Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.27.275

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 1929 r.

USTAWA
z dnia 23 marca 1929 r.
o taksie notarjalnej.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
Art.  1.

Za czynności, dokonywane w zakresie ustawy notarjalnej w okręgach sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie, notarjusz pobiera wynagrodzenie na zasadach, niżej wyszczególnionych.

Art.  2.

Za sporządzenie aktu sprzedaży lub zamiany nieruchomości, sprzedaży lasu na wyrąb, sprzedaży przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego działów, cesji praw spadkowych, układu pojednawczego, dzierżawy, darowizny, zawiązania spółki, wykonania robót lub dostawy notarjusz pobiera wynagrodzenie od sumy aktu w stosunku następującym:

a) przy sumie aktu do 10.000 zł. za pierwsze 2.000 zł. - 30 zł., a od reszty 1%
b) przy sumie aktu od 10.000 zł. do 40.000 zł. za pierwsze 10.000 zł. - 110 zł., a od reszty 0,75%
c) przy sumie aktu od 40.000 zł. do 100.000 zł. za pierwsze 40.000 zł. - 335 zł., a od reszty 0,4%
d) przy sumie aktu od 100.000 zł. do 300.000 zł. za pierwsze 100.000 zł. - 575 zł., a od reszty 0,3%
e) przy sumie aktu od 300.000 zł. do 600.000 zł. za pierwsze 300.000 zł. - 1.175 zł., a od reszty 0,2%
f) przy sumie aktu ponad 600.000 zł. za pierwsze 600.000 zł. - 1.775 zł., a od reszty 0,12%

W aktach, gdzie od masy czynnej są potrącane długi, za sumę uważa się masę czynną bez potrącenia długów.

Art.  3.

Za sporządzenie aktu pokwitowania notarjusz pobiera 0,2, a za sporządzenie aktu wykreślenia kaucji lub ewikcji hipotecznej - 0,1 opłaty, przewidzianej w art. 2, w każdym razie nie mniej niż 20 zł.

Art.  4.

Za sporządzenie aktu wypłaty pożyczek kredytu długoterminowego, ustanowienia renty lub służebności, skupu czynszu oraz innego rodzaju aktu, którego przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną, poza rodzajami aktów, wymienionych w art. 2 i 3, oraz za protokół licytacji - pobiera notarjusz 0,5 opłaty, przewidzianej w art. 2; za sporządzenie testamentu publicznego, którego wartość da się określić - pobiera notarjusz 1/4 opłaty, przewidzianej w art. 2; we wszystkich wyżej wymienionych przypadkach pobiera notarjusz najmniej 30 zł.

Za sporządzenie umowy przedślubnej, umowy z art. 210 K. C. K. P. lub z art. 221 Pr. o Małż. oraz aktu zapisu na sąd polubowny - pobiera notarjusz wynagrodzenie od sumy aktu w stosunku następującym:

a) o ile wartość majątku, stanowiącego przedmiot umowy, nie przekracza 100.000 zł 0,4%

najmniej 30 zł.;

b) o ile wartość majątku, stanowiącego przedmiot umowy, przekracza 100.000 zł. za pierwsze 100.000 - 400 zł., a od reszty 0,1%
Art.  5.

Za sporządzenie aktów, w których wartość przedmiotu nie da się określić sumą pieniężną, notarjusz pobiera wynagrodzenie następujące:

a) za akt uznania dziecka nieślubnego, lub przysposobienia własnego dziecka nieślubnego 15 zł.
b) za akt odwołania testamentu, ustąpienia lub zrzeczenia się pierwszeństwa hipotecznego, zwolnienia nieruchomości od obciążenia, dobrowolnego zwolnienia od zobowiązania (art. 1282 - 1288 K. N.), akceptacji umowy już zawartej 30 zł.
c) za akt przysposobienia, za akt nadpisu na testamencie mistycznym, oraz za sporządzenie testamentu publicznego, którego wartość nie da się określić 50 zł.
d) za spisanie protokółu walnego zgromadzenia uczestników spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile nie umówiono się inaczej 100 zł.
e) za spisanie protokółu, walnego zgromadzenia uczestników wszelkich zrzeszeń, prócz wymienionych w punkcie f) 100 zł.
f) za spisanie protokółu walnego zgromadzenia uczestników zrzeszenia, dotyczącego drobnego przemysłu, drobnego kredytu, spółdzielni spożywczych, towarzystw budowy tanich mieszkań i spółdzielni mieszkaniowych 50 zł.
g) za pełnomocnictwo, spisane w formie aktu lub oblaty:

1) do jednej czynności 15 zł.

2) do wielu czynności 25 zł.

Art.  6.

Za wniosek w księdze hipotecznej, zaprojektowanie treści, przerobienie wykazu hipotecznego i wogóle za czynności, sporządzane przez pisarzy hipotecznych, notarjuszowi należą się opłaty według taksy dla pisarzy hipotecznych.

Art.  7.

Za zakomunikowanie oświadczenia jednej strony drugiej (art. 141 ust. not.) 15 zł.

Gdy jednobrzmiące zakomunikowanie uczyniono kilku osobom, mieszkającym w tym samym domu, to za uczynienie takiego zakomunikowania każdej osobie poza pierwszą po 5 zł.

Za wciągnięcie odpowiedzi na zakomunikowanie u o zaświadczenia lub za wydanie zaświadczenia o dokonanem zakomunikowaniu 5 zł.

Art.  8.

Za dokonanie zaofiarowania zapłaty (art. 1258 K. N. i art. 1781 U. P. C.) notarjusz pobiera 20 zł. i oprócz tego od zaofiarowanej sumy 1/10 część opłaty stosunkowej, przewidzianej w art. 2.

Za dokonanie zaznaczenia (art. 1782 U. P. C. i art. 1259 K. N.) notarjusz pobiera 20 zł.

Art.  9.

Za poświadczenie podpisu na umowie notarjusz pobiera opłatę w ilości 1/5 wynagrodzenia, jakieby się należało, gdyby umowa była sporządzona w formie aktu notarjalnego, lecz najmniej 5 zł.

Za poświadczenie podpisu na umowie na sumę nieoznaczoną notarjusz pobiera 5 zł.

Za poświadczenie podpisu na pełnomocnictwie, bądź na. dokumencie natury niemajątkowej notarjusz pobiera 4 zł.

Za zaświadczenie daty okazania dokumentu (art. 136 ust. not.) notarjusz pobiera 15 zł.

We wszystkich powyżej wymienionych w trzech pierwszych ustępach wypadkach za każdy następny podpis po 2 zł.

Art.  10.

Za napisanie i zaświadczenie wypisu lub odpisu aktu - od każdej stronicy oryginału (niecała strona liczy się za całą) 2 zł.

lecz najmniej 5 zł.

Art.  11.

Za poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem za każdą stronicę dokumentu (niecała strona liczy się za całą) 1 zł.

lecz najmniej 5 zł.

Za stronicę uważa się na stronicy arkusza aktowego 25 wierszy pisma po 45 liter w wierszu.

Art.  12.

Za poświadczenie wyciągu z ksiąg handlowych od pierwszej pozycji 5 zł.

a za każdą następną po 10 gr.

Art.  13.

Za poświadczenie pozostawania osób przy życiu (art. 139 i 140 ust. not.):

a) w celu otrzymania emerytury lub zaopatrzenia 1 zł.
b) w innym celu 10 zł.
Art.  14.

Za przechowanie dokumentu (art. 148 ust. not.) rocznie po 24 zł.

Należność powinna być uiszczana za 3 miesiące zgóry, a rozpoczęty kwartał liczy się za cały.

Art.  15.
1) Za dokonanie poza kancelarją takich czynności, które z natury swojej w kancelarji odbyć się nie mogą (komunikowanie oświadczeń stron, zaofiarowanie, zaznaczenie i t. p.), jeżeli czynność jest załatwiona w odległości nie większej, jak dwa kilometry od kancelarji, notarjusz nie pobiera żadnego dodatkowego wynagrodzenia z wyjątkiem zwrotu umiarkowanych kosztów lokomocji.
2) Za czynności, wymienione w ustępie 1), dokonane w odległości większej jak dwa kilometry, notarjusz pobiera zwrot ceny przejazdu w II klasie koleją, w I klasie parowcem, zwrot umiarkowanych kosztów innej lokomocji i za każdą godzinę od chwili opuszczenia kancelarji do chwili powrotu (rozpoczęta godzina liczy się za całą) - 8 zł.; o ile czynność dokonywa się pomiędzy godzinami 22 a 7 za każdą godzinę - 15 zł.; w każdym razie nie więcej niż 100 zł. za czas, stracony w ciągu doby.
3) Za czynności, które mogą się odbyć w kancelarji, a odbywają się poza kancelarją, notarjusz pobiera prócz należności, przewidzianych w ust. 2, dodatkowo 25 zł.
Art.  16.

W razie niedojścia do skutku czynności z przyczyn od notarjusza niezależnych otrzymuje on 1/3 część wynagrodzenia, któreby mu przypadło, gdyby czynność została dokonana. Należności, przewidziane w art. 15, otrzymuje notarjusz w całości.

W razie dojścia w przyszłości tego samego aktu do skutku otrzymana przez notarjusza 1/3 część wynagrodzenia odlicza się od wynagrodzenia, przypadającego notarjuszowi za sporządzenie aktu.

Art.  17.

Za sporządzenie czynności, wymienionych w art. 2, 3 i 4 niniejszej ustawy, na żądanie Skarbu Państwa, polskich zakładów państwowych i monopolów, jeżeli wynagrodzenie notarjusza opłaca Skarb, lub pomienione powyżej zakłady, notarjusz za sporządzenie tych aktów, o ile suma aktu nie przekracza 10.000 zł., pobiera pełne wynagrodzenie, a o ile suma aktu przekracza 10.000 zł., to za pierwsze 10.000 zł. pełne wynagrodzenie, a od reszty 1/4 część wynagrodzenia, określonego w art. 2, 3 i 4; w każdym zaś razie wynagrodzenie notarjusza nie może przekraczać dwóch tysięcy złotych.

Z ulg, w ustępie pierwszym wymienionych, korzystają również instytucje ubezpieczeń społecznych o charakterze publiczno - prawnym, cechy i izby rzemieślnicze; z ulg powyższych korzystają takie związki komunalne, o ile zawierane przez związki umowy dotyczą zakładów użyteczności publicznej, nie obliczonych na zysk, jak np.: szpitale, przytułki, domy ubogich, schroniska, domy ratunkowe, ochronki i inne zakłady dobroczynności; czytelnie ludowe, zakłady naukowe, straże pożarne i t. p.

W razie wątpliwości w poszczególnym wypadku Minister Sprawiedliwości na zasadzie wniosku strony interesowanej, rozstrzyga w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych ostatecznie, czy dany zakład ma charakter użyteczności publicznej i czy jest obliczony na zysk.

Wreszcie ulgi, w ustępie pierwszym wymienione, stosowane są do aktów prawnych, wyliczonych w art. 2, 3 i 4 niniejszej ustawy, zdziałanych w wykonaniu ustawy z dnia 17 grudnia 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1921 r. Nr. 4, poz. 18) wraz z późniejszemi zmianami.

Art.  18.

Art. 4 niniejszej ustawy w stosunku do notarjuszów, urzędujących w obrębie sądów okręgowych w Białymstoku, Łucku i Równem, oraz w obrębie sądu apelacyjnego w Wilnie, uzupełnia się w sposób następujący:

a) za obłatę dokumentów (art. 146 ust. not.) w wypadkach, gdy prawo obowiązujące na taką formę sporządzenia dokumentu zezwala, notarjusz pobiera połowę opłaty, wskazanej w art. 4 niniejszej ustawy;
b) za wciągnięcie dokumentu do księgi aktów notarjusz pobiera za każdą stronę księgi (licząc rozpoczętą stronę za całą) po 3 zł.

najmniej jednak 10 zł.

Art.  19.

Za sporządzenie czynności, nieobjętych taksą niniejszą, notarjusz może pobrać wynagrodzenie według umowy z osobami interosowanemi.

W wypadku dokonania czynności, przewidzianych w art. 2, 3, 4 i 5 taksy niniejszej, lecz wymagających wyjątkowo dużego nakładu pracy i czasu, notarjusz może pobrać wynagrodzenie wyższe, lecz nie przenoszące dwukrotnego wynagrodzenia, przewidzianego w taksie niniejszej.

Tak w jednym, jak i w drugim wypadku interesowanemu służy w terminie dwutygodniowym od sporządzenia czynności skarga do prezesa właściwego sądu okręgowego o ustalenie wynagrodzenia. Prezes sądu rozstrzyga ostatecznie.

Art.  20.

Ani notarjuszowi, ani osobom pracującym w jego kancelarji, nie wolno żądać żadnych kwot, ponad przewidziane w niniejszej taksie, a w szczególności za opracowanie projektu aktu.

Art.  21.

Notarjusz obowiązany jest na każdym sporządzonym przez siebie dokumencie wymienić wysokość pobranych opłat i wynagrodzenia z powołaniem odpowiedniego przepisu taksy notarjalnej i z wyraźnem wskazaniem nadwyżki lub wynagrodzenia, pobranych w myśl art. 19.

Art.  22.

Taksa niniejsza powinna być wywieszona w kancelarji notarjusza w miejscu widocznem i dostępnem.

Art.  23.

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych władny będzie na przeciąg lat pięciu od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rozciągnąć ulgi, przewidziane w art. 17, na nowoorganizujące się lub powiększane przedsiębiorstwa w zakresie przetwórczego przemysłu żywnościowego, ważnego dla aprowizacji kraju.

Art.  24.

Art. 8 ustawy Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskiem (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 79, poz. 720) otrzymuje brzmienie następujące:

"Za czynności, dokonywane na zasadzie niniejszej ustawy, notarjusze pobierają wynagrodzenie według taksy dla notarjuszów."

Art.  25.

Ustawa niniejsza w niczem nie uchybia przepisom art. 89 ustawy o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1).

Art.  26.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Upoważnia się Ministra Sprawiedliwości do wydania w ciągu roku od daty wejścia w życie niniejszej ustawy taksy wynagrodzenia notarjuszów dla pozostałej części Państwa.

Art.  27.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie piętnastego dnia po ogłoszeniu.