Taryfa opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.21.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZIEM ODZYSKANYCH
z dnia 23 marca 1948 r.
wydane co do § 1 w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o taryfie opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych.

Na podstawie art. 89 ust. 1 prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 48, poz. 272) zarządza się, co następuje:
Uchyla się §§ 109, 113 i 114 rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1945 r. w sprawie wykonania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U. R. P. Nr 54, poz. 304), zmienionego rozporządzeniem Ministra Administracji Publicznej z dnia 9 listopada 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 362).
Powołane w rozporządzeniu niniejszym bez bliższego określenia artykuły odnoszą się do dekretu z dnia 25 września 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. R. P. Nr 48, poz. 272), a paragrafy odnoszą się do rozporządzenia, wymienionego w § 1.
1.
Za czynności urzędowe urzędów stanu cywilnego pobiera się opłaty w wysokości:
1)
za wyciąg z aktu stanu cywilnego (art. 39 ust. 1) - 50 zł,
2)
za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (art. 39 ust. 2) - 100 zł,
3)
za odpis zupełny aktu stanu cywilnego (art. 39 ust. 4) - 200 zł,
4)
za zaświadczenie o tym, że akt stanu cywilnego lub wzmianka dodatkowa nie są wpisane do ksiąg (art. 37 ust. 1 i art. 40):

za pierwszy rocznik - 100 zł,

za każdy następny - 50 zł,

5)
za wydanie książeczki stanu cywilnego (art. 37 ust. 2) od 200 do 400 zł,
6)
za dokonanie wpisu w książeczce stanu cywilnego - 50 zł,
7)
za umieszczenie wzmianki dodatkowej na marginesie aktu dotyczącej:
a)
sprostowania aktu - 150 zł,
b)
unieważnienia aktu - 150 zł,
c)
uznania dziecka pozamałżeńskiego - 150 zł,
d)
uprawnienia dziecka pozamałżeńskiego - 150 zł,
e)
zrównania dziecka pozamałżeńskiego z dzieckiem z małżeństwa - 150 zł,
f)
nadania dziecku pozamałżeńskiemu nazwiska przez męża matki - 100 zł,
g)
przysposobienia - 300 zł,
h)
rozwiązania przysposobienia - 300 zł,
i)
zmiany imienia lub nazwiska na mocy zezwolenia władzy administracji ogólnej - 300 zł,
j)
ustalenia nazwiska na wniosek strony 150 zł,
k)
rozwiązania małżeństwa przez rozwód - 300 zł,
l)
unieważnienia małżeństwa - 300 zł,
m)
zgłoszenia imienia po sporządzeniu aktu urodzenia - 150 zł,
8)
za sporządzenie aktu małżeństwa - 500 zł,

opłata dodatkowa za zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu w miejscowości, będącej siedzibą urzędu - 200 zł,

w innej miejscowości - 500 zł,

opłata dodatkowa poza godzinami urzędowymi - 300 zł,

9)
za osobiste stwierdzenie zgonu przez urzędnika stanu cywilnego - 200 zł,
10)
za udzielenie ksiąg stanu cywilnego do przejrzenia na podstawie zezwolenia okręgowej władzy nadzorczej za pierwszy rocznik - 100 zł, za każdy następny - 50 zł,
11)
za zaświadczenie na wypisie (wyciągu lub odpisie) wydanym poprzednio, że treść wypisu jest nadal zgodna z treścią aktu w dacie zaświadczenia - 50 zł,
12)
za uzupełnienie wydanego poprzednio wypisu (wyciągu lub odpisu) przez dopisanie treści późniejszych wzmianek na marginesie aktu lub zmian z nich wynikających - 100 zł,
13)
za poświadczenie podpisu - 100 zł,
14)
za sporządzenie protokółu o oświadczeniach i wnioskach, składanych na mocy §§ 39 ust. 3, 98 ust. 2 i 101 - 200 zł,
15)
za wpisanie aktu sporządzonego za granicą przed polskim urzędnikiem stanu cywilnego (art. 27) - 200 zł,
16)
za inne czynności wyżej nie wymienione, o ile nie wynikają z ustawowego obowiązku urzędnika stanu cywilnego - 50 zł.
2.
Za dokonanie wpisu do specjalnych ksiąg stanu cywilnego postanowień sądowych o ustalaniu treści aktów stanu cywilnego, sporządzonych za granicą, oraz za wypisy z tych ksiąg - pobiera się opłaty w wysokości:
a)
za wpisanie treści postanowienia sądowego - 400 zł,
b)
za wyciąg - 100 zł,
c)
za odpis skrócony - 150 zł,
d)
za odpis zupełny - 300 zł.
Za czynności urzędowe władz nadzorczych, przedsiębrane na wniosek strony i w jej interesie, pobiera się następujące opłaty:
1)
za zezwolenie na wydanie w myśl art. 38 ust. 2 odpisu zupełnego aktu osobie, nie wymienionej w art. 38 ust. 1 - 200 zł,
2)
za wydanie świadectwa zdolności do sporządzenia aktu stanu cywilnego za granicą przez obywatela polskiego (art. 35 ust. 2) - 500 zł,
3)
za zezwolenie:
a)
na sporządzenie aktu urodzenia w razie opóźnienia powyżej 3 miesięcy (art. 67 ust. 1) - 200 zł,
b)
na wpisanie aktu sporządzonego za granicą przed niepolskim urzędnikiem stanu cywilnego (art. 28) - 300 zł,
4)
za wydanie przez Ministra zarządzenia przewidzianego w art. 29 - 300 zł,
5)
za upoważnienie cudzoziemca do zawarcia małżeństwa w razie nieprzedłożenia świadectwa władz państwa ojczystego o zdolności do zawarcia małżeństwa (§ 100 ust. 4) - 500 zł,
6)
za zezwolenie na zgłaszanie na piśmie urodzeń i zgonów przez kierowników prywatnych zakładów położniczych i szpitali (art. 55 ust. 2) - 500 zł,
7)
za zezwolenie na sporządzenie spóźnionego aktu zejścia (art. 85 ust. 2) - 200 zł,
8)
za zezwolenie osobie obcej na przejrzenie ksiąg (art. 41) - 200 zł.
1.
Za wszelkie inne czynności władz nadzorczych pobiera się opłatę skarbową.
2.
Nie pobiera się opłaty skarbowej, jeżeli czynność jest przedsiębrana w interesie publicznym.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.