§ 1. - Taksa dla komorników sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.71.689

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 1924 r.
§  1.
Ustanawia się następującą taksę dla komorników:
1.
Komornicy pobierają:
a)za założenie akt40gr.
b)za sporządzenie w 2 egzemplarzach wezwania, zawiadomienia dla doręczenia stronie, wierzycielowi, dłużnikowi albo innej osobie70gr.
c)za doręczenie40"
d)za sporządzenie ogłoszeń o licytacjach, ruchomości lub nieruchomości za każdy egzemplarz..35"
e)za wystawienie każdego egzemplarza ogłoszeń o licytacji25"
2.
Za zajęcie albo opis nieruchomego majątku komornik pobiera:
jeżeli wartość nieruchomego majątku nie przekracza 650 zł6zł.50
jeżeli wartość nieruchomego majątku nie przekracza 1.300 zł8""
jeżeli wartość wynosi od 1.300 zł. do 16.500 zł., to od każdych 650 zł. ponad 1.300 zł.-"75"
jeżeli wartość wynosi powyżej 16.500 zł., to od każdych 650 zł. ponad 16.500 zł.-"35"

Za sporządzenie protokółu zajęcia albo spisu ruchomości znajdujących się w zajętej albo opisanej nieruchomości, komornik pobiera opłatę przewidzianą w p. 3.

3.
Za sporządzenie protokółu zajęcia albo spisu ruchomości:
a) w razie dokonania jednocześnie oszacowania ruchomości, albo jeżeli wartość ich została określona komornik pobiera: jeżeli wartość majątku w ogólnej masie nie przekracza 65 zł.1zł.50"
jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi od 65 zł. do 200 zł.,2"50"
jeżeli wartość n majątku w ogólnej masie wynosi od 200 zł. do 350 zł..4"_"
jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi od 350 zł. do 550 zł.5"50"
jeżeli wartość, majątku w ogólnej masie wynosi od 550 zł. do 650 zł.6"50"
jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi do 6.500 zł., to od każdych 65 zł. powyżej 650 zł.-"35"
jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi 33.500 zł., to od każdych 650 zł. powyżej 6.500 zł.1"50"
ponad 33.500 zł. od każdych 6.500 zł powyżej 33.500 zł.6"50"
b) jeżeli zajęcie albo spis dokonane zostały bez określenia wartości ruchomości, komornik pobiera opłatę w zależności od czasu zużytego na dokonanie tych czynności:
za pierwszą godzinę. lub jej część3zł.-gr.
za następne godziny2"--
4.
W wypadku, gdy komornik protokółu zajęcia nie sporządza, ale tylko sprawdza na miejscu ruchomości już zajęte, pobiera połowę opłaty, przewidzianej w p. 3.
5.
Za dokonanie zajęcia, albo spisu należności hipotecznych, wekslowych, kapitałów w gotówce lub papierach procentowych, akcji, pensji, rent, zarobków i t. p. komornik pobiera połowę opłaty,' przewidzianej w p. 3. Wartość papierów procentowych przy stosowaniu niniejszej taksy oblicza się podług nominalnej wartości.
6.
Za opieczętowanie albo zdjęcie pieczęci bez dokonania jednocześnie spisu komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:
za pierwszą godzinę3zł.-gr.
za następne godziny2"--

Opłaty powyższej nie pobiera się, o ile po zdjęciu pieczęci dokonany był spis inwentarza.

7.
Za oddanie pod dozór zajętych przedmiotów komornik pobiera opłatę w ilości 1 zł., o ile szacunek przewyższa 200 zł.

jeżeli szacunek jest niższy, "komornik opłaty nie pobiera.

8.
Za czynności, związane z przeniesieniem, zajętych przedmiotów w inne miejsce, komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:
za pierwszą godzinę3zł.-gr.
za następne godziny2"--
9.
Za ogół korespondencji z władzami administracyjnemi i zarządami miejskiemi w sprawia zaległych podatków, ciążących na zajętym lub opisanym majątku nieruchomym, albo ruchomym oraz za korespondencję z wydziałem hipotecznym sądu komornik pobiera:
o ile szacunek majątku nie przekracza 550 zł1zł.-gr.
o ile szacunek majątku nie przekracza 2.000 zł2zł.-gr.
o ile szacunek majątku nie przekracza 6.500 zł2"50"
o ile szacunek majątku przekracza 6.500 zł3"-"
10.
Za dokonanie licytacji ruchomego albo nieruchomego majątku komornik pobiera następujące opłaty:
jeżeli suma sprzedażna nie przekracza 150 zł2zł.50gr
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 150 zł. do 250 zł.4"-"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 250 zł, do 400 zł.5"50"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 400 zł do 550 zł.6"50"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 550 zł. do 650 zł.8"-"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 650 zł. do 1.350 zł.10"-"
jeżeli suma sprzedażna przekracza 1.350 zł. to od przewyżki aż do 33.225 zł. dolicza 1/5%, a od przewyżki ponad 33.225 zł.-1/10%-"

Te same opłaty komornik pobiera w wypadku dokonania licytacji na dzierżawę majątku.

Jeżeli licytacja nie dojdzie do skutku, komornik otrzymują za zejście na miejsce2-gr

Jeżeli w czasie trwania licytacji takowa będzie wstrzymana przez stronę, komornik pobiera od wstrzymującego licytację połowę wynagrodzenia przewidzianego za dokonanie licytacji.

11.
Za czynności związane z przekazaniem zajętych ruchomości osobie, mającej do nich tytuł, oraz za wszelkie inne czynności, związane z zejściem na miejsce i nieprzewidziane w niniejszej taksie, komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:
za pierwszą godzinę3zł.-gr.
za następne godziny2--
12.
Za aresztowanie osoby, której upadłość została sądownie ogłoszona
10"-"
13.
Za wydanie odpisów dokumentów, niezależnie od opłat na rzecz zarządu wymiaru sprawiedliwości, komornik pobiera za każdą stronica całą lub zaczęta
-"50"
najmniej jednak1"-"

Stronica arkusza powinna zawierać 25 wierszy, a każdy wiersz najmniej 18 sylab.

14.
Za adnotacje na tytule wykonawczym lub dokumencie
-zł.70gr.