Taksa aptekarska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.38.336

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 maja 1929 r.
o taksie aptekarskiej.

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 10 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. Nr. 63, poz. 371), art. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 1923 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa Zdrowia Publicznego (Dz. U. R. P. Nr. 131, poz. 1060), § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 9, poz. 86), § 7 austrjackiej ustawy aptekarskiej z dnia 18 grudnia 1906 r. (austr. Dz. U. P. z r. 1907 Nr. 5), art. 380 rosyjskiej ustawy lekarskiej (ros. Zbiór praw t. XIII, wyd. z 1905 r.), oraz § 80 niemieckiej ustawy przemysłowej, zarządzam co następuje:
Właściciele, dzierżawcy lub odpowiedzialni kierownicy aptek publicznych i domowych z prawem sprzedaży lekarstw mogą za prace przy recepturze pobierać ceny maksymalne, ustanowione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 1929 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 marca 1924 r. w przedmiocie taksy aptekarskiej (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 267).

ZAŁĄCZNIK 

Taksa za pracę przy recepturze.

(Taxa laborum).
Grosze
1.Za odważenie według recepty środków leczniczych, o ile nie pobiera się opłaty, wynikającej z następnych pozycyj, z wyjątkiem 18 i 19, bez względu na ilość15
2.Za zmieszanie cieczy w ilości, nieprzekraczającej 500 gramów wraz z filtrowaniem, bez różnicy liczby i ilości składników40
Za każdą następną ilość, nieprzekraczającą 500 gramów5
3.Za rozpuszczenie w cieczy a również za rozpuszczenie ze zmieszaniem i filtrowaniem jakichkolwiek bądź środków leczniczych, oraz roztarcie z nią nierozpuszczalnych substancyj bez względu na ich liczbę i ilość, gdy ogólna waga płynu nie przekracza 500 gramów60
Za każdą następną ilość, nieprzekraczającą 500 gramów5
4.Za napary, odwary, odwaro-napary. wysycania (saturationes), zawiesiny (emulsiones), zawiesino - napary, powidełka i galaretki, bez względu na liczbę i ilość wchodzących w nie składników, gdy ogólna waga lekarstwa nie przekracza 500 gramów70
Za każdą następną ilość, nieprzekraczającą 500 gramów10
Za rozpuszczenie w nich albo rozpuszczenie ze zmieszaniem jakichkolwiek bądź środków, bez względu na ich liczbę i ilość, a także ogólną wagę20
Za dodanie i zmieszanie z niemi jakichkolwiek bądź składników, bez względu na ich ilość i liczbę, a także wagę15
5.Za rozważanie płynów na dozy, za każdą10
6.Za napełnienie (z zatopieniem, sterylizacją i rozważeniem) szklanych ampułek:
za pierwsze trzy1.20
za każdą następną10
7.Za sterylizację cieczy (nie w ampułkach), lub innych lekarstw, bez względu na ilość1.00
8.Za przyrządzenie plastra lub maści z dwóch lub kilku środków w ilości, nieprzekraczającej 250 gramów70
Za każde następne 250 gramów10
9.Za rozważenie maści na dozy, nieprzekraczające 5 gramów, za każdą5
Powyżej 5 gramów za każdą10
10.a) Za pokrajanie lub sproszkowanie na ogrubny proszek wszelkich środków leczniczych, o ile nie są w tej postaci podane w taksie, za ilości włącznie do 100 gramów za każde 10 gramów5
Powyżej 100 gramów za każde następne 100 gramów25
b)Za sproszkowanie na proszek subtelny (pulvis subtilissimus) za każde 5 gramów5
Powyżej 100 gramów za każde 100 gramów60
Wszystkie środki lecznicze dla zwierząt domowych, przepisane w ilości od 400 gramów, wydawać i oceniać należy, jako proszek ogrubny (grossus), o ile nie zapisano "pulvis subtilissimus".
11.a) Za zmieszanie wszelkiego rodzaju ziół, w ilości, nieprzekraczającej 500 gramów30
Za każdą następną ilość, nieprzekraczającą 250 gramów5
b) Za zmieszanie ogrubnych lub subtelnych proszków, w ilości, nieprzekraczającej 500 gramów50
Za każdą następną ilość, nieprzekraczającą 100 gramów5
12.a) Za rozważenie ziół, jak również ogrubnych lub subtelnych proszków i wsypanie do woreczka, papierowej lub woskowanej kapsułki wraz z należnością za woreczek lub kapsułkę, za każdą dozę5
b) Przy odręcznej sprzedaży za każdą dozę4
c) Za rozważenie ich i wsypanie do opłatka łącznie z należnością za opłatek, za każdą dozę7
d) Przy odręcznej sprzedaży, za każdą dozę5
13.a) Za przygotowanie masy pigułkowej łącznie ze zmieszaniem i rozpuszczeniem środków użytych i rozdzielenie jej na pigułki:
za pierwsze 30 pigułek90
za każde następne 30 pigułek po30
I. Pigułki o wadze ponad 0,6 grama liczą się, jak "boli",
II. Za przesypanie pigułek należy pobierać podaną w taksie cenę użytego w tym celu proszku. Liczyć należy nie więcej, niż 2 gramy na każde 30 pigułek. Jeżeli w recepcie nie wskazano proszku do przesypania, to stosować należy proszek widłaku (Lycopodium).
b) Za pokrycie pigułek kolodjonem, za każde 30 pigułek40
c) Za pokrycie pigułek balsamem tolutańskim, za każde 30 pigułek50
d) Za pokrycie pigułek srebrem, za każde 30 pigułek1.00
e) Za pokrycie pigułek cukrem, żelatyną, karukiem, keratyną, za każde 30 pigułek1.00
Przy powyższych robotach jest wliczona cena użytego materjału.
14.Za przygotowanie masy i podzielenie jej na bolusy (boli), pastylki (rotulae, trochisci) z wszelkiemi dodatkowemi robotami, do 5 sztuk80
Powyżej 5, za każdą sztukę5
15.Za robotę prasowanych tabletek (tabl. compress.) i za pastylki gumowe (past. gummosi) z wszelkiemi rękoczynami do 20 sztuk1.00
Powyżej 20 sztuk za każdą1
15.Za przygotowanie i podzielenie czopków (suppositoria) i gałek (globuli) z wszelkiemi rękoczynami, za każdą sztukę25
17.Za nasmarowanie i zmieszanie, o ile ono jest niezbędne, plastra na sparadrapie lub płótnie wielkości do 80 cm. kw. łącznie z płótnem80
Za każde następne 20 cm. kw.5
Za użyty sparadrap oblicza się według taksy za materjały.
Przy smarowaniu zwykłego plastra oblicza się 20 cm. kw. 3 gramy masy, a przy cienko posmarowanym plastrze 1,5 grama.
Jeżeli ilość plastra nie jest wskazana, a oznaczona jest tylko jego wielkość, to opłatę za zużyty plaster oblicza się według poniższej tablicy:
cm. kw.zwykł.cienk.
1.Forma auricularis12,52,01,25
2. " chartae lusoriae }
3. " volae manus minoris }50,08,04,0
4. " " " majoris }75,012,06,0
5. " palmae " minoris }
6. " " " majoris125,020,010,0
7. " voluminis libri octavi200,030,015,0
8. " " " quarti400,060,030,0
Grosze
18.Za wydanie i owinięcie lekarstwa, przygotowanego według recepty wraz z sygnaturą, zawierającą odpis recepty, kartką do jej przyklejania oraz korkiem30
Za opieczętowanie lekarstwa wraz z materjałami do tego niezbędnemi5
19.Za każdą jednorazową ekspedycję nocną, t. j. od chwili zamknięcia apteki do chwili otwarcia, bez względu na to, z jakiej liczby przedmiotów ekspedycja się składa, wolno doliczać1.00
Za ekspedycję lekarstw według recept, oznaczonych przez lekarza dopiskiem "cito" "statim", opłata dodatkowa nie może być pobierana.
20.Za napełnienie kapsułek żelatynowych jakimkolwiek środkiem leczniczym łącznie z należnością za kapsułkę10
21.Za wydanie lekarstwa w sprzedaży odręcznej wraz z korkiem do flaszki lub owiązaniem słoika i kartką do oznaczenia zawartości5