Taksa aptekarska. (Prace przy recepturze).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.10.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 19 stycznia 1923 r.
o taksie aptekarskiej. (Prace przy recepturze).

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371), § 7 austriackiej ustawy aptekarskiej z dn. 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. 1907 r. № 5), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. zbiór praw t. XIII wyd. 1905 r.), oraz §§ 78 i 80 niemieckiej ustawy przemysłowej zarządza się co następuje:
Osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dn. 22 stycznia 1922 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. № 11 poz. 100), mogą za pracą przy recepturze pobierać ceny maksymalne, wyszczególnione w załączniku do niniejszego rozporządzenia, zamiast cen ustanowionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 9 grudnia 1922 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. № 112, poz. 1019).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Taksa za prace przy recepturze.

(TAXA LABORUM).
Mk. fen.
1.Za odważenie, według recepty lekarza, środków leczniczych o ile nie pobiera się opłaty, wynikającej z następnych pozycji, z wyjątkiem 18, 19 i 20, bez wzglądu na ilość280.-
2.Za zmieszanie cieczy w ilości, nieprzekraczającej 509 gramów wraz z filtrowaniem, bez różnicy liczby i ilości składników670.-
Za każdą następną ilość, nieprzekraczającą 500 gramów160.-
3.Za rozpuszczenie w cieczy, a również za rozpuszczenie ze zmieszaniem i filtrowaniem jakichkolwiek bądź środków leczniczych, bez względu na ich liczbę i ilość, gdy ogólna waga płynu nie przekracza 500 gramów900.-
Za każdą następną ilość nieprzekraczającą 500 gramów180.-
4.Za napary, odwary, odwaro-napary, wysycania (saturationes), zawiesiny (emulsiones), zawiesino-napary, powidełka i galaretki, bez względu na liczbę i ilość wchodzących w nie składników, gdy ogólna waga lekarstwa nie przekracza 250 gramów1.200.-
Za każdą następną ilość, nieprzekraczającą 250 gramów240.-
Za rozpuszczenie w nich, albo rozpuszczenie ze zmieszaniem jakichkolwiek bądź środków, bez względu na ich liczbę i ilość, a także ogólną wag280.-
Za dodanie i zmieszanie z niemi jakichkolwiek składników, bez wzglądu na ich liczbę i ilość, a także ogólną waga180.-
5.Za rozważenie płynów na dozy za każdą85.-
6.Za napełnienie (z zatopieniem, sterylizacją i rozważeniem) szklanych ampułek,
za pierwsze trzy1.200.-
za każdą następną110.-
7.Za sterylizacje, cieczy nie w ampułkach, bez względu na ilość1.200.-
8.Za przyrządzenie plastra lub maści z dwóch lub kilku środków w ilości nieprzekraczającej 200 gramów1.000.-
Za każdą następną ilość nieprzekraczającą 100. gramów200.-
9.Za rozważenie maści na dozy nieprzekraczające 5 gramów za każdą70.-
10.Za krajanie lub proszkowanie wszelkich środków leczniczych, o ile nie są w tej postaci podane w taksie, za ilości włącznie do 100,0460.-
Powyżej 100,0 za każde następne 100,0120.-
Wszystkie środki lecznicze dla zwierząt domowych, przepisane w ilości od 400,0 wydawać i oceniać należy jako proszek ogrubny (grossus), o ile nie przepisano "pulvis subtillissimus".
11.Za zmieszanie wszelkiego rodzaju ziół i proszków, bez wzglądu na ilość, w ilości nieprzekraczającej 200 gramów670.-
Za każdą następną ilość nieprzekraczającą 100 gr.120.-
12.Za rozważenie ziół, jak również ogrubnych lub subtelnych proszków, za każdy proszek lub dawkę60.-
13.a) Za przygotowanie masy pigułkowej, włącznie ze zmieszaniem i rozpuszczeniem środków użytych i rozdzielenie jej na pigułki, za pierwsze 30 pigułek1.200.-
Za każde następne 30 pigułek po550.-
I. Pigułki o wadze ponad 0,60 liczą się jak "boli".
II. Za przesypanie pigułek należy pobierać podaną w taksie ceną użytego w tym celu proszku. Liczyć należy nie więcej niż 2,0 na każde 38 pigułek. Jeżeli w recepcie nie wskazano proszku do przesypania, to stosować należy proszek widłaku (Lycopodium).
b) Za pokrycie pigułek kolodjonem, za każde 30 pigułek670.-
c) Za pokrycie pigułek balsamem tolutańskim, za każde 30 pigułek670.-
d) Za pokrycie srebrem, za każde 30 pigułek1.500.-
e) Za pokrycia pigułek żelatyną, karukiem, kieratyną, za każde 30 pigułek900.-
Przy powyższych robotach jest wliczona f cena użytego materjału.
14.Za przygotowania masy i podzielanie jej na bolusy (boli), pastylki (rotulae trochisci) z wszelkiemi dodatkowemi robotami, do 5 sztuk1.200.-
Powyżej 5, za każdą sztuką60.-
15.Za robotę prasowanych tabletek (tabl. compress.) i za pastylki gumowe (past. gumosi) z wszelkiemi rękoczynami do 20 sztuk400.-
Powyżej 20 sztuk za każdą3.-
16.Za przygotowanie i podzielenia czopków (suppositoria) i gałek (globull) z wszelkiemi rękoczynami za każdą sztukę320.-
17.Za nasmarowanie i zmieszanie, o ile ono jest niezbędne, plastra na sparadrapia lub płótnie - wielkości do 80 cm. kw.1.200.-
Za każde następne 20 cm. kw.150.-
Za użyte płótno za 1 cm. kw.3.-
Za użyty sparadrap za 1 cm. kw.5.-
Przy smarowaniu zwykłego plastra oblicza się na 20 cm. kw. 3,0 masy, a przy cienko posmarowanym plastrze 1,5.
Jeżeli nie wskazana jest ilość plastra, a oznaczona jedynie jego wielkość, to opłatę za zużyty plaster oblicza się podług poniższej tablicy:
cm. kw.zwykł.cienk.
1.Formaauricularis12,52,01,25
2."chartae lusoriae)508,040
3."volaemanusminoris}
4."""majoris)
5."palmae"minoris}7512,06,0
6."""majoris12520,010,0
7."voluminislibrloctavi20030,015,0
8."""quarti40060,030,0
Mk. fan.
18.a) Za sygnaturą z odpisem recepty i kartką do przyklejania sygnatury145.-
b) Za kartkę z firmą apteki, nazwiskiem chorego i sposobem użycia lekarstwa, a w razie potrzeby i odpisem recepty90.-
c) Za opieczętowanie lekarstwa wraz z materjałami do tego niezbędnemi90.-
d) Za owiązanie, pieczątkę i kartkę przy sprzedaży odręcznej50.-
Za dozowania proszków wydawanych w odręcznej sprzedaży za każdy45.-
Opłaty za opakowanie wymienione w tym ustępie mogą być pobierane jedynie w tym wypadku, gdy przy wydawaniu lekarstwa zostało ono uzupełnione w sposób przewidziany w punktach a, b, c i d.
19.Za wydanie lekarstwa za receptą90.-
20.Za każdą jednorazową ekspedycją nocną t. j. od chwili zamknięcia apteki do chwili otwarcia, bez względu na to z jakiej liczby przedmiotów ekspedycja się składa, wolno doliczać400.-
Za ekspedycję lekarstw według recept, oznaczonych przez lekarza dopiskiem "cito" "statim", opłata dodatkowa nie może być pobierana.
21.Za napełnienie kapsułek. żelatynowych jakimkolwiek środkiem leczniczym łącznie z należnością za rozważenie i kapsułką, do 20 sztuk za każdą30.-
Ponad 20 za każdą20.-
1 Z dniem 15 lutego 1923 r. osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznegoz dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. № 11 poz. 100), mogą za pracą przy recepturze do cen doliczać 50%, a w miastach: Warszawie i Łodzi 64%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 3 lutego 1923 r. (Dz.U.23.14.95).

Z dniem 9 marca 1923 r. osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznegoz dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. № 11 poz. 100), mogą za pracą przy recepturze do cen doliczać 140%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 3 marca 1923 r. (Dz.U.23.24.152).

Z dniem 16 kwietnia 1923 r. osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznegoz dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. № 11 poz. 100), mogą za pracą przy recepturze do cen doliczać 220%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 1923 r. (Dz.U.23.40.277).

Z dniem 23 lipca 1923 r. osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznegoz dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. № 11 poz. 100), mogą za pracą przy recepturze do cen doliczać 540%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 1923 r. (Dz.U.23.70.554).

Z dniem 14 sierpnia 1923 r. osoby, wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznegoz dnia 20 stycznia 1922 r. w przedmiocie wydawania z aptek środków leczniczych oraz określania ich ceny (Dz. U. R. P. № 11 poz. 100), mogą za pracą przy recepturze do cen doliczać 590%, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 1923 r. (Dz.U.23.70.554).