Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.76.526

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 24 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie taksy aptekarskiej za pracę przy recepturze. *

Na mocy art. 2, p. 13 i art. 10 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej (Dz. Pr. z 1919 r. № 63, poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Osoby wymienione w art. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej oraz wydawania środków leczniczych (Dz. U. № 46, poz. 284), mogą za pracą przy recepturze zamiast cen ustanowionych w załączniku do rozporządzenia z dnia 29 lipca 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. U. № 68, poz. 445) pobierać ceny maksymalne podług załączonego cennika.
§  2. 1 (uchylony).
§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze rosyjskim i w b. zaborze austrjackim i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Taksa za prace przy recepturze.

(TAXA LABORUM)

Ceny w fenigach.

1. Za wydanie, według recepty lekarza, środków leczniczych gotowych, niezłożonych (simplicia) płynnych i niepłynnych bez względu na ilość, za każdy 1000

2. Za zmieszanie cieczy wraz z filtrowaniem, bez różnicy liczby i ilości składników 2300

Za odważanie środków leczniczych oddzielnej opłaty pobierać nie należy.

3. Za rozpuszczenie w cieczy, a również za rozpuszczenie ze zmieszaniem i filtrowaniem jakichkolwiekbądź środków leczniczych, bez względu na liczbę i ilość 3400

4. Za napary, odwary, odwaronapary, wysycania (saturationes), zawiesiny (emulsiones), zawiesino-napary, powidełka i galaretki,

bez względu na liczbę i ilość wchodzących w nie składników 4300

Za rozpuszczenie w nich, albo rozpuszczenie ze zmieszaniem jakichkolwiekbądź środków, bez względu na ich liczbę i ilość 1000

Za dodanie i zmieszanie z niemi jakichkolwiek składników, bez względu na ich liczbę i ilość 700

5. Za napełnienie (z zatopieniem i sterylizacją) szklanych ampułek,

za pierwsze trzy 5500

Za każdą następną 400

6. Za sterylizacją cieczy nie w ampułkach, bez względu na ilość 4300

7. Za przyrządzenie plastra lub maści z jednego lub kilku środków bez wzglądu na ilość 3700

8. Za krajanie lub proszkowanie wszelkich środków leczniczych, o ile nie są w tej postaci podane w taksie, za ilości włącznie do 100,0 1700

Powyżej 100,0 za każde następne 100,0 500

Wszystkie środki lecznicze dla zwierząt domowych, przepisane w ilości od 400,0 wydawać i oceniać należy jako proszek ogrubny (grossus), o ile nie przepisano "pulvis subtilissimus".

9. Za zmieszanie wszelkiego rodzaju ziół i proszków, bez względu na ilość 2300

10. Za rozważenie i wydanie ziół, jak również ogrubnych lub subtelnych proszków, za każdy proszek lub dawkę 200

11. a) Za przygotowanie masy pigułkowej, włącznie ze zmieszaniem i rozpuszczeniem środków użytych i rozdzielenie jej na pigułki, za pierwsze 30 pigułek 4700

Za każde następne 30 pigułek po 2000

I. Pigułki o wadze ponad 0,60 liczą się jak "boli".

II. Za przesypanie pigułek należy pobierać podaną w taksie cenę użytego w tym celu proszku. Liczyć należy nie więcej niż 2,0 na każde 30 pigułek. Jeżeli w recepcie nie wskazano proszku do przesypania, to stosować należy proszek widłaku (Lycopodium).

b) Za pokrycie pigułek kolodjonern, za każde 30 pigułek 2400
c) Za pokrycie pigułek balsamem tolutańskim, za każde 30 pigułek 2400
d) Za pokrycie srebrem, za każde 30 pigułek 8000
e) Za pokrycie pigułek żelatyną, karukiem, cukrem, kieratyną

za każde 30 pigułek 4700

f) Za pokrycie pigułek złotem za każde 30 pigułek -

Przy powyższych robotach jest wliczona i cena użytego materjału.

12. Za przygotowanie masy i podzielenie jej na bolusy (boli) pastylki (rotulae trochisci) z wszelkiemi dodatkowemi robotami, do 5 sztuk 4700

Powyżej 5 za każdą sztukę 270

13. Za robotę prasowanych tabletek (tabl. compress.) i za pastylki gumowe (past. gumosi) z wszelkiemi rękoczynami do 10 sztuk 4700 Powyżej 10 sztuk za każdą 200

14. Za przygotowanie i podzielenie czopków (suppositoria) i gałek (globuli) z wszelkiemi rękoczynami za każdą sztukę 1100

15. Za nasmarowanie i zmieszanie, o ile ono jest niezbędne, plastra na sparadrapie lub płótnie wielkości do 80 cm. kw. 4700

Za każde następne 20 cm. kw. 650

Za użyte płótno za 1 cm. kw. 30

Za użyty sparadrap za 1 cm. kw. 40

Przy smarowaniu zwykłego plastra oblicza się na 20 cm. kw.

3,0 mesy, a przy cienko posmarowanym plastrze 1,5.

Jeżeli nie wskazana jest ilość plastra, a oznaczona jedynie jego wielkość, to opłatę za zużyty plaster oblicza się podług poniższej tablicy:

cm. kw.zwykł.cienk.
1)forma auricuiaris12,52,01,25
2)"chartae lusoriae508,04,0
3)"volaemanusminoris
4)"""majoris7512,06,0
5)"palmae"minoris
6)"""majoris12520,010,0
7)"voluminislibrioctavi20030,015,0
8)"""quarti40060,030,0

16. Za owiniecie proszków, ziółek, plastrów i t. p. wraz z pieczątką, sygnaturą i odpisem recepty na sygnaturze; za sygnaturę., kartką, pieczątką i odpis recepty na sygnaturze lekarstw wydawanych w pudełkach; za owiązanie naczynia kapslem i sznurkiem, za sygnaturą z odpisem recepty, kartką i pieczątkę 2000

Jeżeli na recepcie napisane jest przez lekarza "pro paupere", nie należy pobierać opłaty wynikającej z tego punktu.

17. Za owinięcie i owiązanie, pieczątkę, i kartkę przy sprzedaży odręcznej 200

* Z dniem 22 października 1921 r. osoby, wymienione w art. 1 niniejszego rozporządzenia, mogą za pracę przy recepturze zamiast cen, ustanowionych w załączniku do rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 1921 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz.U.21.76.526) pobierać ceny maksymalne podług cennika załączonego do rozporządzenia z dnia 8 października 1921 r. (Dz.U.21.84.604), zgodnie z § 1 powołanego rozporządzenia.
1 § 2 uchylony przez § 2 rozporządzenia z dnia 8 października 1921 r. (Dz.U.21.84.604) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 października 1921 r.