Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.19.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 12 marca 1930 r.
o taksie wynagrodzenia notarjuszów na obszarze sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego w Cieszynie.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o taksie notarjalnej (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 275) zarządzam co następuje:
§  1. Za czynności, dokonywane w zakresie ustawy notarjalnej lub w charakterze komisarza sądowego w okręgach sądów apelacyjnych w Krakowie i Lwowie i sądu okręgowego w Cieszynie pobiera notarjusz wynagrodzenie na zasadach niżej wyszczególnionych.
§  2. Za sporządzenie aktu notarjalnego sprzedaży lub zamiany nieruchomości, sprzedaży lasu na wyrąb, sprzedaży przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, działów, sprzedaży spadku, cesji praw spadkowych, ugody, dzierżawy, darowizny, zawiązania spółki, umów o świadczenie usług lub o wykonanie dzieła, pobiera notarjusz wynagrodzenie od sumy aktu w stosunku następującym:
a) przy sumie aktu do 10.000 zł

za pierwsze 2.000 zł 30 zł

od reszty 1 %

b) przy sumie aktu ponad 10.000 zł

do 40.000 zł za pierwsze 10.000 zł 110 zł

od reszty 0.75 %

c) przy sumie aktu ponad 40.000 zł do

100.000 zł za pierwsze 40.000 zł 335 zł

od reszty 0.4 %

d) przy sumie aktu ponad 100.000 zł

do 300.000 zł za pierwsze 100.000 zł 575 zł

od reszty 0.3 %

e) przy sumie aktu ponad 300.000 zł

do 600.000 zł za pierwsze 300.000 zł 1.175 zł

od reszty 0.2 %

f) przy sumie aktu ponad 600.000 zł

za pierwsze 600.000 zł 1.775 zł

od reszty 0.12 %

§  3. Za sporządzenie aktu ustanowienia renty lub służebności, skupu czynszu, pożyczki, obligu i zapisu dłużnego oraz wszelkiego zobowiązania, aktu przejęcia długu lub wierzytelności, bez względu na to, czy z aktami temi połączone jest zezwolenie na wpis hipoteczny, poddanie się natychmiastowej egzekucji, przyznanie lub zrzeczenie się pierwszeństwa, oraz od protokółu licytacji notarjusz pobiera połowę wynagrodzenia przewidzianego w § 2, najmniej jednak 30 zł.
§  4. Za sporządzenie aktu rozporządzenia ostatniej woli, którego wartość da się określić, pobiera notarjusz jedną czwartą wynagrodzenia przewidzianego w § 2, najmniej 30 zł.
§  5. Za sporządzenie aktu pokwitowania pobiera notarjusz dwie dziesiąte a za sporządzenie aktu wykreślenia kaucji hipotecznej-jedną dziesiątą wynagrodzenia przewidzianego w § 2, w każdym razie niemniej niż 20 zł.
§  6. Za sporządzenie aktu umowy małżeńskiej oraz zapisu na sąd polubowny notarjusz pobiera wynagrodzenie od sumy aktu w stosunku następującym:
a) o ile wartość majątku, stanowiącego przedmiot umowy nie przekracza

100.000 zł 0.4 %

najmniej jednak 30 zł

b) o ile wartość majątku, stanowiącego przedmiot umowy, przekracza

100.000 zł za pierwsze 100.000 zł 400 zł

a od reszty 0.1 %

§  7. Za sporządzenie aktu innego rodzaju aniżeli wymienione w §§ 2 do 6, jeżeli przedmiot aktu jest oznaczony sumą pieniężną lub da się określić-notarjusz pobiera połowę wynagrodzenia przewidzianego w § 2, najmniej jednak 30 zł.
§  8. Sumę aktu określa się według zasad dla wymiaru opłaty stemplowej.

Przy umowach zamiany pobiera się opłatę od wartości jednego z zamienionych przedmiotów a mianowicie tego, którego wartość jest wyższa.

Przy działach majątku opłatę pobiera się od ogólnej wartości majątku podlegającego działowi.

Przy obliczeniu wartości nie uwzględnia się długów obciążających masę.

§  9. Za sporządzenie aktów, w których wartość przedmiotu nie da się określić sumą pieniężną, notarjusz pobiera wynagrodzenie następujące:
a) za akt uznania dziecka nieślubnego lub przysposobienia własnego dziecka nieślubnego 15 zł
b) za akt odwołania rozporządzenia ostatniej woli lub zwrotu rozporządzenia ostatniej woli złożonego na piśmie (§ 74 ust. not.), ustąpienia lub zrzeczenia się pierwszeństwa hipotecznego, zwolnienia nieruchomości od obciążeń, zrzeczenia się prawa lub potwierdzenia dopełnionych zobowiązań, akceptacji umowy już zawartej 30 zł
c) za akt przysposobienia, za spisanie protokółu przyjęcia przez notarjusza, wręczonego mu opieczętowanego rozporządzenia ostatniej woli oraz za akt rozporządzenia ostatniej woli, którego wartość nie da się określić 50 zł
d) za spisanie protokółu walnego zgromadzenia uczestników zrzeszenia, dotyczącego drobnego przemysłu, drobnego kredytu, budowy tanich mieszkań, oprócz wymienionych w punkcie e) oraz spółdzielni spożywczych i mieszkaniowych 50 zł
e) za spisanie protokółu walnego zgromadzenia uczestników spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile nie umówiono się inaczej 100 zł
f) za spisanie protokółu walnego zgromadzenia uczestników wszelkich zrzeszeń prócz wymienionych w punkcie d), e) 100 zł
g) za akt pełnomocnictwa:

1) do jednej czynności 15 zł

2) do wielu czynności 25 zł

§  10. Wynagrodzenie wynosi:
a) za dokonane zaofiarowanie zapłaty i prócz tego od zaofiarowanej sumy jedna dziesiąta część opłaty stosunkowej przewidzianej w § 2 20 zł
b) za zakomunikowanie oświadczeń jednej strony drugiej 15 zł
c) gdy jednobrzmiące oświadczenia zakomunikowano kilku osobom, mieszkającym w tym samym domu, to za poświadczenie takiego zakomunikowania każdej osobie poza pierwszą 5 zł
d) za zaprotokółowanie odpowiedzi na zakomunikowane oświadczenie lub za wydanie poświadczenia o dokonanem zakomunikowaniu 5 zł
§  11. Za poświadczenie podpisu na dokumencie prywatnym notarjusz pobiera, jeżeli dokument nie został przez niego sporządzony:

gdy przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - dwie dziesiąte opłaty, jakaby się należała, gdyby dokument był sporządzony w formie aktu notarjalnego, lecz najmniej 5 zł

na dokumentach ze sumą nieoznaczoną 5 zł

na pełnomocnictwie lub na dokumencie natury niemajątkowej 4 zł

we wszystkich wypadkach powyżej wymienionych za każdy następny podpis po 2 zł

§  12. Wynagrodzenie wynosi:
a) za poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem (widymowanie)

za każdą stronicę 1 zł

lecz najmniej 5 zł

Za stronicę uważa się 25 wierszy pisma po 45 liter w wierszu na stronicy arkusza aktowego.

Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.

b) za poświadczenie wyciągu z ksiąg handlowych od pierwszej pozycji 5 zł

za każdą następną 10 gr

c) za poświadczenie daty okazania dokumentu 15 zł
d) za wydanie świadectwa życia:

1) w celu otrzymania emerytury lub zaopatrzenia 1 zł

2) w innym celu 10 zł

e) za spisanie protokółu składu dokumentu wraz z wydaniem poświadczenia

składu 15 zł

f) za przechowanie dokumentów łącznie ze spisaniem protokółu o dokonaniu wydania rocznie po 24 zł

Należność winna być uiszczana za 3 miesiące zgóry a rozpoczęty kwartał liczy się za cały.

g) za osobiste złożenie w sądzie dokumentu, w szczególności rozporządzenia ostatniej woli przechowywanego w aktach notarjusza 15 zł
h) za zezwolenie przejrzenia aktu notarjalnego 3 zł
i) za poświadczenie o istnieniu aktu notarjalnego 3 zł
j) za przyjęcie, przechowanie i wydanie pieniędzy lub papierów wartościowych celem wypłaty osobom trzecim na rachunek zlecającego przy wartości:

do 1.000 zł włącznie 1 %

ponad 1.000 zł do 10.000 zł:

za pierwsze 1.000 zł 10 zł

od reszty 1/2 %

ponad 10.000 zł - za pierwsze 10.000 zł 55 zł

od reszty 1/4 %

najmniej jednak 10 zł

§  13. Za napisanie i poświadczenie wypisu lub odpisu aktu, nie wyłączając odpisów, które notarjusz winien z urzędu przesłać innym władzom - wynagrodzenie wynosi za każdą stronicę 2 zł

najmniej jednak 5 zł

Za stronicę uważa się 25 wierszy pisma po 45 liter w wierszu na stronicy arkusza aktowego.

Stronicę rozpoczętą liczy się za całą.

§  14. Za tłumaczenie oraz sporządzenie i zaświadczenie kopji tłumaczenia albo kopji pisma sporządzonego w obcym języku pobiera notarjusz wynagrodzenie według taksy dla tłumaczów przysięgłych.
§  15. Za dokonanie poza kancelarją takich czynności, które z natury swojej w kancelarji odbyć się nie mogą (komunikowanie oświadczeń stron, zaofiarowanie i t. p.), jeżeli czynność jest załatwiona w odległości nie większej jak dwa kilometry od kancelarji, notarjusz nie pobiera żadnego dodatkowego wynagrodzenia z wyjątkiem zwrotu umiarkowanych kosztów lokomocji.

Za czynności wymienione w ustępie pierwszym dokonane w odległości większej jak dwa kilometry, notarjusz pobiera zwrot ceny przejazdu w II klasie koleją, w I klasie parowcem, zwrot umiarkowanych kosztów innej lokomocji i od chwili opuszczenia kancelarji do chwili powrotu za każdą choćby rozpoczętą godzinę w porze dziennej 8 zł

w porze nocnej 15 zł

w każdym razie nie więcej niż 100 zł za czas stracony w ciągu doby.

Za porę dzienną liczy się czas między godz. 7 a 22.

Za czynności, które mogą się odbyć w kancelarji, a odbywają się poza kancelarją, notarjusz pobiera prócz należności, przewidzianych w ustępie drugim dodatkowo 25 zł

§  16. Czynności dokonane w miejscu, w którem notarjusz obowiązany jest odbywać perjodyczne roki, lub w którem jest ustanowiony zastępcą, uważa się za dokonane w kancelarji.
§  17. W razie niedojścia do skutku czynności z przyczyn od notarjusza niezależnych, otrzymuje on jedną trzecią część wynagrodzenia, któreby mu przypadło, gdyby czynność została dokonana. Należności, przewidziane w § 15 otrzymuje notarjusz w całości.

W razie dojścia w przyszłości tego samego aktu do skutku, jedną trzecią cześć wynagrodzenia, otrzymaną przez notarjusza, odlicza się od wynagrodzenia przypadającego notarjuszowi za sporządzenie aktu.

§  18. Za sporządzenie aktów wymienionych w §§ 2, 3, 5 i 7 na żądanie Skarbu Państwa, polskich zakładów państwowych i monopolów, jeżeli wynagrodzenie notarjusza opłaca Skarb, lub wymienione wyżej zakłady, notarjusz, o ile suma aktu nie przekracza 10.000 zł, pobiera pełne wynagrodzenie, a o ile suma aktu przekracza 10.000 zł, to za pierwsze 10.000 zł pełne wynagrodzenie, a od reszty jedną czwartą część wynagrodzenia określonego według §§ 2, 3, 5 i 7, w żadnym zaś razie wynagrodzenie notarjusza nie może przekraczać dwóch tysięcy złotych.

Z ulg wymienionych w ustępie pierwszym korzystają również instytucje ubezpieczeń społecznych o charakterze publiczno-prawnym, cechy i izby rzemieślnicze; z ulg powyższych korzystają także związki komunalne, o ile zawierane przez związki czynności dotyczą zakładów użyteczności publicznej nie obliczonych na zysk, jak n. p. szpitale, przytułki, domy ubogich, schroniska, domy ratunkowe, ochronki i inne zakłady dobroczynności, czytelnie ludowe, zakłady naukowe, straże pożarne i t. p.

W razie wątpliwości w poszczególnym przypadku, Minister Sprawiedliwości na zasadzie wniosku strony interesowanej rozstrzyga w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych ostatecznie, czy dany zakład ma charakter użyteczności publicznej i czy jest obliczony na zysk.

§  19. Za sporządzenie czynności nieobjętych taksą niniejszą notarjusz może pobrać wynagrodzenie według umowy z osobami interesowanemi.

W wypadku dokonania czynności, przewidzianych w §§ 2 do 7 i 9, lecz wymagających wyjątkowo dużego nakładu pracy i czasu, notarjusz może pobrać wynagrodzenie wyższe, lecz nie przenoszące dwukrotnego wynagrodzenia przewidzianego w rozporządzeniu niniejszem.

§  20. Postanowienia powyższe stosują się także do wynagrodzenia notarjuszów za spisanie dokumentów w formie prywatnej z tem jednakże zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za sporządzenie dokumentu wraz z poświadczeniem podpisu wynosi cztery piąte części wynagrodzenia, jakieby się należało, gdyby dokument w formie aktu notarjalnego został sporządzony.
§  21. Za czynności sporządzone w charakterze komisarza sądowego pobiera notarjusz:

za sporządzenie aktu zejścia 5 zł

za sporządzenie inwentarza spadkowego wraz z dokonaniem oszacowania, spisaniem oświadczeń do spadku i sporządzeniem wykazu spadkowego celem wymierzenia podatku spadkowego; za przeprowadzenie publicznej sprzedaży ruchomości i nieruchomości wraz ze spisaniem protokółu licytacji;

za sporządzenie układu spadkowego (objęcie spadku) składającego się wyłącznie z ruchomości

połowę wynagrodzenia z § 2, najmniej jednak 30 zł

za sporządzenie układu spadkowego (objęcie spadku) w skład którego wchodzą nieruchomości - wynagrodzenie z § 2.

Postanowienia §§ 8, 15 i 16 mają zastosowanie również przy czynnościach notarjusza w charakterze komisarza sądowego.

§  22. Za czynności komisarza sądowego, niewymienione w paragrafie poprzedzającym, notarjusz pobiera wynagrodzenie określone przez sąd z uwzględnieniem wymaganego dla nich nakładu pracy i czasu.
§  23. Notarjusz nie może żądać wynagrodzenia za spisanie aktu zejścia, sporządzenie i oszacowanie inwentarza spadkowego wraz z przejściem oświadczenia do spadku, jeżeli wartość majątku spadkowego według inwentarza nie przenosi trzystu złotych bez uwzględnienia długów.
§  24. Ani notarjuszowi ani osobom pracującym w jego kancelarji nie wolno żądać żadnych kwot, ponad przewidziane w niniejszej taksie.
§  25. Notarjusz obowiązany jest na każdym sporządzonym przez siebie dokumencie wymienić wysokość pobranych opłat i wynagrodzenia z powołaniem odpowiedniego przepisu taksy notarjalnej i z wyraźnem wskazaniem nadwyżki lub wynagrodzenia, pobranych w myśl § 19.
§  26. Taksa niniejsza powinna być wywieszona w kancelarji notarjusza w miejscu widocznem i dostępnem.
§  27. Postanowienie art. 23 ustawy z dnia 23 marca 1929 r. o taksie notarjalnej (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 275) ma zastosowanie także na obszarze mocy obowiązującej rozporządzenia niniejszego.
§  28. Rozporządzenie niniejsze w niczem nie uchybia przepisom art. 89 ustawy o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z r. 1926 Nr. 1, poz. 1) oraz rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 1927 r. o należnościach za sporządzanie protestu (Dz. U. R. P. Nr. 43, poz. 381).
§  29. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 1 kwietnia 1930 r.

Z dniem tym tracą moc następujące przepisy dotyczące przedmiotu w niniejszem rozporządzeniu unormowanego, a mianowicie:

1) §§ 27 do 29 taryfy należności notarjalnych, dołączonej do ustawy notarjalnej z dnia 21 maja 1855 r. austr. dz. u. p. Nr. 94;
2) § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 1860 r. Nr. 120 austr. dz. u. p.;
3) §§ 173, 174 ustawy notarjalnej z dnia 25 lipca 1871 r. Nr. 75 austr. dz. u. p. oraz § 1 do 20 taryfy notarjalnej dołączonej do tejże ustawy.