Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.42.410

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 23 marca 1928 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Komunikacji o taryfie opłat za badanie zwierząt przywożonych i przewożonych z zagranicy.

Na podstawie art. art. 97 lit. b) i 112 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 673) i rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1928 r. o uzupełnieniu art. 97 tegoż rozporządzenia (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 229) zarządza się co następuje:
§  1. Wojewodowie w porozumieniu z właściwemi dyrekcjami ceł i dyrekcjami kolei państwowych wyznaczą i podadzą do wiadomości publicznej dni i godziny w tygodniu dla przywozu i przewozu z zagranicy zwierząt przez graniczne stacje wejściowe: Turmont, Stołpce, Zdołbunów, Podwołoczyska, Śniatyń - Załucze, Ławoczne, Cieszyn, Zebrzydowice, Chorzów, Zbąszyń.

Wojewodowie w porozumieniu z właściwemi dyrekcjami ceł i dyrekcjami kolei państwowych za zgodą Ministra Rolnictwa mogą wyznaczyć czas dla przywozu i przewozu z zagranicy zwierząt przez graniczne stacje wejściowe wyżej niewymienione.

§  2. Gdy chodzi o przywóz i przewóz zwierząt z zagranicy przez obszar w. m. Gdańska, wojewoda pomorski w porozumieniu z właściwą dyrekcją kolei państwowych wyznaczy i poda do wiadomości publicznej czas dla przywozu i przewozu zwierząt przez stację kolejową Tczew.
§  3. 1 Opłaty za badanie zwierząt z wystawieniem świadectwa zdrowia na stacjach wejściowych w czasie, wyznaczonym dla przywozu i przewozu, wynoszą:
1) od sztuki bydła rogatego w wieku ponad sześć miesięcy i jednokopytowych 0,50 zł.
2) od źrebięcia, cielęcia, świni, owcy, kozy, prosięcia, jagnięcia, koźlęcia 0,25 "
3) od całowagonowej przesyłki drobiu 10.00- "
4) od mniejszych przesyłek drobiu 5.00 "

Badanie osesków znajdujących się przy matce opłatom nie podlega.

§  4. Opłaty powyższe będą pobierane od przedsiębiorców - względnie posiadaczy zwierząt na dochód Ministerstwa Rolnictwa przez urzędy celne, a gdy chodzi o przywóz i przewóz zwierząt przez stację Tczew - przez kolejowy urząd stacyjny.
§  5. Za badanie zwierząt z wystawieniem świadectwa zdrowia, wykonywane przez państwowych lekarzy weterynaryjnych poza czasem wyznaczonym dla przywozu i przewozu zwierząt z zagranicy na podstawie §§ 1 i 2, oprócz opłat, wymienionych w § 3 i pobieranych przez urząd celny - względnie przez kolejowy urząd stacyjny - przedsiębiorcę - względnie posiadacza zwierząt obciążają opłaty następujące:
1) od sztuki bydła rogatego w wieku ponad 6 miesięcy, konia, osła, muła, osłomuła w wieku ponad 1 rok 0,50 zł.
2) od źrebięcia, cielęcia, świni, owcy, kozy 0,25 "
3) od prosięcia, jagnięcia, koźlęcia 0,15 "
4) od całowagonowej przesyłki drobiu 4,00 "
5) od mniejszych przesyłek drobiu 2,00 "

Badanie osesków, znajdujących się przy matce, opłatom nie podlega.

Zamiast opłat powyższych na żądanie państwowego lekarza weterynaryjnego przedsiębiorca - względnie posiadacz zwierząt obowiązany jest uiścić opłatę w sumie równej dietom, jakieby państwowemu lekarzowi weterynaryjnemu służyły według przepisów o należnościach za podróże służbowe.

§  6. Jeżeli badanie zostało wykonane w miejscu odległem ponad 2 klm. od miejsca służbowego państwowego lekarza weterynaryjnego, przedsiębiorca - względnie posiadacz zwierząt oprócz opłat, ustalonych w § 5, ponosi również koszty przejazdu, jakieby służyły państwowemu lekarzowi weterynaryjnemu według przepisów o należnościach za podróże służbowe.
§  7. Osoby obowiązane do uiszczania należności, wymienionych w §§ 5 i 6, wpłacają je wprost państwowym lekarzom weterynaryjnym, którzy czynności te wykonywają, za pokwitowaniem w formie ustalonej w rozporządzeniu z dnia 22 marca 1928 r. o zaopatrywaniu zwierząt w świadectwa miejsca pochodzenia i o badaniu zwierząt na stacjach kolejowych i przystaniach wodnych (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 408).

Należności te stanowią wynagrodzenie państwowych lekarzy weterynaryjnych za wykonywanie czynności badania łącznie z wystawieniem świadectwa zdrowia.

§  8. Do chwili wyznaczenia przez wojewodów - na podstawie §§ 1 i 2 niniejszego rozporządzenia - czasu dla przywozu i przewozu zwierząt z zagranicy przez stacje wejściowe opłaty za badanie zwierząt z wystawieniem świadectwa zdrowia będą pobierane w wysokości i w sposób przewidziany wyżej za badanie zwierząt przywożonych i przewożonych poza czasem do tego wyznaczonym.
§  9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie równocześnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr. 77, poz. 673).
1 § 3:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1932 r. (Dz.U.33.11.73) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lutego 1933 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 kwietnia 1934 r. (Dz.U.34.38.345) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 maja 1934 r.