Taksa dla komorników sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.71.689

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 sierpnia 1924 r.

ROZPORZĄDZANIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 1924 r.
o taksie dla komorników sądowych.

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. o taksie dla komorników sądowych (Dz. U. R. P. № 67, poz. 450), zarządca się co następuje:
Ustanawia się następującą taksę dla komorników:
1.
Komornicy pobierają:
a)za założenie akt40gr.
b)za sporządzenie w 2 egzemplarzach wezwania, zawiadomienia dla doręczenia stronie, wierzycielowi, dłużnikowi albo innej osobie70gr.
c)za doręczenie40"
d)za sporządzenie ogłoszeń o licytacjach, ruchomości lub nieruchomości za każdy egzemplarz..35"
e)za wystawienie każdego egzemplarza ogłoszeń o licytacji25"
2.
Za zajęcie albo opis nieruchomego majątku komornik pobiera:
jeżeli wartość nieruchomego majątku nie przekracza 650 zł6zł.50
jeżeli wartość nieruchomego majątku nie przekracza 1.300 zł8""
jeżeli wartość wynosi od 1.300 zł. do 16.500 zł., to od każdych 650 zł. ponad 1.300 zł.-"75"
jeżeli wartość wynosi powyżej 16.500 zł., to od każdych 650 zł. ponad 16.500 zł.-"35"

Za sporządzenie protokółu zajęcia albo spisu ruchomości znajdujących się w zajętej albo opisanej nieruchomości, komornik pobiera opłatę przewidzianą w p. 3.

3.
Za sporządzenie protokółu zajęcia albo spisu ruchomości:
a) w razie dokonania jednocześnie oszacowania ruchomości, albo jeżeli wartość ich została określona komornik pobiera: jeżeli wartość majątku w ogólnej masie nie przekracza 65 zł.1zł.50"
jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi od 65 zł. do 200 zł.,2"50"
jeżeli wartość n majątku w ogólnej masie wynosi od 200 zł. do 350 zł..4"_"
jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi od 350 zł. do 550 zł.5"50"
jeżeli wartość, majątku w ogólnej masie wynosi od 550 zł. do 650 zł.6"50"
jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi do 6.500 zł., to od każdych 65 zł. powyżej 650 zł.-"35"
jeżeli wartość majątku w ogólnej masie wynosi 33.500 zł., to od każdych 650 zł. powyżej 6.500 zł.1"50"
ponad 33.500 zł. od każdych 6.500 zł powyżej 33.500 zł.6"50"
b) jeżeli zajęcie albo spis dokonane zostały bez określenia wartości ruchomości, komornik pobiera opłatę w zależności od czasu zużytego na dokonanie tych czynności:
za pierwszą godzinę. lub jej część3zł.-gr.
za następne godziny2"--
4.
W wypadku, gdy komornik protokółu zajęcia nie sporządza, ale tylko sprawdza na miejscu ruchomości już zajęte, pobiera połowę opłaty, przewidzianej w p. 3.
5.
Za dokonanie zajęcia, albo spisu należności hipotecznych, wekslowych, kapitałów w gotówce lub papierach procentowych, akcji, pensji, rent, zarobków i t. p. komornik pobiera połowę opłaty,' przewidzianej w p. 3. Wartość papierów procentowych przy stosowaniu niniejszej taksy oblicza się podług nominalnej wartości.
6.
Za opieczętowanie albo zdjęcie pieczęci bez dokonania jednocześnie spisu komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:
za pierwszą godzinę3zł.-gr.
za następne godziny2"--

Opłaty powyższej nie pobiera się, o ile po zdjęciu pieczęci dokonany był spis inwentarza.

7.
Za oddanie pod dozór zajętych przedmiotów komornik pobiera opłatę w ilości 1 zł., o ile szacunek przewyższa 200 zł.

jeżeli szacunek jest niższy, "komornik opłaty nie pobiera.

8.
Za czynności, związane z przeniesieniem, zajętych przedmiotów w inne miejsce, komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:
za pierwszą godzinę3zł.-gr.
za następne godziny2"--
9.
Za ogół korespondencji z władzami administracyjnemi i zarządami miejskiemi w sprawia zaległych podatków, ciążących na zajętym lub opisanym majątku nieruchomym, albo ruchomym oraz za korespondencję z wydziałem hipotecznym sądu komornik pobiera:
o ile szacunek majątku nie przekracza 550 zł1zł.-gr.
o ile szacunek majątku nie przekracza 2.000 zł2zł.-gr.
o ile szacunek majątku nie przekracza 6.500 zł2"50"
o ile szacunek majątku przekracza 6.500 zł3"-"
10.
Za dokonanie licytacji ruchomego albo nieruchomego majątku komornik pobiera następujące opłaty:
jeżeli suma sprzedażna nie przekracza 150 zł2zł.50gr
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 150 zł. do 250 zł.4"-"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 250 zł, do 400 zł.5"50"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 400 zł do 550 zł.6"50"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 550 zł. do 650 zł.8"-"
jeżeli suma sprzedażna wynosi od 650 zł. do 1.350 zł.10"-"
jeżeli suma sprzedażna przekracza 1.350 zł. to od przewyżki aż do 33.225 zł. dolicza 1/5%, a od przewyżki ponad 33.225 zł.-1/10%-"

Te same opłaty komornik pobiera w wypadku dokonania licytacji na dzierżawę majątku.

Jeżeli licytacja nie dojdzie do skutku, komornik otrzymują za zejście na miejsce2-gr

Jeżeli w czasie trwania licytacji takowa będzie wstrzymana przez stronę, komornik pobiera od wstrzymującego licytację połowę wynagrodzenia przewidzianego za dokonanie licytacji.

11.
Za czynności związane z przekazaniem zajętych ruchomości osobie, mającej do nich tytuł, oraz za wszelkie inne czynności, związane z zejściem na miejsce i nieprzewidziane w niniejszej taksie, komornik pobiera wynagrodzenie w zależności od zużytego czasu:
za pierwszą godzinę3zł.-gr.
za następne godziny2--
12.
Za aresztowanie osoby, której upadłość została sądownie ogłoszona
10"-"
13.
Za wydanie odpisów dokumentów, niezależnie od opłat na rzecz zarządu wymiaru sprawiedliwości, komornik pobiera za każdą stronica całą lub zaczęta
-"50"
najmniej jednak1"-"

Stronica arkusza powinna zawierać 25 wierszy, a każdy wiersz najmniej 18 sylab.

14.
Za adnotacje na tytule wykonawczym lub dokumencie
-zł.70gr.
a) Za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości rolnej albo dokonanie z niej eksmisji komornik pobiera:
jeżeli przestrzeń jest mniejsza niż 6 morgów7zł.-gr.
jeżeli przestrzeń wynosi od 6 morgów do 1510"-"
jeżeli przestrzeń wynosi od 15 morgów do 3013"-"
jeżeli przestrzeń wynosi powyżej 30 morgów16"-"
b)
za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości miejskiej lub zakładu fabryczno-przemysłowego albo dokonanie z nich eksmisji komornik pobiera:
jeżeli szacunek ubezpieczeniowy nie przekracza 3.350 zł.7zł.-gr.
jeżeli szacunek ubezpieczeniowy nie przekracza 10.050 zł.10 "-"
jeżeli szacunek ubezpieczeniowy nie przekracza 20.100 zł.13"-
jeżeli szacunek ubezpieczeniowy przewyższa 20.10016"-"
c)
za dokonanie eksmisji z mieszkania:
jednoizbowego3-gr
dwuizbowego4"-"
trzyizbowego6"-"
czteroizbowego i większego8"-"
d)
za sporządzenie protokółu o niedojściu do skutku eksmisji
2"-"
16.
Za złożenie wpłaconych przez dłużnika pieniędzy do kasy do depozytu
1"50"
17.
Za przyjęcie przez komornika zasądzonej na rzecz wierzycieli sumy w ratach komornik pobiera za przyjęcie
-"25"
18.
Za ofiarowanie pieniędzy w imieniu dłużnika wierzycielowi komornik pobiera:
jeżeli suma nie przekracza 550 zł.3"-"
jeżeli suma wynosi więcej niż 550 zł.5"-"
19.
Strona, żądająca dopełnienia czynności przez komornika, łoży zgóry na koszty przewidziane przez taksę, w miarę postępowania czynności, niewpłacone zaś koszty za dokonanie czynności komornik ma prawo wyegzekwować od strony, która żądała ich dokonania.
20.
Opłaty, przewidziane w p. 3 ust. b) oraz w p. 6, 8 i 11 niniejszej taksy, obliczane są od chwili przystąpienia do wykonania czynności. W protokóle winien być oznaczony czas rozpoczęcia czynności oraz ich zakończenia.
21.
Na każdym sporządzonym protokóle komornik winien wymienić sumę należnego mu wynagrodzenia.
22.
Osoba, na której żądanie komornik wykonywa czynności poza obrębem miejscowości, w której ma swoją siedzibę, dostarcza komornikowi od najbliższej stacji kolejowej środków lokomocji w naturze albo płaci gotówką za koszty podróży podług cen miejscowych. W razie wykonania przez komornika poza jego siedzibą urzędową w jednym czasie czynności dla kilku stron, komornikowi należą się djety i koszta przejazdu za jeden wyjazd: rzeczone koszta komornik winien podzielić proporcjonalnie do sum, jakie dłużnicy mają uiścić i wymienić w protokóle sumę pobranych djet i kosztów przejazdu. Wynikły spór co do kosztów przejazdu rozstrzyga ostatecznie prezes sądu okręgowego.

Za przejazd koleją komornik ma prawo do zwrotu za bilet II klasy. Djety pobiera komornik od strony żądającej czynności w wysokości djet urzędnika IX st. sł., przyczem za wyjazd na czas krótszy niż sześć godzin djety wypłacona nie będą.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą taksa umieszczona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie zmiany taksy dla komorników sądowych (Dz. U. R. P. № 137 poz. 1136).