Art. 10. - Taryfa celna. - Dz.U.1920.51.314 - OpenLEX

Art. 10. - Taryfa celna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.51.314

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1934 r.
Art.  10.

W przywozie wolne są od cła następujące przedmioty:

1) 6
a)
przedmioty, przeznaczone do bezpośredniego użytku zwierzchników państw obcych oraz ich otoczenia, podczas ich pobytu na polskim obszarze celnym.

Zwierzchnicy ci wraz z otoczeniem wolni są również od rewizji celnej;

b)
urządzenie domowe personelu uwierzytelnionych przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych oraz misji zagranicznych, sprowadzane w przeciągu 6 miesięcy od dnia akredytowania, względnie przeniesienia do polskiego obszaru celnego.

Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych może w wypadkach zasługujących na uwzględnienie termin ten przedłużyć do jednego roku;

c)
urządzenie domowe personelu obcych konsulatów, mianowanego z grona urzędników państw zagranicznych, sprowadzone w przeciągu trzech miesięcy od dnia przybycia personelu do polskiego' obszaru celnego;
d)
przesyłki wszelkiego rodzaju, przeznaczone do osobistego .użytku osób wymienionych w punkcie b, do łącznej wysokości w przeciągu roku kalendarzowego niżej wymienionych kwot:

dla ambasadora do 6.000 zł.;

dla posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego do 4.000 zł.;

dla ministra rezydenta, charge d'affaires, oraz osób o równorzędnym charakterze dyplomatycznym do 3.000 zł.;

radcom ambasad i legacji, sekretarzom I, II i III klasy, oraz attachés wojskowym i morskim przy poselstwach i misjach do 2.000 zł.;

innym stałym urzędnikom przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych, oraz zagranicznych misji, o ile są obywatelami lub poddanymi państw obcych dc 500 zł.;

e)
wymienionych ulg celnych udzielać się będzie w stosunkach z temi państwami, które przestrzegają zasady wzajemności.

Uwaga: Niezależnie od wyżej oznaczonych ulg w opłacie należności celnych zwalnia się od rewizji celnej następujące przesyłki:

1)
przesyłki wymienione w punkcie b;
2)
bagaże, należące do osób zajmujących stanowiska dyplomatyczne, przybywające wraz z niemi do polskiego obszaru celnego;
3)
przesyłki urzędowe adresowane do przedstawicielstw i misji dyplomatycznych oraz konsulatów, o ile noszą urzędową pieczęć Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa, obcego, tudzież pieczęć misji zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa obcego
2) 7
Przedmioty przeznaczone wyłącznie do użytku służbowego przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych, misji zagranicznych, oraz obcych zawodowych urzędów konsularnych,
3)
przedmioty niezbędne potrzebnie przy rokowaniach, rozprawach, dochodzeniach i innych urzędowych czynnościach władz publicznych,
4)
ordery i medale wystawowe, nadane przez rządy państw zagranicznych,
5) 8
a)
Towary, będące przedmiotem monopolu państwowego, sprowadzane przez zarządy monopolów państwowych;
b)
Czołgi, wojenne samoloty i balony, samo" chody pancerne, amunicja, materjały wybuchowe, gazy bojowe, sprzęt przeciwgazowy, różne rodzaje broni oraz ich części, z wyjątkiem broni białej, sprowadzane przez zarządy wojskowe dla potrzeb armji
6)
środki płatnicze,
7)
zabytki starożytności, dzieła sztuki, nauki i przemysłu, oraz środki i preparaty naukowe, przeznaczone do zbiorów publicznych i zakładów naukowych jakoteż dzieła sztuki artystów polskich,
8)
materjał budowlany, przybory potrzebne do utrzymania ruchu i wogóle do wykonania służby na położonych przy linji celnej drogach łącznikowych i stacjach kolei zagranicznych,
9)
produkty rolne i gospodarstwa wiejskiego, pochodzące z majątków przeciętych linją celną, których zarząd znajduje się w obrębie polskiego obszaru celnego,
10) 9
wzory i próbki towarów nienadające się do innego użytku.

Ilość i rodzaj towarów monopolowych oraz środków spożywczych, podlegających jako próbki zwolnieniu od da i opłaty wewnętrznej, jak również warunki zwolnienia, ustali Minister Skarbu

11)
przedmioty używane, które podróżni, funkcjonarjusze publicznych zakładów przewozowych, woźnice, flisacy i lotnicy mają przy sobie do swego osobistego użytku oraz wykonywania zawodu; żywność i lekarstwa, potrzebne w czasie podróży, o ile przedmioty te pod względem jakości i ilości odpowiadają potrzebie i stosunkom osób podróżujących, jako też przedmioty monopolów państwowych w ograniczonej ilości, oznaczonej w drodze rozporządzenia,
12)
środki przewozowe wprowadzone do czasowego użytku jako to: wagony kolejowe, wozy, statki wodne, samochody, rowery i samoloty, wraz z przedmiotami służącemi do ich wewnętrznego urządzenia lub potrzebnemi do utrzymania ich w ruchu, jako też inne środki transportowe, jak: taczki, kosze, sanie, putnie i t. p. uprząż i okrycia zwierząt wierzchowych, pociągowych i jucznych, o ile te środki i przedmioty były już używane, służą wyłącznie do przewozu osób oraz przewozu lub przenoszenia towarów i nie ma podejrzenia, że zamierzono ominąć opłatę celną;

Przy wprowadzaniu samochodów, motocykli, rowerów i samolotów, jako środków transportowych, należy zawsze żądać zabezpieczenia cła. Przy wprowadzaniu wszelkich innych środków transportowych takiego zabezpieczenia żądać należy tylko w wypadkach podejrzanych.

13)
trumny ze zwłokami, urny z popiołami zwłok wraz z należącemi do nich wieńcami- i kwiatami; wieńce, kwiaty oraz przedmioty, przeznaczone do utrzymania lub ozdoby grobów poległych żołnierzy państw obcych,
14) 10
Towary, od których cło nie przekracza 0,10 złotego,
15) 11
ryby, foki, wieloryby i inne zwierzęta morskie, złowione bezsprzecznie przez rybaków polskich lub gdańskich lub też przez załogi statków polskich i gdańskich, oraz przetwory z tych stworzeń, wytworzone bezsprzecznie na morzu. Wyjęte z pod tego zwolnienia są małże i skorupiaki złowione na obcych wodach przybrzeżnych. Warunki potrzebne do uzyskania zwolnienia od cła, zawarte będą w osobnym regulaminie.
16) 12
materjały, używane do budowy, do naprawy lub do wyposażenia samolotów, statków rzecznych i morskich, w przemyśle budowy samolotów i statków na obszarze Polski i Wolnego Miasta Gdańska, z wyjątkiem urządzeń kajutowych i kuchennych. Wyłączone od tej ulgi są. statki dla żeglugi na jeziorach i rzekach, służące celom luksusowym. Przepisy celem przeprowadzenia tego postanowienia zawarte będą w osobnym regulaminie
6 Art. 10 pkt 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1924 r. (Dz.U.24.60.608) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 1924 r.
7 Art. 10 pkt 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1924 r. (Dz.U.24.60.608) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 1924 r.
8 Art. 10 pkt 5:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 maja 1924 r. (Dz.U.24.42.447) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 1924 r. (Dz.U.24.68.663) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 1924 r.

9 Art. 10 pkt 10 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1922 r. (Dz.U.23.3.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1923 r.
10 Art. 10 pkt 14:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 maja 1924 r. (Dz.U.24.42.447) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 1924 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 lipca 1924 r. (Dz.U.24.68.663) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 sierpnia 1924 r.

11 Art. 10 pkt 15 dodany przez § 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1921 r. (Dz.U.22.2.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1922 r.
12 Art. 10 pkt 16 dodany przez § 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1921 r. (Dz.U.22.2.12) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 stycznia 1922 r.