Taryfa opłat konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.49.474

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 1 kwietnia 1928 r.
w porozumienia z Ministrami: Skarbu, Przemyślu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie taryfy opłat konsularnych.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 11 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i o czynnościach konsulów (Dz. U. R. P. Nr. 103, poz. 944) zarządza się co następuje:
Czynności urzędowe oraz podania wiążące się z wykonywaniem ustawy o organizacji konsulatów i o czynnościach konsulów z dnia 11 listopada 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 103, poz. 944) podlegają opłatom konsularnym, wymienionym w załączonej taryfie.

Nadto należy zwrócić poniesione przez urząd konsularny wydatki rzeczywiste (opłaty pocztowe i telegraficzne, opłaty na rzecz innych urzędów państwowych lub samorządowych, koszty ogłoszeń, wynagrodzenie adwokatów, notarjuszów, rzeczoznawców i innych osób przybranych do wykonywania czynności urzędowych przez urząd konsularny, koszty podróży i t. p.).

Przy stosowaniu niniejszego rozporządzenia należy, o ile rozporządzenie to nie postanawia odmiennie, kierować się analogicznie przepisami rozdziałów trzydziestego i trzydziestego pierwszego, a o ile chodzi o oznaczanie wartości, również przepisami rozdziału drugiego ustawy o opłatach stemplowych z dnia 1 lipca 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 570) oraz odpowiedniemi postanowieniami rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 123, poz. 713).

Wolne są od opłat, o ile załączona taryfa nie zawiera postanowień odmiennych, urzędowe czynności, dotyczące ochrony i zastępstwa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach zarządzeń sprzecznych z umowami międzypaństwowemi lub zasadami prawa międzynarodowego.
Uwolnienie osobiste od opłat konsularnych służy, o ile załączona taryfa nie zawiera postanowień odmiennych:
1.
Skarbowi Rzeczypospolitej Polskiej;
2.
związkom komunalnym i innym związkom przymusowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
3.
kościołom i gminom wyznaniowym przez Państwo Polskie uznanym;
4.
fundacjom, zakładom i zrzeszeniom prawnie istniejącym, z siedzibą w Polsce lub zagranicą których zadanie stanowi wyłączne wykonywanie kultu religijnego albo działalność naukowa, oświatowa lub dobroczynna;
5.
zrzeszeniom prawnie istniejącym, z siedzibą! w Polsce lub zagranicą, mającym na celu propagandę kulturalną i ekonomiczną na rzecz rozwoju stosunków Polski z państwami i narodami obcemi;
6.
państwom obcym i urzędnikom tych państw Z zastrzeżeniem wzajemności co do t. zw. actes de courtoisie;
7.
osobom, którym sąd przyznał prawo ubogich, o ile chodzi o czynności potrzebne celem umożliwienia postępowania sądowego, w którem prawo ubogich zostało przyznane; przepis ten stosuje się do obywateli obcych z zastrzeżeniem, wzajemności. Osoby te są uwolnione również od zwrotu wydatków rzeczywistych (§ 1 ust. 2).
Przewidziana w załączonej taryfie opłata od podań nie podlega zwrotowi w przypadku cofnięcia podania. W przypadku wniosku o zaniechanie rozpoczętej już czynności urzędowej opłata przewidziana w odnośnej pozycji załączonej taryfy może być obniżona jednakże nie niżej jak do 33%.
W razie wykonywania czynności urzędowych poza lokalem urzędowym, w siedzibie urzędu lub poza nią, uważa się, celem zastosowania niniejszego rozporządzenia, okres czasu nieprzekraczający 3A godzin - za pół dnia, nieprzekraczający 7 godzin - za jeden dzień urzędowania.
Opłata, której wysokość oblicza się w myśl załączonej taryfy według ilości stronic, ulega podwyższenia o 10% co do każdej stronicy, na której umieszczono więcej niż 25 wierszy pisma po 45 liter w wierszu.

Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.

Jeżeli z zastosowania właściwej stawki, przewidzianej w załączonej taryfie wynika kwota, której końcówka groszowa jest niepodzielna przez 10, zaokrągla się ją wzwyż do kwoty w ten sposób podzielnej.

Przy pobieraniu opłaty w walucie obcej postępuje się analogicznie,

Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej, mające siedzibę na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady, pobierają opłaty, przewidziane w poz. 14, 18, 48, 49, 52, 57, 58, 59, 60,61 załączonej taryfy, w dwukrotnej wysokości stawek wymienionej taryfy.
Względem cudzoziemców winna być stosowana zasada odwetu, o ile odnośne państwo obce pobiera od obywateli polskich w analogicznych wypadkach opłaty wyższe, lub jeżeli pobiera opłaty za takie czynności, które w myśl niniejszego rozporządzenia nie podlegają opłacie. Zastosowanie odwetu zarządza Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

O ile specjalne umowy, zawarte z państwami obcemi, przewidują za pewne czynności opłaty niższe od ustalonych w załączonej taryfie, należy od. obywateli odnośnych państw pobierać opłaty w wysokości przewidzianej w specjalnej umowie.

Rozporządzenie niniejsze ma również zastosowanie w wypadkach pobierania opłat konsularnych, za czynności przewidziane w taryfie opłat konsularnych, przez polskie urzędy, państwowe na terytorjum W. M. Gdańska.
Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu może zarządzie co do pewnych krajów lub pewnych kategoryj płatników oraz pewnych czynności konsularnych procentowe zniżenie stawek przewidzianych w załączonej taryfie* Postanowienie to nie ogranicza zastosowania § 13.
Kierownikowi urzędu konsularnego przysługuje prawo podwyższenia wymiaru opłaty do dwukrotnej wysokości kwoty, należnej według taryfy, jeżeli strona obowiązana do uiszczenia opłaty podała stan faktyczny niezgodny z rzeczywistością i spowodowała przez to niepobranie opłaty lub za niski jej wymiar.
Kierownik urzędu konsularnego może według swego uznania zniżyć opłaty i wydatki rzeczywiste lub zupełnie od nich zwalniać osoby, których stan niezamożności jest mu znany lub dostatecznie uprawdopodobniony, jeżeli bez dotkliwego uszczerbku majątkowego uiszczenie opłaty nie jest możliwe.
Minister Spraw Zagranicznych może w wypadkach, zasługujących na szczególne uwzględnienie z uwagi na interes publiczny, zwolnić W całości lub części od uiszczenia opłaty, przewidzianej w załączonej taryfie.
Do uiszczenia opłat konsularnych są obowiązane solidarnie osoby, na których prośbę lub (w braku prośby) w których interesie czynność urzędowa zostaje wykonaną,
Opłaty konsularne pobiera się bądź w walucie polskiej bądź w walucie państwa, w którem znajduje się urząd wymierzający opłatę.

Strona, nie przebywająca ani na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ani w państwie urzędu wymierzającego, może uiścić opłatę w walucie państwa, w którem znajduje się urząd konsularny, pobierający opłatę na zlecenie urzędu wymierzającego.

Opłaty w załączonej taryfie są ustalone w złotych. Stosunek waluty obcej do złotego należy obliczać według przeciętnego kursu złotego z niego tygodnia na giełdzie kraju i w którym cię urząd pobierający opłatę,

W razie niemożności ustalenia w ten sposób kursu złotego należy go przerachować na miejscową walutę według kursu dolara względnie Ł. Ang. lub fr. szw., biorąc za podstawę stosunek złotego do jednej z wymienionych walut według notowań na giełdzie innego kraju, która jest najbliższą siedziby urzędu konsularnego.

Opłaty konsularne uiszczą się w gotówce.

Osoby przebywające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, które wnoszą podania do urzędów konsularnych o wykonanie czynności konsularnych bądź bezpośrednio bądź za pośrednictwem urzędów państwowych, mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, mogą uiścić opłaty, przewidziane w poz. 52 załączonej taryfy, zapomocą znaczków stemplowych (§ 20 rozp. Ministra Skarbu z dnia 20 listopada 1926 r. Dz. U. R. P. Nr. 123, poz. 713).

Opłatą konsularni od podania mą h uiszczona w chwili jego wniesienia, opłata za czynność urzędową przed wykonaniem tej czynności, o ile następne ustępy niniejszego paragrafu oraz załączona taryfa nie przewidują wyjątków.

Opłaty konsularne za współudział w postępowaniu spadkowem można pobrać po jego ukończeniu. Opłaty te (łącznie z wydatkami rzeczywistemi) obciążają masę spadkową i mogą być z niej potrącone.

Opłatę za przechowanie depozytu należy ściągnąć przed wydaniem depozytu.

Opłaty za czynności, dotyczące żeglugi morskiej lub śródlądowej, pobiera się przy odprawie statków.

Opłatę za czynność przy licytacji pobiera urząd konsularny przez ściągnięcie z uzyskanej ceny sprzedaży.

Opłaty konsularne wymierza i pobiera w zasadzie urząd konsularny Rzeczypospolitej Polskiej, który wykonywa czynność urzędową, podlegającą opłacie. Minister Spraw Zagranicznych może w porozumieniu z właściwymi ministrami upoważnić inne urzędy do poboru opłat konsularnych od osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymiar opłaty następuje bądź ustnie, jeżeli może być dokonany w obecności strony, bądź przez wymienienie opłaty w piśmie, stwierdzającem wykonanie czynności urzędowej lub przez pisemne wezwanie do uiszczenia opłaty.
Urząd konsularny ma prawo żądać od strony zgory zaliczki na pokrycie wydatków rzeczywistych z wyjątkiem przypadków, w których czynność przedsięwzięta została z urzędu lub w których zwłoka w wykonaniu czynności urzędowej mogłaby stronę narazić na niepowetowaną szkodę.
Organ pobierający opłatę zaświadcza jej uiszczenie i wysokość na piśmie, które stwierdza czynność urzędową, podlegającą opłacie, a w braku takiego pisma zapomocą osobnego pokwitowania.

Na dokumentach tych mają być uwidocznione ulgi względnie uwolnienia od opłaty, zastosowane w przypadku poszczególnym.

W razie nieuiszczenia opłaty i wydatków rzeczywistych, przewidzianych w załączonej taryfie, w terminie wskazanym w wezwaniu do ich uiszczenia, opłata ta i wydatki rzeczywiste będą ściągane z majątku zobowiązanego w drodze egzekucji administracyjnej według przepisów obowiązujących.
Kierownik urzędu konsularnego może w przypadkach, na szczególne uwzględnienie zasługujących, zezwolić na odroczenie płatności opłaty lub na uiszczenie ratami.
Kierownik urzędu konsularnego może zaniechać dochodzenia opłat jak również wydatków rzeczywistych, jeżeli według wszelkiego prawdopodobieństwa są nieściągalne lub ściągnięcie ich byłoby połączone z nadmiernemi trudnościami i kosztami.
Opłaty pobierano przez urzędy konsularne etatowe stanowią dochód Skarbu Państwa i winny być najpóźniej 15-go każdego miesiąca przelewane do Banku Polskiego na rachunek Centralnej Kasy Państwowej, jako dochód z opłat konsularnych.

Konsulom honorowym mogą być przyznane na podstawie umów z nimi zawieranych, jako ich dochód, opłaty przewidziane w załączonej taryfie za czynności przez nich wykonywane, do których w myśl istniejących przepisów lub umowy służbowej są oni upoważnieni Nie odnosi się to jednak do opłat przewidzianych w pozycjach: 1 - 11, 48 - 52, 55, 60, 62 załączonej taryfy, które zawsze stanowią dochód Skarbu Państwa i nie mogą być przyznane konsulowi honorowemu. Opłaty dodatkowe przewidziane w poz. 68 i 69 załączonej taryfy mogą być przyznane konsulom honorowym jako ich dochód najwyżej do 50%.

Prawo Państwa do żądania opłat konsularnych oraz zwrotu wydatków rzeczywistych przedawnia się z upływem lat 5. Termin pięcioletni biegnie od dnia, w którym należność winna być uiszczona.

(Bieg przedawnienia przerywa się przez wszystkie czynności urzędowe, odnoszące się do wymiaru lub uiszczenia, o ile strona została o tych czynnościach urzędownie Zawiadomiona.

Od dnia zawiadomienia liczy się nowy okres pięcioletni.

Odwołanie w sprawie niewłaściwego stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia należy wnieść do urzędu, który wymierzył opłatę, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia lub zakomunikowania stronie orzeczenia konsularnego. Dni biegu pocztowego wniesionego odwołania nie wlicza się do powyższego czasokresu.

Kierownik urzędu konsularnego może uwzględnić odwołanie we własnym zakresie, w przeciwnym razie skierowuje je do Ministra Spraw Zagranicznych, który rozstrzyga ostatecznie.

Odwołanie nie wstrzymuje obowiązku uiszczenia opłaty w terminie płatności.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1928 r.

Jednocześnie przestają obowiązywać rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 maja 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 402), z dnia 27 czerwca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 495), z dnia 10 grudnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 129, poz. 923) i z dnia 8 kwietnia 1926 r. {Dz, U. R. P. Nr . 49, poz. 294).

ZAŁĄCZNIK  1

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH.

"o

N

O

P

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty w złotych

Uwagi

10

I.

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI SĄDOWE.

Sporządzenie protokółu przesłuchania stron, świadków lub znawców w sprawach cywilnych na wezwanie władz sądowych polskich, za każdą godzinę

Spisanie układu pojednawczego:

a)
jeżeli wartość przedmiotu da się oznaczyć w pieniądzach.
b)
jeżeli wartość przedmiotu nie da się oznaczyć w pieniądzach, stosownie do uznania kierownika urzędu konsularnego..

Zapis na sąd polubowny...

Postępowanie przed konsulem jako sędzią polubownym, za każdą godzinę

Opieczętowanie lub odjęcie pieczęci, za każde pół dnia....

Asystencja przy dokonywaniu przez władze miejscowe opieczętowania lub zdjęcia pieczęci, za każde pół dnia.

Sporządzenie aktu zejścia zgodnie z § 36 austr. patentu ces. z dnia 9,VIII 1854 r., za każdą godzinę..

Sporządzenie spisu inwentarza, za każde pół dnia.",.,.

Asystencja przy sporządzaniu spisu inwentarza spadkowego, dokonywanego przez władze miejscowe, za każde pół dnia......

Dokonanie publicznej licytacji, za każde pół dnia.« 8, Ł * « e.

15. -

3°/o od wartości

40.-do 500.- 80.-

15 -

15 -

15. -

15. -

50.- nadto 1% od wartości

50.-

50,- nadto 1% od sumy uzyskanej przy licytacji

Do poz. 1.

(1) Za doręczenie pism sądowych w sprawach cywilnych na żądanie władz sądowych polskich należy się tylko zwrot wydatków rzeczywistych.

(2) Rozpoczętą godzinę uważa się za całą.

Do poz. 4.

(1) Wolne jest od opłat postępowanie przed konsulem jako sędzią polubownym w przypadkach zatargów, wynikających ze stosunku pracy, oraz w sprawach pomiędzy emigrantem a przedsiębiorstwem

przewozowem, wynikających z wykonania umowy przewozowej (art. 38 rozp. o emigracji z dn. ll.X. 1927 r. Dz. U. R. P. Nr . 89, poz. 799).

(2) Rozpoczętą godzinę uważa się za całą.

Do poz. 5 do 10.

Wolne są od opłat czynności przy wartości spadku poniżej 1.000 zł.

1073

Dziennik Ustaw. Poz. 474.

49.
N O

O.

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty w złotych

U

ii i

li

Przeprowadzenie likwidacji spadku przy udziale konsula, działającego w imieniu nieobecnego spadkobiercy. t,

12

13

14

15

16

IL OPŁATY ZA CZYNNOŚCI NOTARJALNE.

Sporządzenie umowy lub innego aktu prawnego (w szczególności też testamentu)... a;.,.,

Sporządzenie pełnomocnictwa '.'■ >'-. ■

Stwierdzenie zgodności odpisu z oryginałem sporządzonym:

a)
w języku europejskim, za każdą stronicę:
a)
aktu stanu cywilnego lub dokumentu osobistego. p) innego pisma...
b)
w języku pozaeuropejskim, za każdą stronicę:
a)
aktu stanu cywilnego lub dokumentu osobistego. fs) innego pisma...

Stwierdzenie zgodności przekładu, z ory-* ginąłem:

a)
w języku europejskim, za każdą stronicę.....
b)
w języku pozaeuropejskim, za każdą stronicę,.".

Sporządzenie tłumaczenia ze stwierdzeniem zgodności: - aj w języku europejskim, za każdą

stronicę oryginału...

b)
w języku pozaeuropejskim, za każdą stronice oryginału,_,.

4°/o odzrealizoY/a-nej sumy, przypadającej spadkobiercy po odliczeniu wydatków rzeczywistych oraz opłat, należnych za czynności przewidziane w poz. 14, 15, 16, 17, 57, 58, 68, 69 niniejszej taryfy

1% od wartości

a najmniej 50.-

50 -

4-6.

6, 10.

8, 16,

20.40.-

Do poz. 11.

Opłata przewidziana w niniejszej pozycji jes!: wynagrodzeniem również za wszelkie czynności wymienione w poz. 5 do 10 potrzebne celem likwidacji spadku łącznie z wydobyciem i przcchoY/aniem. Przy przesłaniu i doręczeniu spadku'nie stosuje się poz. 62 niniejszej taryfy, natomiast koszty przesiania i doręczenia ponesi spadkobierca. Jeżeli suma opłat łącznic z opłatami wymieiiio"cmi w poz. 14, 15, 16, 17, 57, 58, 68, 69 wynosi więcej ni?": 15% uzyskanej kwoty, urząd konsularny może obniżyć te opłaty do wysokości tychże 15?»»

Do poz. 14.

O ile odpis sporządza urząd konsularny, pobiera się nadto za każdą stronicę 5 zł.

Do poz. 16.

(!) O ile opłaty pobierane przez przysięgłych tłumaczów w siedzibie urzędu konsularnego są niższe od opłat ustalonych w niniejszej pozycji, kierownik urzędu konsularnego może te opłaty zniżyć do wysokości stawek pobieranych przez przy-, sięgłych tłumaczów.

(2) Tłumaczenia, świadectw pracy, akt stanu cywilnego oraz dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa, podlegają opłacie o 50% niższej, a o ile są wydawane robotnikom o 75% niższej.:

(3) O ile do zawarcia małżeństwa po-, trzebne są więcej niż trzy dokumenty, na-, leży pobierać opłatę za tłumaczenie ze stwierdzeniem zgodności tych dokumentów nie wyższą od tej, jaka się należy w myśl niniejszej taryfy za tłumaczenie ze stwier-. dzeniem zgodności trzech dokumentów,

Nr. 49.

Dziennik Ustaw. Foz. 474,

1079

.5ŁWysokość opłaty
| PozyiPrzedmiot opłatyw złotychUwagi
17Uwierzytelnianie podpisów lub znakówDo poz. 17.
ręcznych osób nieurzędowych, za je-Za każdy następny podpis pobiera się
den podpis:opłatę po 8 zł.
a) na umowie na sumę oznaczoną.l°/co od wartości
najmniej 10.-
bP na umowie na sumę nieoznaczoną10.-
c) na umowie natury niemajątko-
wej i na pełnomocnictwieg__"
18Poświadczenie daty okazania dokumentu8'.-
19Czynności notarialne, niawymienione
w innych pozycjach niniejszej taryfy1% od wartości
najmniej 50.-
III. OPŁATY ZA AKTY STANU
CYWILNEGO.
20Sporządzenie aktu stanu cywilnego, za
akt......15.-Do poz. 20 i 21:
21Wydanie wyciągu z aktu stanu.cywil-Opłaty za czynności wykonane dla ro-
nego.",.",.",15,-botników i marynarzy winny być zniżone
o 50%,
IV. OPŁATY ZA CZYNNOŚCI
HANDLOWE.
22Wystawienie lub wizowanie świadectwa
pochodzenia towarów albo dokumentu
handlowego:....,
a) w celu uzyskania zni/ki konwen-
cyjnej, ulgi celnej lub niestoso-
wania maksymalnej taryfy cel-
nej * >. i t * * » » t. f. tl°/o od sumy ra-
chunku dotyczące-
go danej przesyłki
lecz nie więcej niż
zł 86.- i nie mniej
niż zł 3.50
b) w celu udowodnienia pochodze-
nia towarów...1.
23Powtórne wizowanie świadectwa pocho-
dzenia towarów albo dokumentu han-
dlowego przy obrocie uszlachetniają-
cym......
24Wizowanie świadectwa o zdrowotności
przesvłek towarowych.."15.-
25Inne zaświadczenia handlowe."15.-
26Zainkasowanie należności.",.,2% od zainkaso-Do poz. 26.
' wanej sumyZa przesłanie lub przekazanie pobiec
ra się opłatę według poz. 62.
27Przesłanie wzorów lub próbek" t ■ "10.-Do poz. 27.
Zwrot wydatków rzeczywistych' po*
biera się zgodnie z § 1 niniejszego rozpo-
rządzenia.
28Dokonanie ekspertyzy przy obrocie
80.-

1080

Dziennik Ustaw. Poz. 474.

Nr. 49.

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty w złotych

U

w

29

V.

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE ŻEGLUGI.

Przyjęcie zameldowania lub wymeldowania statku, przybyłego do portu

0.04 od zarejestrowanej tonny netto nie więcej jednak niż 200.-

30

31 32

33

34

35

Zawieszenie w czynnościach kapitana statku i ustanowienie nowego kapitana

Wydanie nowego spisu załogi statku.

Wpisanie do spisu załogi lub wykreślenie z niego.....

Wydanie arkusza dodatkowego do spisu załogi, za arkusz....

Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa rejestracji.,.

Każdorazowa zmiana tymczasowego świadectwa rejestracji,. «. -

35. -

15 - 2.- 8 -

220.- od statku wartości 100 j000 zł a za każde następne 10.000 zł wartości, 15.-

130,-

Do poz. 29.

(1) Jeżeli stałek w jednej i tej samej' podróży zawija do kilku portów, to pełna opłata według niniejszej pozycji jest pobierana w całości w pierwszym porcie; w każdym następnym należy uiścić połowę tejże opłaty.

(2) Jeżeli stałek odbywa ppdróże pe-rjodycznie według stałego rozkładu,; to w pierwszym porcie pobiera się 50%, w każdym następnym 25% opłaty przewidzianej w niniejszej pozycji.

f3) Jeżeli stałek nie dokonywa w porcie tranzakcyj handlowych i ani nie zabiera ani nie wysadza na ląd pasażerów, w szczególności jeżeli stałek zawinął w celu zaopatrzenia się w żywność lub węgieł albo też z powodu wypadku wywołanego siłą wyższą, to opłaty nie pebiera się, jeżeli stałek opuści port nie później niż w ciągu 48 godzin lub dłuższy jego pobyt w porcie jest spowodowany siłą wyższą.

(4) Opłaty niniejszej nie pobiera się od statków rybackich.

(5) Nie pobiera się osobnej opłaty za czynności urzędowe, które winny być załatwione przez urząd konsularny od chwili' przybycia statku aż do chwili jego wyjazdu, a mianowicie za zaświadczenie przyjazdu i wyjazdu statku, legalizowanie i przechowanie dokumentów dotyczących statku, wydanie wszelkich dokumentów niezbędnych przy odprawie statku, a wystawianych dla kapitana, oficerów

i załogi, o ile co do wymienionych w tym punkcie czynności niniejsza taryfa nie ustała specjalnych opłat.

Do poz. 30.

Ustanowienie zastępcy w razie śmierci lub choroby kapitana nie podlega opłacie.

Nr. 49,

Dziennik Ustaw. Poz. 474.

1081

u O

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty w złotych

U w a

36 Zawizowanie, na żądanie, listy towarowej (manifestu-konosamentu), jednorazowo, w porcie nadawczym lub odbiorczym.....

37

38 39

40

41 42

43 44

45

46 47

48

49

Pomoc przy ściganiu dezerterów ze statków handlowych wraz ze stawiennictwem w sądzie, za każdego dezertera

Sporządzenie protokółu o dezercji.

Orzeczenie w sporze między kapitanem a załogą.....

Współudział w akcji ratowniczej, wynikłej z powodu uszkodzenia morskiego (-awaria)......

Przyjęcie zameldowania o wypadkach grożących szkodą....

Sporządzenie protokółu (protestu morskiego) o wynikłych stratach włącznie z przesłuchaniem świadków, za każde pół dnia.."...

Sporządzenie protokółu na podstawie oględzin na miejscu, za każde pół dnia

Ustalenie i podział szkód wynikłych z powodu wielkiej awarji (dispache)

Zaświadczenie o konieczności obciążenia pożyczką statku i jego zawartości (bodmerja).....

Zaświadczenie o konieczności sprzedaży statku......

Zaświadczenie o stanie sanitarnym portu, z którego stałek wyjeżdża.

VI.

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI PASZPORTOWE.

Wystawienie lub przedłużenie paszportu na okres:
a)
dwóch lat....
b)
ponad 6 miesięcy do 1-go roku.
c)
do 6-iu miesięcy...

Dokonanie zmiany lub uzupełnienie

paszportu. » e «««,»*.

0.10 od każdej tonny rzeczywiście przywiezionego ładunku

15. - 15.-

25. -

45. - 15 -

20.- 20 -

0.2% od wysokości ustalonej szkody a najmniej 35 zł

30.- 45.- 15.-

60.40.30.

15.
Do poz. 42.

Co do statków rybackich pobiera się opłatę zniżoną o 50%.

Do poz. 48 i 49.

(1) Opłaty za paszporty wydawane robotnikom pobiera się w wysokości o 65% niższej; przepis ten nie ma zastosowania w wypadkach, o których mowa w § 8 rozporządzenia.

(2) Oznaczone w poz. 48 i 49 opłaty nie dotyczą paszportów zagranicznych wydawanych przez władze administracyjne w Polsce.

(3) Za wpisanie żony do paszportu rodzinnego pobiera się opłatę jak za wystawienie paszportu. Za wpisanie przy wystawieniu do paszportu dziecka do lat 16 nie pobiera się opłaty. Za dodatkowe wpisanie dziecka do lat 16 już po wystawieniu paszportu pobiera się opłatę jak za uzupełnienie paszportu.

^4) Paszporty urzędników służby zagranicznej i członków ich rodzin, będących na ich utrzymaniu, wolne są od opłat.

1082

Dziennik Ustaw. Poz. 474.

Nr. 49.

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty w złotycSi

w

50 Wizowanie paszportu cudzoziemskiego

lub wydanie przepustki zastępującej wizą:

a)
wiza z terminem ważności nie dłuższym niż 3 miesiące
b)
wiza wielokrotna z terminem ważności nie dłuższym niż 12 miesięcy.....
c)
wiza, upoważniająca do przejazdu przez terytorium polskie, bez prawa zatrzymania się
d)
wiza powrotna, upoważniająca do dwukrotnego przejazdu przez terytorium polskie, bez prawa zatrzymania się...

51 j Przepustka dla przewiezienia zwłoK

łącznie z przyłożeniem pieczęci na trumnie lub urnie:

aj do Polski...:.

b)
przez terytorjum Polski »"

VII- OPŁATY OD PODAŃ.

521 Podanie o dokonanie czyitności, nieprzewidzianej w innych pozycjach niniejszej taryfy....

oraz od każdego załącznika jako też od każdego dalszego egzemplarza lub odpisu podania, wraz z niem złożonych, pO, *. i t lii t >

17.50

35. - 1.70

3.40

200,- 100.-

6. -

Do poz. 50.

(1) Stawki przewidziane w niniejszej pozycji nic dotyczą wizowania paszportów obywateli krajów, z którymi ustalono umownie stawki inne,

(2) Za wizowanie paszportu rodzinnego pobiera się opłatę, przewidzianą w niniejszej pozycji, od każdej wpisanej do paszportu osoby ponad lat 16.

(3) Woinc są od opłat wizy dyplomatyczne i służbowe.

(4) Za wizowanie paszportu zbiorowego pobiera się opłatę, przewidzianą w niniejszej pozycji, od każdej wpisanej

i do paszportu osoby.

!

j Do poz. 51.

! Za czynności poprzedzające wydanie

przepustki pobiera się jedynie opłaty dodatkowe przewidziane w poz. 68 i 69 oraz zwrot wydatków rzeczywistych.

Do poz. 52.

(1) Każde następne podanie w tej samej sprawie, które nie powoduje dodatkowych czynności urzędowych, nie podlega ponownej opłacie. Każde następne podanie w tej samej sprawie, klóre powoduje dodatkową czynność urzędową, podlega opłacie, wynoszącej 2'zł. oraz od każdego załącznika jako też od każdego dalszego egzemplarza lub odpisu podania, wraz z niem złożonych, po 2 zł.

!2) Jeżeli na skutek podania dokona-, no czynności, za które przewidziane są oddzielne opłaty według niniejszej taryfy, to na poczet tych opłat, zalicza się opłatą uiszczoną od podania.

(3) Wolne są od opłat: aj podania 'wymienione w punkcie 13 art. 141 i w art. 142 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P Nr . 98, poz. 570), o ile podania takie mogą być wogóle wnoszone do urzędu kon-. sularnego;

b)
podania o informacje i wywiady, w stosunkach handlowych, o upadłościach firm zagranicznych oraz

0 warunkach pracy i bytu w kraju

1 zagranicą;

c)
podania o informacje o procedurze, poszczególnych czynności konsu-i łarnych;
d)
odwołania wymienione w § 28 nii aiejszego rozporządzenia.

Nr, 49.

Dziennik Ustaw. Poz. 474,

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty w złotych

U w

53

54

55

56

57

53

VIII.

OPŁATY OD ŚWIADECTW. Świadectwo pozostawania przy życiu

Świadectwo pobytu

Poświadczenie o wpisaniu do rejestru obywateli (matrykuła).. * *

Sporządzenie wyciągu z ksiąg lub akt urzędu konsularnego, za każdą stronicę......

Legalizacja dokumentu, wystawionego lub uwierzytelnionego przez władze, urzędników publicznych i osoby publicznego zaufania (notarjuszów, tłumaczów sądownie zaprzysiężonych i t. p.).....;

Uwierzytelnienie klauzuli legalizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, umieszczonej na dokumencie wystawionym w kraju. e < « * <"

15. -

15. -

10-5-

15. -

(4) Opłaty w myśl niniejszej pozycji uiszczają także osoby zamieszkałe w Polsce, a wnoszące podania do urzędu konsularnego bądź bezpośrednio Bądź za pośrednictwem urzędu państwowego, mającego siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Pol-kiej, w tym ostatnim przypadka nietylko wówczas, gdy petent wystąpił z wnioskiem, aby podanie zostało przesłane urzędowi konsularnemu, ale także wówczas gdy urząd (mający siedzibę w Polsce), do którego podanie wniesiono, mimo braku takiego wniosku, odstąpił podanie właściwemu urzędowi konsularnemu. Podanie, wniesione przez osobę zamieszkałą w Polsce, ma urząd konsularny załatwić mimo nieuiszczonych opłat; w takim razie skierowuje odpowiedź do właściwej władzy administracyjnej I lub II instancji celem doręczenia, po uprzedniem uiszczeniu przez petenta opłaty, należnej w rayśl niniejszej; pozycji względnie opłaty za czynności, przewidziane w innych pozycjach niniejszej taryfy oraz zwrotu wydatków rzeczywistych.

(5) Pozycję niniejszą stosuje się rów> nież do podań w stosowanych do urzędu państwowego, mającego siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a złożonych w urzędzie konsularnym,

Do poz. 53.

Wolne są od opłat świadectwa w celu uzyskania zaopatrzenia emerytalnego lub świadczeń rentowych ubezpieczenia przymusowego.

Do poz. 54.

Świadectwo pobytu nie zastępuje dowodu osobistego i jest wydawane dla celów specjalnych; cel wydania winien być na niem wyraźnie zaznaczony. Do poz. 55.

Wpis do rejestru wolny jest od opłat.

Do poz. 57 i 58.

(1) Legalizacja akt stanu cywilnego, świadectw pracy oraz dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa, podlega opłacie o 50% niższej, a o iłe jest wykonana dla robotników o 75% niższej,

(2) O iie do zawarcia małżeństwa potrzebne są więcej niż trzy dokumenty, należy pobierać opłatę za legalizację tych dokumentów nie wyższą od tej, jaka się należy w myśl niniejszej taryfy za legali-. zację trzech dokumentów,

1084

Dziennik Ustaw. Poz. 474.

Nr. 49

"ć7

N

O

Cl,

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty w złotych

U w ag

59

Świadectwa, niewymienione w innych pozycjach niniejszej taryfy, według uznania kierownika urzędu konsular-

60

neao

IX, OPŁATY ZA DORĘCZENIA, PRZESYŁKI, CZYNNOŚCI DEPOZYTOWE 1 WYDOBYCIE SUM PIENIĘŻNYCH ORAZ DOKUMENTÓW.

1.
Doręczenie załatwienia urzędowego,

sporządzonego przez urząd państwowy, mający siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a stanowiącego odpowiedź na podanie, wniesione do tego urzędu wprost przez osobę zamieszkałą zagranicą:

a)
jeżeli od podania uiszczono należną opłatę stemplową..
b)
jeżeli opłaty stemplowej nie uiszczono lub uiszczono ją niedostałecznie (art. 152 ustawy z dn. LVII. 1926 r. o opłatach stemplowych Dz. U. R. P. Nr . 98, poz. 570), to urząd załatwiający podanie ma podać urzędowi kon-sularnemu kwotę, której nie uiszczono; urząd konsularny pobiera w tym wypadku tytułem opłaty konsularnej podaną przez urząd załatwiający podanie kwotę, zwiększoną o...

2, Jeżeli załatwienie urzędowe, które sporządził urząd państwowy, mający siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a które ma być doręczone przez urząd konsularny lub załącznik takiego załatwienia jest świadectwem, podlegaj ącem opłacie stemplowej' w mys!" rozdziału trzydziestego pierwszego ustawy z dnia 1 lipca 1926 r, o opłatach stemplowych (Dz. U. R.P.

5. - do 75.-

3 -

Do poz. 59.

Wolne są od opłat:

a)
świadectwa wydawane w sprawach określonych w art. 142 ustawy o opłatach stemplowych z dnia LVII. 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr . 98, poz. 570), o ile do wydawania takich świadectw urząd konsularny byłby powołany;
b)
pismo polecające (lettre de recom-mandation);
c)
zaświadczenie wezwania robotnika do pracy zagranicą;
d)
zaświadczenie wezwania przez robotnika, zatrudnionego zagranicą, do przyjazdu pozostałych w kraju członków rodziny;
e)
t. zw, certificat de coutume potrzebny do zawarcia małżeństwa.

Nr. 49.

Dziennik Ustaw. Poz. 474.

1085

"u

N O CL,

Przedmiot opłaty

Wysokość opłaty w złotych

U

w a

64

Nr. 98, poz. 570), to w razie nieuiszcze-nia opłaty - urząd, który świadectwo sporządził, podaje wysokość należnej opłaty urzędowi konsularnemu, a ten pobiera wskazaną mu kwotę niezależnie od opłaty, przewidzianej w punkcie 1 pozycji niniejszej Przesłanie listu albo depeszy osoby prywatnej drogą urzędową do kraju lub odwrotnie i doręczenie oraz wydanie listu, depeszy lub przesyłki pocztowej, nadesłanej pod adresem urzędu konsularnego dla osob.y prywatnej

Przesłanie (drogą urzędową) gotowizny, papierów wartościowych oraz innych przedmiotów wartościowych, należących do osób prywatnych..

Przechowanie dokumentu

war-

Przechowanie gotowizny, papierów wartościowych, kruszców.szlachetnych i innych przedmiotów wartościowych:

a)
miesięcznie....
b)
o ile są przeznaczone do prze-

\J 11C są JJIW2.11dWUUt; UU p]

chowania przez czas dłuższy 2 miesiące, rocznie

niz

8 -

2% od wartości

8. - jednorazowo, nadto 1.50 za każdy miesiąc

1)
4°/o od wartości 1% od wartości

Do poz. 61.

Wolne są od opłaty:

a)
przesyłka listów urzędników służby zagranicznej do ich redzir, i odwrót >iie:
b)
przesyłka osobistych dokumentów urzędników, niższych funkcjonarju-szów państwowych i osób wojskowych, których obowiązki służbowe zmuszają do pobytu zagranicą;
c)
przesyłki dokumentów osobistych tna/ynarzy, będących obywatelami polskimi.

Do poz. 62.

Wolne są od opłaty;

a)
przesyłki pieniężne urzędników służby zagranicznej do ich rodzin i odwrotnie, uskutecznione raz na miesiąc, w wysokości nieprzewyż-szającej miesięcznych poborów zagranicznych danego urzędnika;
b)
przesyłki zawierające pensje marynarzy oraz pobory i emerytury urzędników i niższych funkcjonar-juszów państwowych.

Do poz. 63.

(1) Wolne jest od opłaty przechowanie dokumentów urzędników, niższych funkcionarjuszów państwowych, osób wojskowych, marynarzy i emerytów, których obowiązki służbowe zmuszają do pobytu zagranicą.

(2) Opłata winna być uiszczona za 6 miesięcy zgóry i zaliczka ta nie podlega zwrotowi, chociażby dokument był wycofany przez depozytariusza wcześniej.

Do poz. 63, 64, 65.

Postanowienia ustępu 2 § 1 niniejszego rozporządzenia nie odnoszą się do pozycji 63, 64, 65.

Do poz. 64.

Wolne są od opłaty:

a)
pieniądze zainkasowane lub wydobyte przez urząd konsularny, które nie później jak w ciągu miesiąca od dnia wpływu do urzędu konsularnego mają być przesłane do miejsca przeznaczenia;
b)
depozyty marynarzy.

Dziennik Ustaw. Poz. 474.

Nr. 49.

.?,

o

Wysokość opłaty
£"^

!*) O

Ci-,

Przedmiot opłatyw złotychUwagi
65Przechowanie innycH przedmiotów, mie-Do poz. 65.
sięcznie za 1 m3 zajmowanej przez nieWolne są od opłat depozyty maryna-*
przestrzeni,....8.-rzy.
a najmniej 8,-
66Wydobycie zagranicą (z przesłaniem lubDo poz. 66.
bez) dokumentów dla osób prywat-W razie jednoczesnego wydobycia
nych, z wyjątkiem papierów warto-więcej niż 4 dokumentów - opłata za
ściowych, za każdy dokument.,10.-wszystkie dokumenty wynosi 50 zł.
67Wydobycie sum pieniężnych, nienależą-Do poz. 67.
4% od wydobytej(1) Przy przesłaniu i doręczeniu wy-
sumy po odlicze-dobytych sum pieniężnych nie stosuje się
niu wydatków rze-pozycji 62 niniejszej taryfy, natomiast
czywistych i opłatkoszty przesłania i doręczenia ponosi od-
dodatkowychbiorca.
(2) Wolne są od opłat wydobycie
i przesłanie (poz. 62 niniejszej taryfy)
świadczeń rentowych z tytułu ubezpieczeń
społecznych. Koszty przesyłki i doręcze-
nia ponosi rentobiorca.
X. OPŁATY DODATKOWE.
63Za urzędowanie poza lokalem biura leczDo poz. 68, 69.
w siedzibie urzędu konsularnego, o ileOpłaty dodatkowe obniża się do poło-
tego zachodzi potrzeba i na specjalnewy, o ile do ich uiszczenia obowiązany jest
żądanie strony, pobierane są, niezależ-marynarz.
nie od opłat przewidzianych w niniej-
szej taryfie, następujące opłaty, za
każde rozpoczęte pół dnia:
a) za urzędowanie kierownika.60.-
b; za urzędowanie innego, urzędnika40 -
c) za urzędowanie niższego funk-
cjonariusza....15.-
69Za urzędowanie poza siedzibą urzędu
konsularnego, o ile tego zachodzi po-
trzeba i na specjalne żądanie strony,
pobierane są, niezależnie od opłat
przewidzianych w niniejszej taryfie,
ruisięmrjące opłaty, za każdą rozpo-
czętą dobę, licząc od chwili wyjazdu:
a) za urzędowanie kierownika
urzędu.....175.-
b) za urzędowanie innego urzędnika130.-
c) za urzędowanie niższego funk-
cjonarjusza....50 -
1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 1930 r. (Dz.U.30.77.606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 listopada 1930 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lipca 1931 r. (Dz.U.31.65.544) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1931 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 1932 r. (Dz.U.32.36.364) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 1932 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.