Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.108.791

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 15 grudnia 1921 r.
w sprawie taryfy na przewóz towarów w ruchu tymczasowym na budującej się linji Kutno - Płock.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemyślu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. 1 Na budującej się linji kolejowej Kutno - Płock zostaje dopuszczony, tymczasowo, do czasu otwarcia ruchu normalnego, przewóz towarów na podstawie poniższych przepisów:
1) przewóz towarów, należących do właścicieli prywatnych odbywa się tylko w miarę, możności, o ile przewóz podobny nie przeszkadza budowie kolei za zezwoleniami;
2) zezwoleń na przewóz udzielają: prezes dyrekcji, względnie odnośni naczelnicy oddziałów dyrekcji budowy;
3) po otrzymaniu pozwolenia na przewóz zgłaszać się należy po wagony do stacji końcowych Kutno lub Płock, które dostarczają wagony, w zależności od posiadania wolnego taboru;
4) przewóz jest dokonywany tylko w ładunkach wagonowych na zasadzie listu przewozowego, zaopatrzonego w napis: "Dla ruchu tymczasowego na budującej się linji Kutno - Płock";
5) za przewóz wagonu ładownego lub próżnego od stacji Kutno albo Płock do miejsca wyładowania lub naładowania i z powrotem, pobiera się, bez względu na odległość, po 8.200.000 mk. za wagon dwuosiowy przy zamawianiu wagonu;
6) kolej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za terminowość dostawy, jak również za straty, wynikłe wskutek zaginięcia, braku wagi lub uszkodzenia przesyłki;
7) nadawcy przysługuje prawo wyznaczenia dozorcy, towarzyszącego ładunkowi, za którego przejazd kolej osobnej opłaty nie pobiera;
8) naładowania i wyładowania wagonu dokonywa nadawca, względnie odbiorca przesyłki. Czynności ładunkowe powinny być dokonane w ciągu 6 godzin od chwili podstawienia wagonu. Za czas przetrzymania wagonu, stwierdzony przez funkcjonariuszy dyrekcji budowy, stacja, przyjmująca wagon t powrotem, pobiera postojowe w wysokości 2.000.000 mk. za każdą rozpoczętą dobą (24 godzin) po upływie terminu wolnego od postojowego i za jeden wagon;
9) w razie uszkodzenia wagonu podczas czynności ładunkowych, wysokość odszkodowania winna być określona i pobrana dodatkowo od osoby, która wagon zamówiła, na stacji Kutno lub Płock;
10) jeżeli uszkodzenie wagonu nastąpi na miejscu naładunku lub wyładunku na linji i wagon wysłany być nie może, to wysokość odszkodowania określa naczelnik odnośnego oddziału dyrekcji budowy.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 1922 roku.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1922 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budującej sie linji Kutno-Płock. (Dz.U.22.43.366) z dniem 15 czerwca 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 października 1922 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budującej się linji Kutno - Płock. (Dz.U.22.90.838) z dniem 1 listopada 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1922 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budującej się linji Kutno-Płock. (Dz.U.22.116.1068) z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 5 marca 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach: Kutno-Strzałków, Kutno-Płock i Kutno-Zgierz. (Dz.U.23.24.153) z dniem 10 marca 1923 r.

- zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 28 marca 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno - Strzałków, Kutno - Płock i Kutno - Zgierz. (Dz.U.23.35.229) z dniem 15 kwietnia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 lipca 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz. (Dz.U.23.73.580) z dniem 1 sierpnia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 października 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz. (Dz.U.23.110.879) z dniem 1 listopada 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1923 r. o podwyższeniu opłat przewozowych i postojowych na budujących się linjach Kutno-Płock i Kutno-Zgierz. (Dz.U.23.121.988) z dniem 1 grudnia 1923 r.