Taksa za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.42.383

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 kwietnia 1931 r.
dotyczące taksy za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Na podstawie art. 573 lit. a) kodeksu postępowania karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 313) zarządzam co następuje:
Za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych pobiera się opłatę, należącą do kosztów postępowania (art. 566 lit. a) k. p. k.) w następującej wysokości, zależnej od ilości osób wezwanych w danej sprawie na rozprawę główną:

a) jeżeli wezwano najwyżej 10 osób zł 30.-

b) jeżeli wezwano osoby w liczbie od 11 - 50 " 150.-

c) za każdą następną ilość 50 osób, chociażby rozpoczętą, opłata wzrasta o " 120.-

Za doręczenie nakazu karnego, przeciw któremu nie wniesiono sprzeciwu, pobiera się opłatę w wysokości każdoczesnej opłaty pocztowej za list polecony najniższej wagi.
W sprawach karnych, ściganych z oskarżenia prywatnego, pobiera się opłatę, oznaczoną w § 1, w wysokości każdoczesnej opłaty pocztowej za list polecony najniższej wagi za doręczenie każdego wezwania lub innego pisma sądowego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie trzeciego dnia po dniu ogłoszenia.

Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. dotyczące taksy za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 391).

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 lutego 1945 r. (Dz.U.45.9.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1945 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 lutego 1945 r. (Dz.U.45.9.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1945 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 lutego 1945 r. (Dz.U.45.9.49) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1945 r.