Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.13.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 stycznia 1923 r.
w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych.

Na zasadzie art. 2 ustawy z 14 lipca 1920 r. w przedmiocie taksy tymczasowej dla pisarzy hipotecznych (Dz. U. R. P. № 67 poz. 451) zarządza się co następuje:
§  1. Ustanawia się następującą taksę dla pisarzy hipotecznych:

1. od wniosku o przepisanie tytułu własności, wciągnięcie do ksiąg hipotecznych tytułów dłużnych oraz regulacji spadku:

a) do 2.000.000 mk. 2%

najmniej jednak 12,000 mk.

b) powyżej 2.000,000 mk. od nadwyżki 1/5%

2. od wniosku o wpisanie do wykazu hipotecznego kaucji, hipotek sądowych i hipotek prawnych oraz wszelkich ostrzeżeń na sumę:

a) do 2.000.000 mk 2%

najmniej jednak 12.000 mk.

b) powyżej 2.000.000 mk. od nadwyżki 1/5%

nie więcej jednak, niż 200,000 mk.

3. od wniosku o wykreślenie praw hipotekowanych na sumę:

a) do 2.000.000 mk. polowa wynagrodzenia w p. 1 przewidzianego,

najmniej jednak 12.000 mk.

b) powyżej 2.000.000 mk. od nadwyżki - czwarta część, tego wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 200.000 mk.

4. od wniosku o odłączenie ksiąg hipotecznych lub o połączenie ksiąg oddzielnych:

a) w księdze głównej 60.000 mk.
b) w księdze nowo założonej 12.000 "

5. od wniosku o przerobienie, czyli uporządkowanie wykazu hipotecznego 30.000 mk.

ponadto od każdej treści ulegającej przepisaniu 1.000 mk.

6. od protokułu pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki:

a) w kancelarjach hipotecznych przy sądach pokoju 30.000 mk.
b) w kancelarjach hipotecznych przy sądach okręgowych 60.000 mk.

7. od wszelkich innych wniosków, jak to: o wezwanie do pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki, o ogłoszenie postępowania spadkowego, o podniesienie decyzji zwierzchności hipotecznej, ujawnienie spadku wekującego, działów, pozostawienie w niepodzielności, wdrożenie postępowania egzekucyjnego, od wniosków łącznych (dodatkowych) i t. p. 12.000 mk.

8. od protokułów faktycznego wydania listów zastawnych instytucji kredytowych 1/4 część procentu od sumy nominalnej.

9. za wciągnięcie do wykazu hipotecznego treści za każdą treść 1.000 mk.

10. od odpisów z wykazów hipotecznych, wypisów i odpisów aktów notarjalnych, aktów stanu cywilnego, zaświadczeń z repertorjów i ksiąg opłat, poświadczenia terminów, zamknięcia postępowania spadkowego:

za każdą stronicę całą lub zaczętą 1.250 mk.

najmniej jednak 2.500 "

Stronica arkusza powinna obejmować najmniej 25 wierszy, a każdy wiersz najmniej 18 sylab.

11. za świadectwa z wykazu hipotecznego specjalne (rozumowane) 10.000 mk.

12. od każdej pozycji świadectwa zamieszkali osób mających ujawnione prawa w wykazie

hipotecznym 1.000 mk.

najmniej jednak 5.000 "

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie ź dniem ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z 26 maja 1922 r. w przedmiocie taksy dla pisarzy hipotecznych (Dz. U. R. P. № 41 poz. 352).