Taryfa pocztowa, telegraficzna i telefoniczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.91.711

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 28 września 1931 r.
w sprawie taryfy pocztowej, telegraficznej i telefonicznej.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. R. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 12, poz. 57) zarządzam co następuje:
Taryfę pocztowa, telegraficzną i telefoniczną dla obrotu wewnętrznego i zagranicznego, ustala się w brzmieniu załącznika do niniejszego rozporządzenia.
Odszkodowanie za zaginione przesyłki polecone wysyłane zagranice, z wyjątkiem obszaru W. M. Gdańska wynosi 80 złotych.

W obrocie zagranicznym odszkodowanie za zaginione paczki oraz za ubytek lub uszkodzenie ich zawartości, nie może przekraczać:

a)
przy paczkach zwykłych:
do1kgwagi10frankówzłotych
ponad1"5""25""
"5"10""40""
"10"15""55""
"15"20""70""
b)
przy paczkach z podaną wartością - kwoty podanej we frankach złotych.
Wszelkie opłaty i należności oraz odszkodowania za paczki obrotu zagranicznego, podane w odnośnych taryfach we frankach i centymach złotych, przelicza się na walutę polską według każdocześnie obowiązującej równowartości franka złotego.
Obciąża się czasowo opłatami przesyłki i świadczenia pocztowe i telefoniczne obrotu wewnętrznego, wyszczególnione w niniejszym paragrafie w punktach a), b), c), d), e) i f) na czas od 15 października 1931 r. do 14 kwietnia. 1932 r. włącznie, zaś wyszczególnione w punkcie g) - na czas od 1 listopada 1931 r. do 30 kwietnia 1932 r. włącznie, w następującej wysokości:
a)Listy zamiejscowe tak prywatne jak i urzędowe, bez względu na wagę5groszy
b)Kartki pocztowe zamiejscowe pojedyncze5"
z opłaconą odpowiedzią10"
c)Druki prywatne i urzędowe, bez względu na wagę5"
d)Paczki prywatne i urzędowe, bez względu na strefę:
dowagi5kg5"
""10"10"
""15"15"
""20"20"
e)Polecenie przesyłek listowych5groszy
f)Doręczenie w miejscowym okręgu doręczeń, gdzie ten rodzaj służby zaprowadzono:
1)przekazów pocztowych i telegraficznych oraz przekazów Pocztowej Kasy Oszczędności z pieniędzmi:
do1005"
od100"500"10"
"500"1.000"25"
"1.000"2.000"50"
2)listów wartościowych:
do100zł podanej wartości5"
od100"1.000"10"
"1.000"5.000"25"
ponad5.000"50"
3)paczek bez względu na wagę5"
g)Abonament telefoniczny:

od każdego aparatu głównego lub linji łączącej centralkę domową z centralą miejską, miesięcznie:

wgrupieI50"
""II i III100"
""IV i V150"
do każdego aparatu dodatkowego miesięcznie:
wgrupieI i II50"
""III, IV i V100"

Opłaty wyszczególnione w niniejszym paragrafie nie obowiązują w polskim urzędzie pocztowym Gdańsk 1.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 października 1931 r. Równocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 11 marca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 181), z dnia 21 czerwca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44. poz. 370), z dnia 28 listopada 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 622), z dnia 2 kwietnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 282), z dnia 12 maja 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 352), z dnia 23 sierpnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 502), z dnia 25 września 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 572), z dnia 31 grudnia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 6, poz. 31), z dnia 26 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 201), z dnia 27 kwietnia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 49, poz. 416), z dnia 16 czerwca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 464) i z dnia 23 maja 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 659).
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  1

1 Załącznik :

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 marca 1932 r. w sprawie uzupełnienia taryfy pocztowej (Dz.U.32.24.202) z dniem 1 kwietnia 1932 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 1932 r. (Dz.U.32.31.322) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 kwietnia 1932 r.

- zmieniony przez § 1 i2 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 1932 r. (Dz.U.32.44.424) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1932 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1932 r. (Dz.U.32.62.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1932 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 1932 r. (Dz.U.32.70.641) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1932 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 1932 r. (Dz.U.32.71.646) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1932 r.

- zmieniony przez § 1i 2rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1932 r. (Dz.U.32.74.676) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1932 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 listopada 1932 r. (Dz.U.32.105.876) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 grudnia 1932 r

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1933 r. (Dz.U.33.5.34) zmieniającego nin. rozporządzeniez dniem 1 lutego 1933 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1933 r. (Dz.U.33.18.122) zmieniającego nin. rozporządzeniez dniem 1 kwietnia 1933 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 marca 1933 r. (Dz.U.33.23.191) zmieniającego nin. rozporządzeniez dniem 1 kwietnia 1933 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.