Art. 12. - Taryfa celna. - Dz.U.1920.51.314 - OpenLEX

Art. 12. - Taryfa celna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.51.314

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1934 r.
Art.  12. 14

W porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu Ministrstwo Skarbu może zezwalać:

a)
na czasowe wprowadzanie z zagranicy bez cła surowców, półfabrykantów i wyrobów przemysłowych w celu uszlachetnienia ich w kraju (wykończenia, przerobu i t. p.) i następnie wywiezienia z powrotem zagranicę (obrót uszlachetniający czynny);
b)
na czasowe wprowadzanie z zagranicy bez cła części składowych i materjałów pomocniczych, służących do wyrobu w kraju półfabrykatów i fabrykatów, przeznaczonych do wywozu zagranicą (obrót uszlachetniający czynny);
c)
na wywóz zagranicą krajowych towarów celem uszlachetnienia ich (wykończenia, przerobu i t. p.) za zwolnieniem tych towarów przy powrotnym przywozie do kraju w stanie uszlachetnionym od cła całkowicie lub też częściowo (obrót uszlachetniający bierny).

Pozwolenia na tego rodzaju uszlachetnienia mogą być udzielane jedynie dla niektórych kategorji towarów i to tylko w tych wypadkach, gdy uszlachetnienia nie można dokonać w kraju w dostatecznej mierze, lub w równie dobrym stopniu jak zagranicą, oraz w wypadkach, gdy chodzi o doświadczenie w celu wypróbowania nowych procesów fabrykacyjnych lub nowych wzorów;

d)
na czasowe wprowadzanie z zagranicy przedmiotów uszkodzonych lub zużytych celem uskutecznienia w kraju naprawy lub doprowadzenia ich do pierwotnego stanu i następnie wywozu z powrotem zagranicę (obrót reparacyjny czynny);
e)
na wywóz przedmiotów zagranicę celem naprawy za zwolnieniem ich przy powrotnym przywozie do kraju od eta całkowicie, lub też częściowo (obrót reparacyjny bierny);
f)
na czasowe wdrowadzanie z zagranicy bez da towarów, przeznaczonych na niepewną sprzedaż (np. międzynarodowe jarmarki, targi, kontrakty, konkursy przemysłowo-handlowe i t. p.), jak również na wywóz zagranicę w tym samym celu krajowych towarów za zwolnieniem ich od cła przy powrotnym przywozie do kraju;
g)
na czasowe wprowadzanie z zagranicy bez cła towarów do przejściowego użytku oraz do wypróbowania lub naśladowania, jak również na wywóz zagranicę w tym samym celu krajowych towarów za zwolnieniem ich od cła przy powrotnym przywozie do kraju.

Warunki na jakich będą udzielane pozwolenia przywozu i wywozu towarów, w wypadkach przewidzianych w p. I. niniejszego artykułu ustali każdorazowo Ministerstwo Skarbu.

Pozwolenia te jednak będą wydawane pod warunkiem złożenia zabezpieczenia celnego i tylko w stosunku z temi państwami, które przestrzegają zasad wzajemności

14 Art. 12 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz.U.23.137.1145) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1923 r.