub uszkodzenie ich zawartości, nie może przekraczać:

a)
przy paczkach zwykłych:
do1kg.wagi..10frankówzł.
ponad1"5""..25""
"5"10""..40""
"10"15""..55""
"15"20""..70""
b)
przy paczkach z podaną wartością - kwoty podanej przez nadawcę w walucie kraju nadania.

Odszkodowanie za paczki bez podanej wartości w obrocie ze Związkiem Socjalistycznych Republik Rad nie może przekraczać 1 franka złotego za każdy kilogram lub jego część.

Wszelkie opłaty i należytości oraz odszkodowania za paczki obrotu zagranicznego, podane w odnośnych taryfach we frankach i centymach złotych, przelicza się na walutę złotową według każdocześnie obowiązującej równowartości złotego polskiego do franka złotego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r. Równocześnie trącą moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 listopada 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 104, poz. 905) i z dnia 19 listopada 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 863).
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  1

I. TARYFA POCZTOWA.

1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1929 r. (Dz.U.29.44.370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1929 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 listopada 1929 r. (Dz.U.29.83.622) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 1930 r. (Dz.U.30.34.282) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 maja 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 maja 1930 r. (Dz.U.30.40.352) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1930 r. (Dz.U.30.63.502) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 września 1930 r. (Dz.U.30.72.572) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1930 r. (Dz.U.31.6.31) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 marca 1931 r. (Dz.U.31.29.201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 1931 r. (Dz.U.31.49.416) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 maja 1931 r.

- zmieniony przez § 1-3 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1931 r. (Dz.U.31.57.464) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1931 r.

- zmieniony przez § 1-3 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 1931 r. (Dz.U.31.57.464) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 lipca 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 maja 1931 r. (Dz.U.31.84.659) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 października 1931 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.