Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.51.287

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 października 1963 r.
w sprawie taksy dla obliczania należności za konwojowanie osób na żądanie sądu albo organu prowadzącego śledztwo lub dochodzenie.

Na podstawie art. 457 lit. b) Kodeksu postępowania karnego zarządza się, co następuje:
§  1. Zryczałtowana opłata za konwój w granicach jednej miejscowości wynosi:

a) za konwój zwyczajny 33 zł,

b) za konwój wzmocniony 50 zł.

§  2. Zryczałtowana opłata za konwój z jednej miejscowości do drugiej wynosi:
Strefa konwojuKonwój zwyczajnyKonwój wzmocniony
do 25 km 70 zł 100 zł
do 50 km 90 zł 150 zł
do 75 km 120 zł 180 zł
do 100 km 160 zł 250 zł
do 150 km 220 zł 350 zł
do 200 km 320 zł 480 zł
do 250 km 380 zł 560 zł
do 300 km 440 zł 640 zł
do 350 km 470 zł 690 zł
do 400 km 570 zł 850 zł
do 450 km 620 zł 920 zł
do 500 km 650 zł 960 zł
do 600 km 730 zł1.070 zł
do 700 km 820 zł1.180 zł
do 800 km 880 zł1.260 zł
do 900 km 950 zł1.380 zł
do 1.000 km1.080 zł1.570 zł
§  3.
1. Zryczałtowane opłaty określone w § 1 i § 2 obejmują wszystkie koszty konwojowania jednej osoby łącznie z kosztami jej sprowadzenia i przewozu oraz podróży służbowej konwojentów w obie strony.
2. Opłaty za konwój wzmocniony mają zastosowanie, jeżeli na jednego konwojowanego przypada więcej niż jeden konwojent.
3. Zryczałtowane opłaty określone w § 2 zmniejsza się o 1/3 w razie konwojowania osoby tylko w jedna stronę.
§  4. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. o należnościach za konwojowanie osób i rzeczy oraz za przechowanie rzeczy w części dotyczącej należności za konwojowanie osób (Dz. U. z 1929 r. Nr 47, poz. 390 i z 1947 r. Nr 28, poz. 117).
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.