Taksa dla pisarzy hipotecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.133.1101

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 grudnia 1923 r.
w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.

Na zasadzie art. 2 ustawy z dn. 14 lipca 1920 r. w przedmiocie taksy tymczasowej dla pisarzy hipotecznych (Dz. U. R. P. № 67, poz. 451) zarządza się co następuje:
Ustanawia się następującą taksę dla pisarzy hipotecznych:

1. Od wniosku o przepisanie tytułu własności, wciągnięcie do ksiąg hipotecznych tytułów dłużnych oraz regulacji spadku:

a)
do 1.500.000.000 mk 2%

najmniej jednak 1.500.000 mk.

b)
powyżej 1.500.000.000 mk.

od nadwyżki 1/5%

2. Od wniosku o wpisanie do wykazu hipotecznego kaucji, hipotek sądowych i hipotek prawnych oraz wszelkich ostrzeżeń na sumą:

a)
do 1.500.000.000 mk 2%

najmniej jednak 1.500.000 mk.

b)
powyżej 1.500.000.000 mk.

od nadwyżki 1/5%

nie więcej jednak niż 30.000.000 mk.

3. Od wniosku o wykreślenie praw hipotekowanych na sumą:

a)
do 1.500.000.000 mk. polowa wynagrodzenia w p. 1 przewidzianego, najmniej jednak 1.500.000 mk.
b)
powyżej 1.500.000.000 mk. od nadwyżki - czwarta część tego wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 30.000.000 mk.

4. Od wniosku o odłączenie ksiąg hipotecznych lub o połączenie ksiąg oddzielnych:

a)
w księdze głównej 5.000.000 mk.
b)
w księdze nowozałożonej 1.200.000"

5. Od wniosku o przerobienie czyli uporządkowanie wykazu hipotecznego 4.000.000 mk.

ponadto od każdej treści ulegającej przepisaniu 200.000 mk.

6. Od protokółu pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki:

a)
w kancelarjach hipotecznych przy sądach pokoju 2.500.000 mk.
b)
w kancelarjach hipotecznych przy sądach okręgowych 5.000.000 mk.

7. Od wszelkich innych wniosków, jak to: o wezwanie do pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki, o ogłoszenia postępowania spadkowego, o podniesienie decyzji zwierzchności hipotecznej, ujawnienie spadku wakującego, działów, pozostawienie w niepodzielności, wdrożenie postępowania egzekucyjnego, od wniosków łącznych (dodatkowych) i t. p. 1.500.000 mk.

8. Od protokułów faktycznego wydania listów zastawnych instytucji kredytowych 1/4 część procentu od sumy nominalnej.

9. Za wciągnięcie do wykazu hipotecznego treści, za każdą treść ł 200.000 mk.

10. Od odpisów z wykazów hipotecznych, wypisów i odpisów aktów notarjalnych, aktów stanu cywilnego, zaświadczeń z repertorjów i ksiąg opłat, poświadczenia terminów, zamknięcia postępowania spadkowego:

za każdą stronicą całą lub zaczętą 25.000 mk.

najmniej jednak 250.000 mk.

Stronica arkusza powinna obejmować najmniej 25 wierszy, a każdy wiersz najmniej 18 sylab

11. Za świadectwa z wykazu hipotecznego specjalne (rozumowane) 1,500.000 mk.

12. Od każdej pozycji świadectwa zamieszkań osób mających ujawnione prawa w wykazie hipotecznym 200.000 mk.

najmniej jednak 1,000.000 mk.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1924 r.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 31 października 1923 roku w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych (Dz. U. R. P. № 112 poz. 897).