§ 1. - Taksa dla pisarzy hipotecznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.26.264

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1938 r.
§  1.
Ustanawia się następującą taksą dla pisarzy hipotecznych:
1.
Od wniosku o przepisanie tytułu własności, wciągnięcie do ksiąg hipotecznych (wykazu hipotecznego) tytułów dłużnych oraz regulacji spadku;
a)
do 20.000 zł. 1%

najmniej jednak 6 zł

b)
powyżej 20.000 zł. od nadwyżki 1/5%
2.
Od wniosku o wpisanie do wykazu hipotecznego kaucji, hipotek sądowych i hipotek prawnych oraz wszelkich ostrzeżeń na sumę:
a)
do 20.000 zł. 1%

najmniej jednak 6 zł.

b)
powyżej 20.000 zł,

od nadwyżki 1/4%

nie więcej jednak niż 50 zł.

3.
Od wniosku o wykreślenie praw hipotekowanych na sumę:
a)
do 20.000 zł. 1/2%

najmniej jednak 6 zł.

b)
powyżej 20.000 zł. od nadwyżki 1/4%

nie więcej jednak niż 50 zł

4.
Od wniosku o odłączenie ksiąg hipotecznych, lub o połączenia ksiąg oddzielnych:
a)
w księdze głównej 18 zł.
b)
w księdze nowo założonej 6 "
5.
Od wniosku o przerobienia czyli uporządkowanie wykazu hipotecznego 1/2 zł.

ponadto od każdej treści ulegającej przepisaniu 12 zł.

6. 1
Od protokołu pierwiastkowej regulacji hipotecznej:

I.  nieruchomości o obszarze, nie przewyższającym 50 ha, położonej poza granicami administracyjnymi miast, wydzielonych z powiatowych związków samorządowych 6 zł.

II  innej nieruchomości:

a)
w kancelariach hipotecznych przy sądach grodzkich 10 zł
b)
w kancelariach hipotecznych przy sądach okręgowych 18 zł
7. 2
Od wszelkich innych wniosków, jak to: o wezwanie do pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki, o ogłoszenie postępowania spadkowego, o podniesienie decyzji zwierzchności hipotecznej, ujawnienie spadku wakującego, działów o ujawnienie wzmianki, że wierzytelność hipoteczna stanowi zabezpieczenie posiadaczy listów zastawnych lub obligacyj, pozostawienie w niepodzielności, wdrożenie postępowania egzekucyjnego, od wniosków łącznych (dodatkowych) i t. p. 6 zł.
8. 3
Za wciągnięcie listów zastawnych Towarzystw Kredytowych Miejskich do księgi kontroli hipotecznej przy aktach wypłaty pożyczek tychże towarzystw kredytowych - od wartości nominalnej listów zastawnych 0,04%

za tęż czynność przy konwersjach tychże pożyczek - od wartości nominalnej listów zastawnych.

9.
Za wciągnięcie do wykazu hipotecznego treści za każdą treść 1/2 zł.
10.
Od odpisów i wykazów hipotecznych, wypisów ś odpisów aktów notarialnych,--aktów stanu cywilnego, zaświadczeń z repertoriów i ksiąg opłat, poświadczenia terminów zamknięcia postępowania spadkowego:

za każdą stronicą całą lub zaczętą 1/2 zł.

najmniej jednak 1 "

Stronica arkusza powinna obejmować najmniej 25 wierszy, a każdy wiersz najmniej 18 sylab.

11.
Za świadectwa z wykazu hipotecznego specjalne (rozumowane) 6 "
12.
O każdej pozycji świadectwa za-mieszkań osób, mających ujawnione prawa

w wykazie hipotecznym, 1/2 zł

najmniej jednak 3 "

13. 4
Opłata za czynności, wyszczególnione w punktach 1, 2 i 3 nie może przekraczać trzykrotnej najniższej stawki, ustanowionej za daną czynność, jeżeli czynności te są wykonywane na żądanie Skarbu Państwa, instytucji państwowych lub przedsiębiorstw państwowych i jeżeli opłata za rzeczone czynności ciąży na Skarbie Państwa względnie instytucjach lub przedsiębiorstwach państwowych.
14. 5
Od wniosku ustalającego wynik przerachowania wierzytelności hipotecznej w myśl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatnoprawnych (Dz. U. R. P. № 42 poz. 441) opłata wynosi 1/5% od sumy, jaka w złotych będzie zabezpieczona wzamian dawnej wierzytelności, przyczem wykreślenie dawnej sumy hipotecznej opłacie nie podlega.
15. 6
Od wniosku ustalającego wynik przerachowania zabezpieczonych na nieruchomościach wierzytelności b. rosyjskich banków ziemskich oraz Wileńskiego Banku Ziemskiego w myśl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatnoprawnych (Dz. U. R. P. № 42 poz. 441) oplata wynosi 1/20% od sumy, jaka w złotych będzie zabezpieczona wzamian dawnej wierzytelności, najmniej jednak 6 złotych; odkreślenie umorzonej wierzytelności opłacie nie podlega.
1 § 1 ust. 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1938 r. (Dz.U.38.31.274) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 1938 r.
2 § 1 ust. 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 1936 r. (Dz.U.36.45.333) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 czerwca 1936 r.
3 § 1 ust. 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 lipca 1933 r. (Dz.U.33.56.425) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lipca 1933 r.
4 § 1 ust. 13 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 1924 r. (Dz.U.24.49.495) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 czerwca 1924 r.
5 § 1 ust. 14 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1925 r. (Dz.U.25.83.572) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1925 r.
6 § 1 ust. 15 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 października 1925 r. (Dz.U.25.114.806) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 listopada 1925 r.