§ 3. - Taryfa opłat za czynności urzędów stanu cywilnego i władz nadzorczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.21.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1948 r.
§  3.
1.
Za czynności urzędowe urzędów stanu cywilnego pobiera się opłaty w wysokości:
1)
za wyciąg z aktu stanu cywilnego (art. 39 ust. 1) - 50 zł,
2)
za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (art. 39 ust. 2) - 100 zł,
3)
za odpis zupełny aktu stanu cywilnego (art. 39 ust. 4) - 200 zł,
4)
za zaświadczenie o tym, że akt stanu cywilnego lub wzmianka dodatkowa nie są wpisane do ksiąg (art. 37 ust. 1 i art. 40):

za pierwszy rocznik - 100 zł,

za każdy następny - 50 zł,

5)
za wydanie książeczki stanu cywilnego (art. 37 ust. 2) od 200 do 400 zł,
6)
za dokonanie wpisu w książeczce stanu cywilnego - 50 zł,
7)
za umieszczenie wzmianki dodatkowej na marginesie aktu dotyczącej:
a)
sprostowania aktu - 150 zł,
b)
unieważnienia aktu - 150 zł,
c)
uznania dziecka pozamałżeńskiego - 150 zł,
d)
uprawnienia dziecka pozamałżeńskiego - 150 zł,
e)
zrównania dziecka pozamałżeńskiego z dzieckiem z małżeństwa - 150 zł,
f)
nadania dziecku pozamałżeńskiemu nazwiska przez męża matki - 100 zł,
g)
przysposobienia - 300 zł,
h)
rozwiązania przysposobienia - 300 zł,
i)
zmiany imienia lub nazwiska na mocy zezwolenia władzy administracji ogólnej - 300 zł,
j)
ustalenia nazwiska na wniosek strony 150 zł,
k)
rozwiązania małżeństwa przez rozwód - 300 zł,
l)
unieważnienia małżeństwa - 300 zł,
m)
zgłoszenia imienia po sporządzeniu aktu urodzenia - 150 zł,
8)
za sporządzenie aktu małżeństwa - 500 zł,

opłata dodatkowa za zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu w miejscowości, będącej siedzibą urzędu - 200 zł,

w innej miejscowości - 500 zł,

opłata dodatkowa poza godzinami urzędowymi - 300 zł,

9)
za osobiste stwierdzenie zgonu przez urzędnika stanu cywilnego - 200 zł,
10)
za udzielenie ksiąg stanu cywilnego do przejrzenia na podstawie zezwolenia okręgowej władzy nadzorczej za pierwszy rocznik - 100 zł, za każdy następny - 50 zł,
11)
za zaświadczenie na wypisie (wyciągu lub odpisie) wydanym poprzednio, że treść wypisu jest nadal zgodna z treścią aktu w dacie zaświadczenia - 50 zł,
12)
za uzupełnienie wydanego poprzednio wypisu (wyciągu lub odpisu) przez dopisanie treści późniejszych wzmianek na marginesie aktu lub zmian z nich wynikających - 100 zł,
13)
za poświadczenie podpisu - 100 zł,
14)
za sporządzenie protokółu o oświadczeniach i wnioskach, składanych na mocy §§ 39 ust. 3, 98 ust. 2 i 101 - 200 zł,
15)
za wpisanie aktu sporządzonego za granicą przed polskim urzędnikiem stanu cywilnego (art. 27) - 200 zł,
16)
za inne czynności wyżej nie wymienione, o ile nie wynikają z ustawowego obowiązku urzędnika stanu cywilnego - 50 zł.
2.
Za dokonanie wpisu do specjalnych ksiąg stanu cywilnego postanowień sądowych o ustalaniu treści aktów stanu cywilnego, sporządzonych za granicą, oraz za wypisy z tych ksiąg - pobiera się opłaty w wysokości:
a)
za wpisanie treści postanowienia sądowego - 400 zł,
b)
za wyciąg - 100 zł,
c)
za odpis skrócony - 150 zł,
d)
za odpis zupełny - 300 zł.