Art. 1. - Taksa dla komorników sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.67.450

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 września 1922 r.
Art.  1.

1.

Komornicy pobierają:

mk.

fen.

a)

za założenie akt

3

-

b)

za sporządzenie w dwóch egzemplarzach wezwania, zawiadomienia dla doręczenia stronie, wierzycielowi, dłużnikowi albo innej osobie

2

-

c)

za doręczenie

1

-

d)

za sporządzenie ogłoszeń o licytacjach ruchomości lub nieruchomości, za każdy egzemplarz

1

-

e)

za wystawienie każdego egzemplarza ogłoszeń o licytacji

1

-

2. Za zajęcie albo opis nieruchomego majątku komornik pobiera:

jeżeli wartość nieruchomego majątku nie przekracza 1.000 mk

15

-

jeżeli wartość nieruchomego majątku nie przekracza 2.000 mk

20

-

jeżeli wartość wynosi od 2.000 mk. do 25.000 mk., od każdych 1.000 mk. ponad 2.000 mk

2

-

jeżeli wartość wynosi powyżej 25.000 mk., od każdych 1.000 mk. ponad 25.000 mk

-

50

Za sporządzenie protokułu zajęcia, albo spisu ruchomości, znajdujących się w zajętej albo opisanej nieruchomości, komornik pobiera opłatę, przewidzianą w p. 3.

3. Za sporządzenie protokułu zajęcia albo spisu ruchomości:

a) w razie dokonania jednocześnie oszacowania ruchomości, albo jeżeli wartość ich została określona, komornik pobiera:

jeżeli wartość majątku w ogólnej masie nie przekracza 500 mk., od każdych stu marek

3

-

jeżeli wartość majątku w ogólnej masie nie przekracza 1.000 mk., od każdych 100 mk. ponad 500 marek

2

-

jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi do 10.000 mk., od każdych 100 mk. ponad 1.000 mk

1

-

jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi do 50.000 mk., od każdych 1.000 mk. ponad 10.000 mk

2

-

ponad 50.000 mk., od każdych 1.000 mk. ponad 50.000

1

-

b) jeżeli zajęcie albo spis dokonane zostały bez określenia wartości ruchomości, komornik pobiera opłatę w zależności od czasu, zużytego na dokonanie tych czynności:

za pierwszą godzinę lub jej część

15

-

za każde następne pół godziny

5

-

4. W wypadku, gdy komornik protokułu zajęcia nie sporządza, ale tylko sprawdza na miejscu ruchomości już zajęte, pobiera połowę opłaty, przewidzianej w p. 3.

5. Za dokonanie zajęcia, albo spisu należności hipotecznych, wekslowych, kapitałów w gotówce lub papierach procentowych, akcji, pensji, rent, zarobków i t.p. komornik pobiera połowę opłaty, przewidzianej w p. 3. Wartość papierów procentowych przy stosowaniu niniejszej taksy oblicza się podług nominalnej wartości.

6. Za opieczętowanie albo zdjęcie pieczęci bez dokonania jednocześnie spisu komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:

za pierwszą godzinę lub jej część

15

-

za keżde następne pół godziny

5

-

Opłaty powyższej nie pobiera się, o ile po zdjęciu pieczęci dokonany był spis inwentarza.

7. Za oddanie pod dozór zajętych przedmiotów komornik pobiera opłatę w ilości 5 mk., o ile szacunek przewyższa 300 mk.; jeżeli szacunek jest niższy, komornik opłaty nie pobiera.

8. Za czynności, związane z przeniesieniem zajętych przedmiotów w inne miejsce, komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:

za pierwszą godzinę lub jej część

15

-

za każde następne pół godziny

5

-

9. Za ogół korespondencji z władzami administracyjnemi i zarządami miejskimi w sprawie zaległych podatków, ciążących na zajętym lub opisanym majątku nieruchomym albo ruchomym, oraz za korespondencję z wydziałem hipotecznym komornik pobiera:

O

ile

szacunek

majątku

nie

przekracza

1.000

mk.

5

-

"

"

"

"

"

"

4.000

"

10

-

"

"

"

"

"

"

10.000

"

15

-

10. Za dokonanie licytacji ruchomego albo nieruchomego majątku komornik pobiera następujące opłaty:

mk.

fen.

jeżeli

suma

sprzedażna

nie

przekracza

200

mk.

6

-

"

"

"

wynoski

od

200

do

400

"

8

-

"

"

"

"

"

400

"

600

"

10

-

"

"

"

"

"

600

"

800

"

12

-

"

"

"

"

"

800

"

1000

"

15

-

"

"

"

"

"

1000

"

2000

"

20

-

jeżeli suma sprzedażna przekracza 2.000 mk., to od przewyżki aż do 100.000 mk. dolicza się 1/4%, a do przewyżki ponad 100.000 mk. 1/5%.

Te same opłaty komornik pobiera w wypadku dokonania licytacji na dzierżawę, majątku.

Jeżeli licytacja nie dojdzie do skutku, komornik otrzymuje za zejście na miejsce 10 mk.

Jeżeli w czasie trwania licytacji takowa będzie wstrzymana przez stroną, komornik pobiera od wstrzymującego licytację połowę wynagrodzenia, przewidzianego za dokonanie licytacji.

11. Za czynności, związane z przekazaniem zajętych ruchomości osobie, mającej do nich tytuł, oraz za wszelkie inne czynności, związane z zejściem na miejsce i nieprzewidziane w niniejszej taksie, komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:

za pierwszą godzinę lub jej część

15

-

za każde następne pół godziny

5

-

12. Za aresztowanie osoby, której upadłość została sądownie ogłoszona

50

-

13. Za wydanie odpisów dokumentów, niezależnie od opłat na rzecz zarządu wymiaru sprawiedliwości, komornik pobiera za

każdą stronicę całą lub zaczętą

3

-

najmniej jednak

6

-

Stronica arkusza powinna zawierać najmniej 25 wierszy, a każdy wiersz najmniej 18 sylab.

14. Za adnotację na tytule wykonawczym lub dokumencie.

2

-

15. a) Za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości rolnej albo dokonanie z niej eksmisji komornik pobiera:

Jeżeli

przestrzeń

jest

mniejsza

niż

6

morgów

25

-

"

"

wynosi

od

6

morg.

do

15

"

35

-

"

"

"

"

15

"

"

30

"

45

-

"

"

"

powyżej

30

"

50

-

b) za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości miejskiej lub zakładu fabryczno-przemysłowego albo dokonanie z nich eksmisji komornik pobiera:

jeżeli

szacunek

ubezpieczeniowy

nie

przekracza

5.000

mk

25

-

"

"

"

"

"

15.000

"

35

-

"

"

"

"

"

30.000

"

45

-

"

"

"

przewyższa

30.000

"

50

-

c) za dokonanie eksmisji z mieszkania jednoizbowego

20

-

za każdą następną izbę lub ubikację

5

-

nie więcej jednak niż

50

-

d) za sporządzenie prolokułu o niedojściu do skutku eksmisji

10

-

16. Za złożenie wpłaconych przez dłużnika pieniędzy do kasy do depozytu sądu komornik pobiera:

mk.

fen.

Do 1.000

mk.

5

-

Ponad 1.000

"

10

-

17. Za przyjęcie przez komornika zasądzonej na rzecz wierzyciela sumy w ratach komornik pobiera za przyjęcie każdej raty

1

-

18. Za zaofiarowanie pieniędzy, w imieniu dłużnika, wierzycielowi komornik pobiera:

jeżeli suma nie przekracza 1.000

mk

15

-

jeżeli suma wynosi więcej niż 1.000

"

20

-

19. Strona, żądająca dopełnienia czynności przez komornika, łoży z góry na koszty, przewidziane przez taksę, w miarę postępowania czynności; niewpłacone zaś koszty za dokonane czynności komornik ma prawo wyegzekwować od strony, która żądała ich dokonania.

20. Opłaty, przewidziane w p. 3 ust. b. oraz w p. 6, 8 i 11 niniejszej taksy, obliczane są od chwili przystąpienia do wykonywania czynności. W protokule winien być oznaczony czas rozpoczęcia czynności oraz ich zakończenia.

21. Ma każdym sporządzonym protokule komornik winien wymienić sumę należnego mu wynagrodzenia.

22. Osoba, na której żądanie komornik wykonywa czynności poza obrębem miejscowości, w której ma swą siedzibę, dostarcza komornikowi od najbliższej stacji kolejowej środków lokomocji w naturze, albo płaci gotówką na koszty podróży podług cen miejscowych.

Wynikły spór co do kosztów przejazdu rozstrzyga ostatecznie prezes sądu okręgowego.

Za przejazd koleją komornik ma prawo do zwrotu za bilet II klasy.

Diety pobiera komornik w wysokości 15 mk., przyczem ma zastosowanie art. 20 przepisów tymczasowych o wynagrodzeniu urzędników wymiaru sprawiedliwości.