§ 2. - Taksa za doręczanie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.28.116

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 1947 r.
§  2.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 1931 r., dotyczące taksy za doręczenie wezwań i innych pism sądowych w sprawach karnych (Dz. U. R. P. Nr 42, poz. 383) wraz z późniejszymi zmianami. Jednakże dotychczasowe przepisy o taksie za doręczanie stosuje się nadal w sprawach wszczętych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia - o ile wniesiony już został akt oskarżenia - aż do ukończenia postępowania w instancji.