Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.
§  15. Za dokonanie poza kancelarją takich czynności, które z natury swojej w kancelarji odbyć się nie mogą (komunikowanie oświadczeń stron, zaofiarowanie i t. p.), jeżeli czynność jest załatwiona w odległości nie większej jak dwa kilometry od kancelarji, notarjusz nie pobiera żadnego dodatkowego wynagrodzenia z wyjątkiem zwrotu umiarkowanych kosztów lokomocji.

Za czynności wymienione w ustępie pierwszym dokonane w odległości większej jak dwa kilometry, notarjusz pobiera zwrot ceny przejazdu w II klasie koleją, w I klasie parowcem, zwrot umiarkowanych kosztów innej lokomocji i od chwili opuszczenia kancelarji do chwili powrotu za każdą choćby rozpoczętą godzinę w porze dziennej 8 zł

w porze nocnej 15 zł

w każdym razie nie więcej niż 100 zł za czas stracony w ciągu doby.

Za porę dzienną liczy się czas między godz. 7 a 22.

Za czynności, które mogą się odbyć w kancelarji, a odbywają się poza kancelarją, notarjusz pobiera prócz należności, przewidzianych w ustępie drugim dodatkowo 25 zł