Taksa za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.47.391

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 czerwca 1929 r.
dotyczące taksy za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Na podstawie art. 573 lit. a) kodeksu postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 313) zarządzam co następuje:
Za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych pobiera się opłatę, należącą do kosztów postępowania (art. 566 lit. a) k. p. k.), w następującej wysokości, zależnej od ilości osób wezwanych w danej sprawie na rozprawę główną:
a)
jeżeli wezwano najwyżej 10 osób zł. 5
b)
jeżeli wezwano osoby w liczbie od 11 - 50 zł. 25
c)
za każdą następną ilość 50 osób, chociażby rozpoczętą, opłata wzrasta o zł. 20.
W sprawach karnych, ściganych z oskarżenia prywatnego, pobiera się opłatę, oznaczoną w § 1, w wysokości 60 gr. za doręczenie każdego wezwania lub innego pisma sądowego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1929 r.