§ 15. - Taksa dla komorników sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.71.689

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 1924 r.
§  15.
a) Za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości rolnej albo dokonanie z niej eksmisji komornik pobiera:
jeżeli przestrzeń jest mniejsza niż 6 morgów7zł.-gr.
jeżeli przestrzeń wynosi od 6 morgów do 1510"-"
jeżeli przestrzeń wynosi od 15 morgów do 3013"-"
jeżeli przestrzeń wynosi powyżej 30 morgów16"-"
b)
za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości miejskiej lub zakładu fabryczno-przemysłowego albo dokonanie z nich eksmisji komornik pobiera:
jeżeli szacunek ubezpieczeniowy nie przekracza 3.350 zł.7zł.-gr.
jeżeli szacunek ubezpieczeniowy nie przekracza 10.050 zł.10 "-"
jeżeli szacunek ubezpieczeniowy nie przekracza 20.100 zł.13"-
jeżeli szacunek ubezpieczeniowy przewyższa 20.10016"-"
c)
za dokonanie eksmisji z mieszkania:
jednoizbowego3-gr
dwuizbowego4"-"
trzyizbowego6"-"
czteroizbowego i większego8"-"
d)
za sporządzenie protokółu o niedojściu do skutku eksmisji
2"-"
16.
Za złożenie wpłaconych przez dłużnika pieniędzy do kasy do depozytu
1"50"
17.
Za przyjęcie przez komornika zasądzonej na rzecz wierzycieli sumy w ratach komornik pobiera za przyjęcie
-"25"
18.
Za ofiarowanie pieniędzy w imieniu dłużnika wierzycielowi komornik pobiera:
jeżeli suma nie przekracza 550 zł.3"-"
jeżeli suma wynosi więcej niż 550 zł.5"-"
19.
Strona, żądająca dopełnienia czynności przez komornika, łoży zgóry na koszty przewidziane przez taksę, w miarę postępowania czynności, niewpłacone zaś koszty za dokonanie czynności komornik ma prawo wyegzekwować od strony, która żądała ich dokonania.
20.
Opłaty, przewidziane w p. 3 ust. b) oraz w p. 6, 8 i 11 niniejszej taksy, obliczane są od chwili przystąpienia do wykonania czynności. W protokóle winien być oznaczony czas rozpoczęcia czynności oraz ich zakończenia.
21.
Na każdym sporządzonym protokóle komornik winien wymienić sumę należnego mu wynagrodzenia.
22.
Osoba, na której żądanie komornik wykonywa czynności poza obrębem miejscowości, w której ma swoją siedzibę, dostarcza komornikowi od najbliższej stacji kolejowej środków lokomocji w naturze albo płaci gotówką za koszty podróży podług cen miejscowych. W razie wykonania przez komornika poza jego siedzibą urzędową w jednym czasie czynności dla kilku stron, komornikowi należą się djety i koszta przejazdu za jeden wyjazd: rzeczone koszta komornik winien podzielić proporcjonalnie do sum, jakie dłużnicy mają uiścić i wymienić w protokóle sumę pobranych djet i kosztów przejazdu. Wynikły spór co do kosztów przejazdu rozstrzyga ostatecznie prezes sądu okręgowego.

Za przejazd koleją komornik ma prawo do zwrotu za bilet II klasy. Djety pobiera komornik od strony żądającej czynności w wysokości djet urzędnika IX st. sł., przyczem za wyjazd na czas krótszy niż sześć godzin djety wypłacona nie będą.