Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.94.695

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 28 października 1921 r.
dotyczące taryfy opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny

Na podstawie § 55 pruskiej ustawy z dnia 8 lutego 1867 dotyczącej dalszego podziału i poboru podatku gruntowego w sześciu wschodnich prowincjach państwa i zażaleń przeciw nadmiernemu obciążeniu podatkiem gruntowym (Zb. Ust. pruskich str. 195) oraz art. 6 p. b) ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64, poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Za prace wykonane przez zarząd katastralny, pobierać się będzie opłaty według następującej taryfy:

.........................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

.........................

§  2. Wszelkie dotychczas przyznane ulgi taryfowe za prace wykonywane dla innych władz lub urzędów państwowych i komunalnych, spółek meljoracyjnych, drenarskich i t. p. znosi się.
§  3. Opłaty za przeprowadzenie zmian w operacie katastralnym pobiera się nadal według rozporządzenia Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 1909 r. i odnośnej taryfy z dnia 15 grudnia 1898 r. aż do czasu zmiany tych przepisów.
§  4. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 1 grudnia 1921 r. Z dniem tym traci swą moc obowiązującą:
1) taryfa opłat za prace wykonane przez zarząd katastralny z dnia 15 listopada 1920 (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. № 80 poz. 544).
2) rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1921 r. dotyczące zmiany taryfy opłat wymienionej w punkcie 1 niniejszego paragrafu (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. № 23 poz. 152).

Za prace rozpoczęte przed dniem 1 grudnia 1921 r. należy opłaty obliczać według dotychczasowej taryfy.