Taksa dla komorników sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.12.131

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lutego 1919 r.

DEKRET
w przedmiocie taksy dla komorników sądowych.

Załączoną do niniejszego taksę dla komorników sądowych, uchwaloną przez Radę Ministrów, zatwierdzam.
Dan w Warszawie, dnia 30 stycznia 1919 r.